Author: Naufa

"Naufa" އެސްފިޔައަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ September މަހުގެ 06 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "Naufa" ވަނީ އެސްފިޔައަށް ޖުމްލަ 33 ވާހަކަ/އެޕިސޯޑް ހުށައަޅާފައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ޖުމްލަ 1212 ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.
Level 2
ރޭންކް:
1,347 ޕޮއިންޓް:
ބެޖްތައް
1K Visits
3K Visits
100 Login
500 Login
100 Comments
500 Comments
1K Comments
10 Stories
100 Stories
500 Stories
65

ހަވޭލީ (14)

އެކޮޓަރިން ނުކުތުމަށްފަހު މަލާކް އެނބުރި އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް އައިސް އޮށޯތެވެ....

64

ހަވޭލީ (13)

ލޮލުން އޮހޮރެމުންދިޔަ ސާފު ބިއްލޫރިކޮޅެއްފަދަ ކަރުނައިގެ މުތީތައް އަތުގެ ނުފުށުން...

44

ހަވޭލީ (12)

ކޮޓަރީގެ ކޮންމެ ތަނެއްވެސް ވަނީ މަލާކްއަށް އެމަންޒަރުތަކުން ސިފަވިގޮތަށެވެ. އެއްވެސް...

56

ހަވޭލީ (11)

އޭނާާ އެޑައިރީ ނެގިއިރު އެތަނުގައި އެއްވެސް މީހަކު ނެތްކަން މަލާކަށް...

87

ހަވޭލީ (10)

“އައްދޯ. ދޫކޮށްބަލަ. ތަދުވެޔޭ.” ރޮއެގަންނަމުން ރަންޔާ ވޭނީ އަޑަކުން ހަޅޭލަވައިގަތެވެ....

35

ހަވޭލީ (9)

އަނެއްކާވެސް އައިދުންއަށް ފަހަތަށް ޖެހެވެން ފެށިއެވެ. އައިދުން ފަހަތަށް ޖެހޭވަރަކަށް...

38

ހަވޭލީ (8)

އުނދަގޫ ގޮތަކަށް ދެލޯހުޅުވައިލި އައިދުން އޭނާގެ މަގަތުގައި އިނށީދެގެން އިން...

55

ހަވޭލީ (7)

ދެންފެނުނީ އަދިކުރިއަށްވުރެވެސް ހައިރާާންކުރުވަނިވި މަންޒަރެކެވެ. އެހިސާބުން ކުޑަކުޑަ ވައިރޯޅިއެއްހެން ފަތްތައް...

64

ހަވޭލީ (6)

އަނދިރީގެ ތެރޭގައިވެސް ރަތްކުލައިން ދިއްލިފައިވާ ރަންޔާގެ ދެލޯ އައިދުންއަށް ފާާހަގަވިއެވެ....