އަހަރެންގެ ޑައިރީ 2

- by - 56- July 9, 2019

 

 

 

 

 

 

 

ނޯޓް: ކުރިން ޕާޓުގައި އަޅުގަނޑަށް ޖެހިފައި އިންނާނީ ސުމާއަށްވުރެ ދެ އަހަރުގެ ތަފާތު ސާލިމް ހުރެއެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑަށް އޮޅުމަކުން..

ސުމާ އާއި ސާލިމްގެ 3އަހަރުގެ ތަފާތު ހުރޭ.

 

އަހަރެން ހީކުރީ ވެއްޓޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ނުވެއް ވެއްޓުނެވެ. އަހަރެން އެހެންވެ އޮތީ ދެލޯ މަރައިގެންނެވެެ. އަހަރެންގެ ދެލޯ ހުޅުވާލީމެވެ. އަހަރެންގެ ދުލުން ” އިކްރާމް ” މި ނަން ބޭރު ވިއެވެ. އިހްތިޔާރަކާ ނުލައެވެ. އަހަރެން އޭނާ އަތްދަށުން އަވަހަށް ސަލާމަތް ވެގެން ދިޔައީމެވެ. އަހަރެން ދެރަވިއެވެ. ކަރުނަތައް ކޯތާފަތުގައި ބޮސްދޭން ފެށިއެވެ. އެއީ ނަދުވާގެ ބޯއީ ފުރެންްޑެެެވެެ. ނަދުވާއަށް މި މަންޒަރު ފެނިއްޖެ ނަމަަ ހީކުރާނީ ކީކޭ ހެއްޔެވެ؟

*******

ނަދުވާ ލޮލުން ހޯސް ލާފައި ކަރުނަ ފައިބަން ފެށިއެވެ. އަޑުގެ ނެތްތަނަން ރޯން ފެށީ އިހްތިޔާރުން ބޭރުގައެވެ. އޭނާ ރޯންފެށީ ސާބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. އޭނާއަށް އެދުވަހު އެ މަންޒަރު ވަނީ ވަރަށް ސާފުކޮން ފެނިފައެވެ. ނަމަވެސް އިޝްނާގެ ލޮލުން ވެއްޓުނު ކަަރުނަތަކެއް ނުފެނެއެވެެ. ނަދުވާ އިކްރާމް ދޫކޮއްލީ އެ މައްސަލަ ގައެވެ. ”އިޝޫޫ… އިޝޫ… ހައު ކުޑް..؟ އަަހަރެން މީ ހާދަ ހަޔާތް ކުޑަ…. ގޮތް ކުޑަ… އަންހެނެކޭ.. އިޝޫގެ ހަޔާތް އަހަރެންގެ މި ދެއަތުން ހަލާކު ކޮއްލީ އަހަންނަށް އަދަބު ހައްގު… އިޝޫ… އަހަރެން ދޫކޮއްލާފަ ނުދައްޗޭ… ޕްލީޒް…” ނަދުވާ ހަޅޭ ލަވަމުން ދިޔައީ ނުހަނި ބާރަށެވެ. ފާހަނާއަށް ވަނެ މޫނު ދޮވެލައިގެން އައިސް އަނެއްކާވެސް އިޝްނާގެ ޑައިރީީ ކިޔަން ފެށިއެވެ.

******

ނަަުދުވާ އެދުވަހު އަހަރެންނަށް ދިނީ ކޮންފަދަ އަނިޔާއެއް ހެއްްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ އަތުގައި ކަޓަރު ދަމާލީއެވެ. ނަމަވެސް އަދި އަދަށް ދާންދެން ވެސް އޭނާއަށްޓަކއި އަހަރެންގެ ހިތުގައި އެއްވެސް ބުރަ ކަމެއް ނެތެވެ. އަހަރެންގެ އަތުން އަގު ހުރި ލޭތަކުން އިބުރަތެއް ހާސިލްވިއެވެ. ރަނަގަޅަށް ތަންތަން ބަލާގެން ހިނގުމަށެވެ. އަހަރެން އެދުވަހު ގެއަށްދިޔައިރު މަންމަ ސިޓިން ރޫޫމްް ސޯފައިގާ އިށީނެ އިނެވެެ. އަހަރެން އަތުގައި ކަޓަރު އަޅާލި ހިސާބުގައި އަހަރެން ހުރީ ހިފަހައްޓާގެންނެވެ.”ދަ ރިފުޅާ… ކިހިނެއްވީ ތިތާ ހިފަހައްޓާގެން ތިހުންނަނީ… ތަދުވަނީތަ؟” މަންމަ އަަހަރެންގެ އަތް އެތަނުން ނައްޓާލިއެވެ. ”ސުބުހާނަﷲ. މިވަރު ވިއިރު މަންމަ ކައިރީ ނުބުނީ ކީއްވެ..” މަންމަ ބުނެލިއެވެ. ”ކާކު ؟” އަހަރެންގެ މޫނަށް މަންމަ ބަލާލީ ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. ބަދަލުގައި އަހަރެން އިސްޖަހާލީމެވެ.”ދަރިފުޅާ ހިނގާ ހޮސްޕިޓަލަށްް.. އަވަހަށް ދޭ އެއްޗެހި ބަދަލުކުރަން.” އަހަރެން ކޮޓަރިއަށްވނެ އެއްޗެހި ބަދަލުކޮއްލައިގެން މަންމަ ކާރިއަށް އައީމެވެ. މަންމަ ވެސް އަވަހަށް އަހަރެން ގޮވައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައެވެ. އަހަރެން ހޮސްޕިޓަލުން އައިރު އަހަރެންގެ ދޮންބެ އަހަރެންގެ ކޮޓަރީގައި އިނެވެ.”ދޮންބެ ކިހިނެއްވީ ކަމަކުތަ؟” އަހަރެން ސުވާލު ކޮއްލީމެވެެ. ”އާން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކު އިޝޫ… ކާކު އިޝޫއަށް ތިހެން ހެދީ..؟ދޮންބެ އަށް އިނގޭ އިޝޫ ތިކަހަލަ ގޯސް ކަމެއް ނުކުރާނެކަން…އިޝޫ ދޮންބެއަށް ޓުރަސްޓު ކުރަމެއްނު… އެހެންވެ އަވަހަށް ކިޔާދީ…” އަހަރެން ބޯ ޖަހާލުމަށްފަހު ގައިގާ ނެތްހިތްވަރު ނެރެގެން އަަހަރެން ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔާދިނީމެވެ. އަދި އެއްވެސް މީހަކު ކައިރީ ނުބުނުމަށް އެދުނީ މެވެ. ދޮންބެ އަހަރެން ގާތު ބުނެލިއެވެ.”ނަދޫ… ކީއްވެ އިޝޫ އަށް ތިހެން ހަދަން ވީ.. އެން އިޝޫއަށް ދެން ވަރަށް އަވަހަށްް ސިސް އެށް ލިބޭނެ…” ސާލިމް އަކީ އުމުރުން އަށާރަ އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މަންމަ ބޭނުންވާތީ އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރަނީއެވެ. ”ދޮންބޭ އަދި ކިޔަވާ ވެސް ނުނިމޭ.. ދެން ކިހިނެއް… އަޅޭ… ދޮންބީ..އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ދޮންބެއަށް 20 އިޔާޒް ވީމަ  ކުއްޖަކާ މެރީ ކުރަން..” އަހަރެން ތުން ދަމާލީމެވެ.”އޯކޭ މައި ކުރައި ބޭބީ… ތިކަން ކޮއްފާނަމޭ…” އަހަރެެންް ދޮންބެ ގައިގާ އެއްއަތުން ބައްދާލީމެވެ.”ކުރައި ބޭބީ ބަލައިގެން އުޅެއްޗޭ….” ދޮންބެ ހީލަމުން އަހަރެން ކައިރީ ބުނެލިއެވެ.

”މި ބޯލާ” މަންމަ އަހަންނަށް އޮރެންޖު ޖޫސްތަށޓެއް ދިއްކޮއްލިއެވެ. އަހަރެން އޭގައި ހިފާ ތުންފަތުގައި ޖައްސާލީމެވެ. އަހަރެން އެ ހުސްކޮއްލުމަށްފަހު މަންމަ އަށް ތަށި ދިއްކޮއްލީމެވެ. ”އަރާމް ކޮއްލާ..” އަހަރެންގެ ބޮލުގައި މަންމަ މަޑު މަޑުން ފިރުމާލިއެވެ. އަހަރެންވެސް ބޯ ޖަހާލުމަށްފަހު އޭސީގެ ފިނި ގަދަ ކޮއްލީމެވެ. އެއަށްފަހު އެނދުގައި ޖައްސާލައި އަހަރެންގެ ފޯނު ނެގީމެވެ. ފުރަތަމަ ވެސް ފެނުނީ އައިސް އިން މެސެޖެކެވެ. އެ މެސެޖު އަހަރެން ކިޔާލީމެވެ.

”އައިމް ސޮރީ… އަހަންނަށް އިނގޭ އަހަރެންގެ ސަބަބުންް އިޝް އަށް ވަރަށް ބޮޑު އަނިޔާއެށް ވިކަން އައިމް ރިއަލީ ސޮރީ…..” އަހަރެން އެ މެސެޖު ކިޔާލީމެވެ. އެއީ އިކްރާމުގެ މެސެޖެކެވެ. އަހަރެން ލަސްތަކެއް ނުވެ ވައިފައި އޮން ކޮއްލި ތަނުން ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ ވައިބަރ މެސެޖު އައެވެ.

”އައިމް ސޮރީ.. އައި ނޯ އެވްރީތިން ދެޓް ހެޕެން އެ ގަޑީ އަހަންނަށް އެހެން ކަންތައްް ކުރަން ޖެހުނީ މަޖުބޫރުވެގެން…”

??ނުނިމޭ??

56

You may also like...

27 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Beautiful?…Mistakes madhuvamun ahnany?…Dear next part dhigukohlaathi enge?…Waiting fr the next curiously

 2. vaanuva neyngey… mi vaanuva knmmes kuhjaku kiyaala dhyfaanantha… ishna , suma n nadhuva olhihje mihaar…

  1. Thank u so so much. Aslu thi comment kohllyma ingeyne ehnu vaaanuvaa ehnve thanks.
   Suma and ishna aky dairygai ulhey dhekudhin. Dhen ekudhinna gulhun hunna kudhinnaky ves dairyga ulhey kudhin.
   Dhen nadhuvaa mihaaru e kiyany dairy understand tha?

 3. Come on…… When is the next part coming please be fast??can’t wait for the next part ??I’m actually wordless….

  1. THANK U next part dhw. Alhugandu busy vumuge sabaubun lasvany ekm friday noony Saturday ga up kureveytho mi balany.

 4. Cutter dhamaaly ey? Astagfirullah! :O
  I think the way characters are introduced it can be a bit confusing. Have to read it twice to understand.
  Varah reethi vaahaka. Intizaaru kuraanan dhn oi bayah

 5. Daer readers i am sorry. Next pary will be upload on next week. now the days are very busy in the school. I know u all will be disappointed. I am really sorry.

  1. I am a friend of her. ?
   Alhugandu miliyuny e kujja kiyaa dhin gothah. ehnve bunely. ??

Leave a Reply to Ibsha Cancel reply

Your email address will not be published.