• Author: Jana

    "Jana" އެސްފިޔައަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ July މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "Jana" ވަނީ އެސްފިޔައަށް ޖުމްލަ 98 ވާހަކަ/އެޕިސޯޑް ހުށައަޅާފައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ޖުމްލަ 3621 ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.