• Author: Saandy

    "Saandy" އެސްފިޔައަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ September މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "Saandy" ވަނީ އެސްފިޔައަށް ޖުމްލަ 55 ވާހަކަ/އެޕިސޯޑް ހުށައަޅާފައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ޖުމްލަ 1949 ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.