Author: Crystal

0

ޒާރާ (9)

( ސަޕްރައިޒް ހުރިހާ ކުދިންނަށް.. މިއޮތީ ޒާރާ ވާހަކައިގެ 9 ވަނަ ބައި.. 😊 ) *************************** ކުރީގެއަދަދާއި ގުޅޭ: ” ރިޝްވާންވެސް ފަހުން އަހަންނާއި ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބާއްވާކަށް ބޭނުމެއް ނުވި.....

3

ޒާރާ (1-8 ވަނަ ބައި) ޚުލާސާއެއް

ޒާރާއަކީ މަންމައާއި ބައްޕައެއްގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅެވެ. ޒާރާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅެނީ އާހިލް ކިޔާ ކުއްޖަކާއެވެ. އެހެނަސް އޮންނަނީ އަބަދު ދެމީހުންގެ މެދުގައި މައްސަލަ ޖެހޭގޮތްވެފައެވެ. އާހިލްގެ މިޒާޖު ހުންނަގޮތުންޒާރާވެސް...

3

ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް

އަޅުގަނޑު ގެނެސްދެމުން ދިޔަ ވާހަކަ “ޒާރާ” ގެނެސްދިނުން ގިނަދުވަސްތަކަކަށް މެދުކެނޑިފައިވާތީ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެމެވެ. މިވާހަކައިގެ ދެން ކުރިއަށް އޮތް (9 ވަނަބައި) ހިސާބުން ފެށިގެން ދެން ހުރިބައިތަށް ޖެނުއަރީ 25...

12

ޒާރާ (8)

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ: އެވަގުތު، ރުޅިއައިސްފައި ހުރެގެން އަޑަށް ބާރުލާފައި، ޔަޒްދާންއަށް އެހެންބުނެވުނީ ބުނަންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ މާބާރަށެވެ. އެހާ ބާރަށް ބުނުމުން ޝައިހާވެސް ބިރުންގޮސް ޒާރާގެ ފުރަގަހަށްވަދެ ފިލިއެވެ. މާބާރަށް އެހެން ބުނެފައި...

6

ޒާރާ (7)

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ: “ދަރިފުޅާ ރޮނީތަ؟” ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވާލިއިރު އެނދުމަތީގައި ޔަޒްދާން ރޯންއިން މަންޒަރު ފެނުމުން ވަފިއްޔާވެސް އަޖައިބުވިއެވެ. ވަފިއްޔާ ފުރަތަމަ ހީކުރީ އެއީ ޝައިހާ ސަމާސާއަކަށް ބުނި ވާހަކައެއް ކަމަށެވެ....

22

ޒާރާ (6)

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ: އެދުވަސް ޒާރާ ދުވަހަކުވެސް ހަނދާންނެތޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ރިޝްވާން ދައްކާ އެކަހަލަ ވާހަކައިންވެސް އާވަނީ އާހިލްގެ ހަނދާންތަކެވެ. އާހިލް ނޫން މީހެއްދެކެ ލޯބިވެވޭނެ ކަމާއި މެދުގައިވެސް ޒާރާއަށް ޝައްކުވަނީ އެހެންވެއެވެ....

15

ޒާރާ (5)

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ: ސްކޫލް ނިންމާފައި ބައެއް ދުވަސްދުވަހު، ޒާރާ ލައިބްރަރީއަށްދާން ހިތަށްއަރައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ދެވެން އޮންނަ ދުވަސްދުވަހުވެސް ޒާރާއަށް، ހަމަ އެންމެ ފަހު ގަޑީގައި، ދިއުން ކެންސަލް ކެންސަލްކޮށްލެވެނީއެވެ. އެއީ ކީއްވެ...

10

ޒާރާ (4)

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ: ޒާރާ އޮށޯވެގެން އޮތްއިރުވެސް ޓީވީއިން ލަވަތައް އަންނަމުން ދިޔައެވެ. ލަވައާމެދު ނުވިސްނަން އުޅުނަސް ހަމަ ވިސްނެނީ އެއާއި މެދުގައެވެ. މިކަމާހެދި، އުނދަގޫވެގެން އެންމެފަހުން ޒާރާގެ ބޮލުގަވެސް ރިއްސަން ފެށިއެވެ....

6

ޒާރާ (3)

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ: ދެކުދިންވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައީ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން ރަގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭތޯއެވެ. އެހެންވެ ޗެޓްކުރުމާއި ފޯނުކުރުންވެސް އެދުވަސްވަރު މަދުކުރިއެވެ. ވާހަކަދެއްކިއަސް ގިނައިން ދައްކަނީ ކިޔެވުމުގެ ވާހަކަތަކެވެ. އާހިލްއާ ޒާރާގެ ނަސީބު...

9

ޒާރާ (2)

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ : ” އާހިލް ތިހެން އުޅެންޏާ، އަހަރެން ބުނަން ބޭނުންވާ އެންމެ ބޮޑު ވާހަކަ ދެން ކިހިނެއް އާހިލްއަށް ކިޔައިދޭނީ ..؟ ” ވެފައިވާ ދެރައިން ޒާރާގެ ހިތުގައި...

10

ޒާރާ (1)

ޖުލައި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހެވެ. މިނިވަންދުވަހު، ރަށުގެ ކުދިބޮޑު އެންމެން، ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސަރަހައްދަށް އެއްވަމުންދާ ހަވީރުގެ ވަގުތުގައި، ދެލޯބިވެރިން ބައްދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މީހުން އެންމެ މަދު، ގަސްތައް ގިނަ...

13

ނިކަން ވިސްނަވާށެވެ!

ކުރީދުވަހަކު، އަޅުގަނޑުގެ ރަހުމަތްތެރިއަކާ ދިމާވިއެވެ. ރަހުމަތްތެރިޔާ ފުރަތަމަ ފެނިފައި، އަޅުގަނޑު ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގިފައެވެ. 4 ވަރަކަށް އަހަރު ވަންދެން ބުރުގާ އަޅައި، ނިވާކޮށްގެން އުޅުނު އަޅުގަނޑުގެ ރަހުމަތްތެރިޔާ ހުރީ ބުރުގާ...