• Author: Jana

  "Jana" އެސްފިޔައަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ July މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "Jana" ވަނީ އެސްފިޔައަށް ޖުމްލަ 110 ވާހަކަ/އެޕިސޯޑް ހުށައަޅާފައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ޖުމްލަ 4002 ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.
  Level 5
  ރޭންކް:
  4,532 ޕޮއިންޓް:
  ބެޖްތައް
  1K Visits
  3K Visits
  100 Login
  500 Login
  100 Comments
  500 Comments
  1K Comments
  10 Stories
  100 Stories
  500 Stories
  30

  ޢަޞްރު (ފަހުބައި)

  “ޒާން!!!” އައިމަނަށް އަޑުގެ ކޮޅަށް ގޮވާލެވުނެވެ. އެ ހިނދު އަޒާން...