ވާނަން އުމުރަށް – 14 –

- by - 273- August 7, 2019

ކުއްލިއަކަށް އައިލީންގެ ހިތަށްއެރި އެއްޗަކުން ދެލޯބޮޑުކޮއްލާފައި އިއްބާންއާ ދިމާލަށް ބަލަން އޮވެވުނެވެ. އިއްބާން ހަމަ އައިލީންއާ ދިމާލަށް ބަލާވެސްނުލާ ހިނގަމުންދިޔައެވެ. އެ މޫނަށް ބަލަން އޮވެފައި ކުއްލިއަކަށް އައިލީން ދެފެރާތަށް ބޯހޫރާލީ ހިތަށްއެރި އެއްޗަކާ ދެބަސްވާ ހާލުގައެވެ.

“ނޫންންން…..”

**********************

އައިލީންއަށް އަޑުގެ ނެތްތަނަށް ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނީ އޭނާގެ ހިތާއި ސިކުނޑި ތަކުރާރުކޮށް އެކައްޗެއް ކިޔަމުންދާތީއެވެ. އިއްބާން ދިޔައީ ސިއްސައިގެނެވެ. އަވަސް އަވަހަށް އައިލީންއަށް ބަލާލިއިރު ދެލޯބޮޑުކޮއްލައިގެން އައިލީންއޮތީ އިއްބާންގެ ހުދުކުލައިގެ ގަމީހުގެ ގިރުވާނުގައި ހިފާ ބާރުކޮއްލައިގެނެވެ. އެވަގުތު އިއްބާންއާ އައިލީންގެ ހަތަރުކަޅި ހަމަވިއެވެ. އެ ކަނޑެއްހާ ފުންދެލޮލުގައިވާ އެއްޗެއް ދެނެގަންނަން އައިލީންއަކަށް ނޭނގުނެވެ. އިރުކޮޅަކު އެހެން އައިލީންއާ ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮއްގެން ހުރުމަށްފަހު އިއްބާން ކުރިއަށް ހިނގައިގަތީ އެ ނަޒަރު އެހެން ދިމާލަކަށް ބަދަލުކޮއްލަމުންނެވެ.

އަައިލީން އިއްބާންގެ އަތުތެރޭގައިއޮވެ ދެލޯމަރާލިއެވެ. އެހިތް ބުނާއެއްޗެއް ގަބޫލުކުރާކަށް އައިލީން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. ތަކުރާރުކޮށް އެ ހިތް ބުނަމުން ދިޔައީ އެންމެ އެއްޗެކެވެ.

ދެލޯމަރާލައިގެން ވިސްނަންއޮތް އައިލީން ލޯހުޅުވާލީ ތަނަކަށް ވަދެވުނު ކަހަލަ އިހުސާސެއްވުމުންނެވެ. ލޯހުޅުވާ ބަލާލުމާއެކު އައިލީންއަށް އެނގުނީ އެމީހުންތިބީ ލިފްޓެއްގައި ކަމެވެ. އެންމެ މަތީ ފޮލޯރއަށް ހުއްޓުމާއެކު އިއްބާން އައިލީން ގޮވައިގެން ލިފްޓުން ފޭބިއެވެ. އޭނާއަށް އައިލީން އެ އިތްދަނޑިމަތީ އޮތުމުން އުނދަގޫނުވާ ފަދައެވެ.
ކަނާއަތް ފަޅިން ދެވެންއިން ފުޅާ މަގަކުން ލާފައިގޮސް ވަކިންހުރި ސިޑިއެއް ކަޑަންތުކޮށް އިއްބާން ނުކުތީ ޓެރަސްއަށެވެ. ބޮޑު އެހާމެ ފުޅާ ޓެރަހެކެވެ. ކަނާއަތް ފަޅީ ބޮޑު ސުވިމިންގް ޕޫލްއެއް އޮތްއިރު ޓެރަސްގެ ވާއަތްފަޅި އެކި ކުލަކުލައިގެ މީރުވަސްދުވާ މާމެލިން ފަޅުފިލުވާލާފައިވެއެވެ. މާގަސްތައް ކައިރީ ކަޅުކުލައިގެ ބޮޑު ސޯފާއެއް ހުރިއިރު އޭގެ ކައިރީގައި ވައްކޮށްއިން ކުޑަ ބިއްލޫރި މޭޒެއް ހުއްޓެވެ.
އިއްބާންގޮސް އައިލީން ސޯފާގައި ބޭނދިއެވެ. އިއްބާން އެއްޗެކޭ ބުނަން އަނގަހުޅުވަލިއިރަށް ފޯން ރިންގް ވާއަޑު އިވެންފެށިއެވެ. އިއްބާން ކާކުތޯ ބަލާލިއިރު ނާހިދުއެވެ. ގަޑިބަލާލުމާއެކު އިއްބާން ދެލޯބިޑުވީ އެކެއްޖަހަން ފަސްމިނެޓް އިނުމުންނެވެ. އިއްބާން އަވަސް އަވަހަށް ފޯނަށް ޖަވާބުދިނެވެ.

“ބައްޕާ…….މިތިބީ ޓެރެސްގަ……އައިލީން ފަޔަށް ތަދުވާތީ…..ނޫން…..ފައިއެޅުނު ގޮތަކުން ކަންނޭގެ…ދުޅަވެސް ވެފައިނީ…ލައްބަ….ލައްބަ…އޯކޭ….” އިއްބާން ފޯނު ޖީބަށް ލަމުން އައިލީންއަށް ބަލާލިއެވެ. އިރުކޮޅެއް ނުވަނީސް ޓެރެސްއަށް ބަޔަކުވަނެވެެ. އައިލީން އެއީ ކޮންބައެއްތޯ ބަލާލުމާއެކު ދެލޯބޮޑުވިއިރު ކޮޅަށް ތެދުވެވުނު ގޮތެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. އެވަގުތު އައިލީން އަރިއަޅާލިއެވެ. ކައިރީހުރި އިއްބާން ނުހިފެހެއްޓިނަމަ އައިލީން ވެއްޓުނީސްކަން ގައިމެވެ. އިއްބާން އަވަސް އަވަހަށް އައިލީން ސޯފާގައި ބޭނދިއެވެ. އޭރުވެސް އައިލީންހުރީ ދެލޯބޮޑުކޮއްލައިގެން ނާހިދު ކައިރީހުރި އަންހެންމީހާއާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެނެވެ. ޒިލްވާއާ ލިޒްވީންގެ އިތުރުން ލިޒީވެސް ހުއްޓެވެ.

“އައިލީން…” އައިލީން ކައިރިއަށް އައިސް އެ އަންހެން މީހާ ގޮވާލީ ސޯފާގައި އިށީނަމުންނެވެ. ކުއްލިއަކަށް އައިލީން އެހަންހެން މީހާގައިގައި ބައްދައިގަންނަމުން ރޯންފެށިއެވެ. އިއްބާން ހުރީމިވަނީ ކިހިނެއްކަން ނޭނގިފައެވެ.

“ލީން…ދަރިފުޅާ…ދެން ހުއްޓާލަބަލަ…..” އެމީހާ ހިނިތުންވެލާފައި ބުނެލިއިރުވެސް ދެލޯވަނީ ފެންކަޅިވެފައެވެ.

“މަންމާ…..” އައިލީންއަށް ރޮވުނީ ދެ އަހަރުފަހުން މަންމަ ސައިރާ ފެނުމުންނެވެ.

“އޭން….ލީން..ނުރޮއެ ދެން ނިކަން ހީލަބަލަ…” އަނެއްކާވެސް އައިލީންގެ ދެލޯބޮޑުވީ އިވުނު އަޑަކުންނެވެ. އޭނާގެ ކުރިމަތީހުރި މީހާފެނި އައިލީންގެ އަނގަހުޅުވުނެވެ.

“ލީޝް…..” ލީޝާ އައިގޮތަށް އައިސް އައިލީން ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. ދެން އައިލީން ކުރިމައްޗަށް ބަލާލިއިރު ފެނުނީ ޝާހިދުއާ އަޔާންއެވެ. އައިލަިން ކޮޅާށް ތެދުވަން އުޅުމުން އިއްބާން އައިލީންއަށް އެހީވެދިނެވެ. އެވަގުތު ލީޝާއަށް އިއްބާން ފެނުމުން ދެލޯބޮޑުކޮއްލިއިރު ސައިރާ ހިނިތުންވެލިއެވެ. އިއްބާން އައިލީން ގެންގޮސް ޝާހިދުއާ އަޔަން ކައިރިއަށް ގެންދިޔައިރު އިއްބާންހުރީ އައިލީންގެ ކޮނޑުގައި ހިފަހައްޓާލައިގެނެވެ.

“ބައްޕާ…..” އައިލީން ޝާހިދުއަށް “ބައްޕާ” އޭ ކިޔާ މުހާތަބުކުރުމުން އިއްބާން ހުރީ ޝޮކެއް ޖެހިފައިހުރިހެނެވެ. އެއީ މީގެ އަހަރެއް ކުރިން ނާހިދު އޭނާގެ ކާރު ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމުގެ ކޮމްޕަނީއަށްވެއްދި މީހާއެވެ. ނާހިދު އެ ކޮމްޕަނީގެ އެންމެ މަތީ މަގާމުގައި ހުރިއިރު އޭނާގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޝާހިދުއެވެ. ނާހިދު އިއްބަންއަށް އެނގީ ޝާހިދުއަށް ބޭބެ ކިއުމަށެވެ.

“ބޭބޭ…މީ ބޭބެގެ ދަރިފުޅުތޯ…” އިއްބާންއަށް އެހެން އަހާލެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ. ޝާހިދު އިއްބާންއާ ދިމާލަށް ބަލާލީ ހިނިތުންވެލަމުންނެވެ.

“މީ ބޭބެގެ އެންމެ ހަގު ދަރިފުޅު……ދެ އަހަރަށް މެލޭއަށް ދިޔައީ ކިޔަވަން….އެހެންވެ ބެން އަށް ނުފެނުނީ….” ޝާހިދު ބުނެލިއެވެ.

އައިލީން އަޔާންއަށް ބަލާލަމުން ހީލިއެވެ. އަޔާން އައިލީން ކުރިމައްޗަށް އަރަމުން ބައްދާލިއެވެ. އެ ވަގުތު އިއްބާން އޭނާގެ އަތް އައިލީންގެ ކޮނޑުމަތިން ނެގިއެވެ.

“ދޮންބެގެ ބޭބީ ސިސް…ކިހިނެއްތަ….” އިރުކޮޅަކު ބައްދާލައިގެން ހުރުމަށްފަހު އަޔާން ބުނެލީ އައިލީން ސޯފާގައި ބައިންދަމުންނެވެ.

“ރަނގަޅު…ދޮންބެ ކިހިނެއް…..” އައިލީން އަހާލިއެވެ.

އައިލީންއާ ދިމާލަށް ބަލަންހުރި އިއްބާންގޮސް މަޑުކޮއްލީ ޒިލްވާ ކައިރީގައެވެ. އޭރު ނާހިދުއާ ޝާހިދު ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ވާހަކަ ދައްކަން ތިއްބެވެ. ސައިރާއާ ލީޝާ އަދި އަޔާންހުރީ އައިލީންއާ ވާހަކަ ދައްކާށެވެ.

“ބެން….” ޒިލްވާ ގޮވާލިލެއް ބާރުކޮމުން ހުރިހާއެންމެންގެ ނަޒަރު އިއްބާންއަށް ހުއްޓުނެވެ. އިއްބާން ޒިލްވާއާ ދިމާލަށް ބަލާލީ ސިހިފައިހުރެއެވެ.

“ކީކޭ ދޮންތާ…”

“ބެން…މި ކޯޗެއް މޭމަތީގަ….” އިއްބާން ލައިގެންހުރި ހުދުކުލައިގެ ގަމީހުގެ މޭމައްޗަށް އިޝާރާތްކުރަމުން ޒިލްވާ ބުނެލީ ދެބުމަ ގޮއްޖަހައިގެން ހުރެއެވެ. އިއްބާން މޭމައްޗަށް ބަލާލުމާއެކު ވަގުތުން ބަލާލީ އައިލީންއާ ދިމާލަށެވެ. އެ ހުދުކުލައިގެ ގަމީހުގެ މޭމަތީގައިހުރީ ރަތްކުލައިގެ ތުންފަތުގެ ނިޝާނެކެވެ.

“އެއީ..އެއީ ދޯ…މީ…މި…އައިލީން ވެއްޓުނީ އަހަރެންގެ……..އަހަރެންގެ ގައިމައްޗަށް….ދެން…..އެހެންވެ….މޫނުޖެހުނީ މޭމަތީ…..ހްމްމް…އެހެންވެ…” އިއްބާން ބުނެލީ އިސްތަށިގަނޑުގައި އަތުން ފުނާއަޅާލަމުންނެވެ. އިއްބާން ބުނެލިގޮތުން އައިލީންއާ އިއްބާން ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ އެންމެން ހޭންފެށިއެވެ. އިއްބާންވެސް ކުޑަކޮއް ހީލަމުން ފޯނުނަގައިގެން އެއާ ކުޅެންފެށިއެވެ. އިއްބާން ކުއްލިއަކަށް ކަމެއް ހަނދާންވި ފަދައަކުން ފޯނުގެ ނަންބަރުތަކަށް ފިތަން ފެށީ ފަރިތަކަމާއެކުއެވެ. ފޯނު ކަންފަތުގައި ޖަހައިގެން ދެކޮޅަށް ހިނގަންފެށިއެވެ.

“ކޮބާ…އޯކޭ…އެބަދަން…މަޑުކުރާތި….ތިރީގަ ދޯ…މިދަނީ…” އިއްބާން ފޯނު ޖީބާށްލަމުން ހިނގައިގަތީ ޓެރަސްއިން ނުކުތުމަށެވެ.

“ބެން..ކޮންތާކަށް….” ޒިލްވާ އަހާލުމުން އިއްބާން އެބަ ތިރިއަށް ގޮސްލާފަ އަންނަން ކަމަށް ބުނެ ހިނގައިގަތެވެ.

*******************

ލިފަޓުގެ ދޮރުހުޅުވުމާއެކު އިއްބާން ނުކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. ނަމަވެސް މަޑުކޮއްލީ ލިފްޓު ކައިރީ ހުރި ނާއިލް ފެނިފައެވެ.

“ބެން….އަހަރެން ދަނީ އިނގޭ….ދެން ދިމާވާނު ފަހުން…އަން..މިއޮތީ”
އިއްބާން އަތަށް ބޭސް ފުޅިއެއް ދެމުން ނާއިލް ބުނެލިއެވެ.

“ހޫމްމް….ދެން ދިމާ ވާނެތާ….އޯކޭ….ދަނީއޭ..” އިއްބާން ބޭސްފުޅި ހިފައިގެން ލިފަޓަށް އެރިއެވެ. ޓެރަހަށްއެރި އިއްބާން ދިޔައީ އައިލީން މެން ކައިރިށެވެ. ގޮސް އައިލީންއަތަށް ބޭސްފުޅި ދީފައި ފައިގެ ދުޅަވެފައިއިން ތާގައި އެބޭސް އުގުޅުމަށް ބުނެލާފައި ދިޔައީ ޒިލްވަމެން ކައިރިއަށެވެ.

*****************

ހުރިހާ އެންމެން ޓެރަސްއިން ކޮޓަރިތަކަށް ވަތްއިރު ދޭއްޖަހާ ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. އިއްބާން ހުރީ އޭނާގެ ކޮޓަރީ ބެލްކަނީގައެވެ. ހިނިތުންވެލައިގެން އިން ހަނދާ ތަރިތަށް ފޮރުވާލީ ބަނަ ވިލާތަކުންނެވެ. ފަޒާގައި ބޫން އަޅުވަމުންދިޔައެވެ. މުޅި މޫސުން ވަނީ ބަލަދުވެފައެވެ. ދެންމެ ދެންމެ ވާރޭވެހިގެނފާނެ ފަދައެވެ. އިއްބާން ވިސްނަމުންދިޔައެވެ. އޭނާގެ ހަޔާތަކީވެސް މޫސުމެއް ފަދައެވެ. އެކި ފަހަރު އޭނާގެ ހަޔާތުގައި އެކިކުލަ ޖައްސަމުންދެއެވެ. އެއުފާވެރި ހަޔާތް ބަނަވީވެސް ހަމަ ކުއްލިއަކަށެވެ. ދެންމެ ދެންމެ ވާރޭ ވެހިދާނެ ފަދައިން އިއްބާންގެ އެ ވޭނުން ފުރިގެންވި ލޮލުތެރޭގައި ހަތްޔަރުވެފައިވާ ކަރުނަ ތަށް ފައިބައިގެންފާނެ ފަދައެވެ.

– ނުނިމޭ –

273

Malsa Moosa (Lysh)

- Write Without Fear, Edit Without Mercy - 30th April 2007. I'm a girl. #Author of Waanan Umurah, loabivan ,badhaluvi hayaai ,Hithuge konme vindhehgai. Feel free to talk to me. i'd: [email protected]

You may also like...

53 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Salaam readers…
  ummeedhukuran hurihaa kiyun therinn ah mi part ves kamudhaane kamah….
  LOVE YOU…♥❤♥

  1. Varah reethi ??????? whn is next part malkko?????? Luv ur story so much ???❤️❤️❤️?♥️♥️♥️

 2. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Cover pic vvvvvvvv rythi. Change kuree thee vv happy. Stori beautiful. Belle❤️

 3. Wow. This part is great. But very sadly I can’t read it in this Eid holidays. Cause I’m going to my island.

 4. Wow malko. This part is great.love your story.♥️????♥️????❤️♥️????♥️???♥️??????but sadly I can’t read it in this Eid holidays. I will be in my island. Sorry dear. Good luck for next part.???♥️???♥️????ekolhun aa dhevunuhaa avahakah kiyaanan ingey. Hurihaa kudhinah Eid Mubarak. Special to malko and my classmates. Bye.????????

 5. Am really curious about the next part? awwn it would be more better if u add more songs.. Overall i loved it ❤️✨

 6. Mal for your kind information… Dhonthi bunee dhonthi annanamoa v avahah.. But dhonthi bunee dhonthi contact kuraanamoa mal mennau.. Dhonthi nubuni dhonthi dhiya sababeiy.. Dhonthi ge faraathun sorry bunedheyshoa.. Thank you

 7. Hey dhonthy ge friend…hmm..ok..but kihineh mal mennaa contact kuraanee…Mal bunee sorry nubunaaneyy dhonthy….it’s ok….But kihineh mal menaa contact kuraanee….hope javaabeh dheenekamah dhonthyge friend..??thanks…♥♥❤

 8. Dhonthi bunee dhonthi ge laptop ga hunnaaneyoa esfiyaiga ulhey dhonthige hurihaa friends ge numbers… Dhen dhonthi bunee dhonthi ge dad aeema contact kuraanamoa.. Dhen dhonthi dhiya sababu ahai ahaives nubuni… Dhonthi bunee wait kuraashoa.. Dhonthi annanamoa v avahah..

 9. Wow. V reethi story. Love it ?????????????????????????????????????but sadly i wont be able to read any more in this eid holiday. I am leaving to my island. Sorry??????????????????????????

 10. Thanks Vernon…
  Awwwn…don’t be sad…eid
  mubaarik to you vernon…aan..and sorry nubunaane…ok..
  Thanks..???

 11. Varah lahun dhw mikyuny.. Reyga download kollin ekam varubalivefa hurivarun hama nidhuny.. Vaahaka reethi.. Kiyaa hithun hutta nimuny e

 12. Hehe..e masalaeh noon lucifer….?hmmm..thanks…adhi libeyne….liyelaafa submit koalaafa innaane…heyvanee miry up vaanehen..?

 13. Mal.. A very happy news… Dhonthi bunee mi aharuge November aa hamayah esfiya aai dhuruga kamau ulheynee. November ga dhonthi will be back… Thank you

Leave a Reply to Butterfly Cancel reply

Your email address will not be published.