އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (17)

- by - 43- April 17, 2018

އައިލީޝް އަށް ވިސްނެމުން ދިޔައެވެ. ރަސިލް އާ ވާހަކަ ދައްކާނެ ގޮތަކާ މެދުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތުމާއެކު އޭނާ އަށް ރޯލަ ލޯލާ ހުރެވުނީއެވެ. އެހެން ހުރިއިރު އޭނާގެ ބަނޑަށް މަޑު މަޑުން ރިހުމެއް އަންނަހެން ހީވިއެވެ. އެ ރިހުން ބާރުވާން ފެށި އިހްސާސް ކުރެވުމާއެކު އޭނާ އަށް ރާސިލް ގައިން އަތް ދޫކޮށްލެވުނެވެ. ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ރާސިލް ގެ ގަމީހުގެ ފުރަގަހަތުން އޭނާ އަށް ހިފައްޓާލެވުނެވެ.

އައިލީޝް ގެ އަތް ދޫވެގެން ދިޔަގޮތުން ރާސިލް އަށް ލޯ މަރާލެވުނެވެ. އޭނާގެ އަތުގެ ތެރޭގައި އެ އަތް އުމުރަށް ހައްޔަރުކޮށްލަން އޭނާ ބޭނުންވިއެވެ. ދެން ސިހުނީ އައިލީޝް ގެ އަތުން އޭނާގެ ބުރަކަށިފަރާތުން ގަމީހުގައި ހިފައްޓާލުމުންނެވެ. މަޑުމަޑުން ލޯ ހުޅުވާލަމުން އޭނާ ފުންނޭވާއެއްލިޔެވެ. އަދި ނިތްކުރމަތީގައި ހިފައްޓާލިއެވެ. އޭނާ އާއި ދާދި ގާތުގައި ޖެހިގެން ހުރި އައިލީޝް ދުރުވިކަހަލަ އިހްސާސް އެއް ކުރެވި އޭނާ ފަހަތަށް އެނބުރުނެވެ. އޭރު ކުޑަކޮށް ގުދުވެލައިގެން ހުރި އައިލީޝް ފެނި އޭނާ އަށް ސުވާލުކޮށްލެވުނެވެ.

“އައިލީ ވަޓް ހެޕެންޑް” އެ އަޑުގައިވަނީ ކަންބޮޑުވުމެވެ. ހާސްކަމެވެ.

އައިލީޝް އަށް ރާސިލް އަށް ބަލާލެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ އަށް އިތުރަށް އެއްޗެއް ނުބުނެވުނީ ތަދު އަރަމުން ދިޔައީތީއެވެ. ދެލޮލަށް ފެންތަށް ޖަމާވީ ދަރިފުޅަށް ކަމެއް ވަނީ އޭ ހިތާއެވެ. ހަމައެއާއެކު އޭނާ ދުވުނު ގޮތް ހަދާނަށް އައުމާއެކު އެ ކަރުނަތަށް އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ.

އައިލީޝް އަށް ރާސިލް ގާތު އެ ވާހަކަ ބުނާނެ ގޮތް ނުވިސްނުމާއެކު ލޯ މަރާލެވުނީއެވެ.

“ބަނޑަށް ތަދު ވަނީތަ؟” އެހެންނަމަވެސް އައިލީޝް އަށް ވަމުން ދިޔަ ގޮތް ދެގެންނަން ރާސިލް އަވަހެވެ. އައިލީޝް ބޯ ޖަހާލިތަން ފެނި އޭނާ އަށް ވެސް ކަންބޮޑުވުމާއެކު އައިލީޝް ގެ ގައިގައި ހިފައްޓާލެވުނެވެ. އެ ވަގުތު އޭނާގެ ހިތަށް ވެސް ބިރުވެރިކަމެއް ވެރިވެގެން ދިޔައެވެ.

އަވަސް އަވަހަކަށް އައިލީޝް އެތާހުރި ގޮނޑީގައި ބައިންދަމުން އޭނާ އެންބިއުލެންސް އަށް ގުޅަން ފޯން ނެގިއެވެ. އެވަގުތު އައިލީޝް ހިފައްޓާފައިވާ އޭނާ ގެ އަތަށް ބާރުކޮށްލުމާއެކު އޭނާ އައިލީޝް އަށް ސަމާލުވިއެވެ. ހިނގާ ދާން ހޮސްޕިޓަލަށް… ޓެކްސީއެއް ވެސް ލިބިދާނެ… އެންބިއުލެންސް އަށް ގުޅައިގެން ވަގުތު ނަގާފާނެ… ބޭބީ އަށް ކަމެއް…. ކަމެއް ވާނަމަ” ރާސިލް ގެ އަޑުގައި ކަންބޮޑުވުން ހުރިނަމަވެސް ފަހު ޖުމްލަ ބުނެލިއިރު އެނާ ގެ އަޑުގައި ޖެހިލުންވުމެއް ވެސް ހުއްޓެވެ.

ގޭތެރެއިން ބޭރަށް ނުކުމެވުމާއެކު ހުޅުމާލޭ ޓާރމިނަލް އިން ދެންމެ މީހުން ހުސްކޮއްފައި އެ ދިމާލަށް އައި ކާރު އޮތީ ހުސްކޮށެވެ. އެހެންކަމުން ދާދި ފަސޭހައިން އެމީހުނަށް ޓެކްސީއެއް ލިބުނެވެ. ޓެކްސީއަށް އަރާ އެމީހުން ދާންވީ ހޮސްޕިޓަލް ކަމުގަވާ ބްލެކް ރޯޒް ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލް ގެ ނަން ބުނެލުމާއެކު އެ ދިމާލަށް ކާރު މިސްރާބުޖެހިއެވެ.


އިޒިކް ގާތުގައި އޭނާ ތިރިގައި މިހުރީ އޭ ބުނެ މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރި ދާނިޝް ގެ ލޮލުގައި އިޒިކް އަޅައިގަތުމާއެކު މާނިއު އާ ދިމާލަށް އަދިވެސް އެއްފަހަރު ބަލާލާފައި ދާނިޝް އިޒިކް އާ ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ.

އޭރުވެސް އޭނާގެ ހިތާ ސިކުނޑީގައި މާނިއު އާ ބެހޭ އެކި ހިޔާލް ތައް އެނބުރެމުން ދިޔައެވެ.

“ދާނިޝް… ވަރަށް ގިނަ އިރުވެއްޖެތަ؟. އެމަރޖެންސީބަޔާ ދިމާ ކީއްތިކުރަނީ” އިޒިކް ދާނިޝް އާ އަރާ ހަމަވެފައި ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އެ ވާހަކައަށް ޖަވާބު ދޭ  ހިޔާލެއް ދާނިޝް ނުކުރުމުން އިޒިކް ވެސް އަޅާނުލައެވެ. އޭނާ އެދުނީ ކޮފީއަކަށް ދިޔުމަށެވެ.

“ހާދަ ލަސްވެއްޖެޔޭ އިޒިކް… އަނެއްކާ ކޮން ކަމަކު އަހަރެން ތި ގެނައީ” ދާނިޝް ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. “އެއީ ދާނިޝް އާ ވާހަކަ އެއް ހިއްސާކޮށްލަން ވެގެން” އިޒިކް ބުނެލިއެވެ. “ހިނގާބަލަ މިތާ އިންނާނެ ކޮފީ ޝޮޕެއް އެތަނަށް ދަމާ” އިޒިކް ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ދާނިޝް ވެސް އެއްބަސް ވިއެވެ. ދެމީހުންގެ މިސްރާބުހުރީ ހޮސްޕިޓަލް ގެ ކައިރީގައި އިން ކޮފީ ޝޮޕަށެވެ.

ދާނިޝް އާއި އިޒިކް މަގު ހުރަސް ކުރި ވަގުތު ހޮސްޕިޓް ދޮރުމަށްޗަށް ހުއްޓި ކާރުން ރާސިލް ފޭބިއެވެ. ދާނިޝް އަށް ވެސް ރާސިލް ނުފެނުނުކަމީ ނަސީބުކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އޭނާ އައިލީޝް އަށް އޭނާގެ އަތް ދިއްކޮއްލީ ފައިބަން އެހީތެރިވުމަށެވެ. އައިލީޝް ފޭބުމާއެކު ރާސިލް އައިލީޝް އަތުލަފި ކޮށްގެން ހޮސްޕިޓަލާ ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ.


އެމަރޖެންސީ އަށް ވެއްދުމާއެކު ވަގުތުން އަންހެނުން ގެ ހާއްސަ ބަޔަށް އައިލީޝް ފޮނުވާލެވުނެވެ. އެތަނުގެ ޑޮކްޓަރު އައިލީޝް ބެލުމަށްފަހު އޮބެޒަވޭޝަންގައި ބޭއްވުމާށް ލަފާދިނެވެ.

އައިލީޝް އޮބްޒަވޭޝަން ގައި ބޭއްވުނެވެ. ރާސިލް އެ ހުރިހާ އިރު އައިލީޝް އާ އެންމެ ގާތުގައި ހުއްޓެވެ. އެއްބައި ފަހަރު ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ރަނގަޅު ވާނޭ ކަމަށް ބުނެލިއެވެ. އިތުރަށް ޑޮކްޓަރު ބަލާފައި ޓެސްޓްތައްވެސް ހެދުނެވެ. ބައެއް ޓެސްޓް ތަކުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް އަވަހަށް ލިބުނެވެ.

ދަރިފުޅަށް ކަމެއް ނުވާކަން އެނގުމާއެކު އައިލީޝް އަށް ހެއްދެވި ފަރާތަށް ޝުކުރުކުރެވުނެވެ. ޑޮކްޓަރު އިތުރަށް ބުނީ ބެޑް ރެސްޓް ނެގުމަށެވެ. އެކަމަށް ރާސިލް ޖަވާބުދިނެވެ. “އާދެ… އެއްގޮތަކަށްވެސް ހާސްވާނެކަމެއް ނެތް… އަޅުގަނޑު މެން ތި ބުނުއްވި ހުރިހާ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރާނަން” ރާސިލް ގެ އަޑުގައިވި ޔަގީންކަމުން އައިލީޝް އަށް އޮވެވުނީ ރާސިލް އާ ދިމާލަށް ބަލާށެވެ. އެހެން އޮތް އިރު އޭނާ ގެ ހިތަށް ތަފާތު އެއްޗެހި އަރާ ފައިބަމުން ދިޔައެވެ.

“ރާސިލް ކިހިނެތް؟. ކިހިނެތް އަހަރެންގާތު ހުންނާނީ… ތިއުޅެނީ އަހަރެން ދޫކޮށްލާފަ ދާކަށްނު ދެން ކީއްވެ… ތިކަހަލަ ވާހަކަ ތި ދުލުން ބޭރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އުންމީދުން މި ހިތް ފުރިގެންދޭ… ” އައިލީޝް އޭނާގެ ނަޒަރު ރާސިލާ ދުރުކޮއްލީ ޑޮކްޓަރު ދިޔުމުން ރާސިލް އައިލީޝް އާ ދިމާލަށް ބަލާލީމައެވެ.

އެމީހުން ދެމީހުންގެ ވެސް އެދުމާއެކު އައިލީޝް އެނދުމަތި ކުރެވުނީ ޕްރައިވެޓް ރޫމެއްގައެވެ.

“އައިލީ މަންމަ މެނަށް ގުޅަން ވާނެއެއްނު…” ރާސިލް ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު އައިލީޝް ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލީ މިއަދު ހިޝްމާ އާ ދޭތެރޭ ކަންތަށް ކުރެވުނު ގޮތް ހަނދާންވެފައެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ ދާނިޝް އަށް ގުޅާށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިތުރު އެއްޗެއް ނުބުނެ މަޑުކުރީ ރާސިލް ކަންތަށް ކުރާ ގޮތެއް ބަލާށެވެ.

ދަރިފުޅަށް ކަމެއް ވެދާނެތީ އަދިވެސް އެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދިފައި ވެއެވެ. ދެލޯ މަރާލީ ހިތަށް ވެރިވި ހިޔާލުންނެވެ. ރާސިލް ވެސް އެނދު ކައިރިގައި ހުރި ގޮނޑީގައި އިށީދެ ލޯ މަރާލައިގެން އޮތް އައިލީޝް ގެ މޫނަށް ނަޒަރުހުއްޓާލިއެވެ. އައިލީޝް ގް ލޮލުގެ ހިމަކޮޅުން ވެއްޓުނު ކަރުނަތިކި ފެނި އޭނާ އަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

“އައިލީ… ވަޓް ހެޕެންޑް… ކިހިނެތްވީ؟ ލުކް… ހުއްޓާލާ… އަހަރެމެންގެ ބޭބީ އަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުވޭ” ރާސިލް އަށް އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައި ބުނެވުނެވެ. އައަޑާއެކު އައިލީޝް އަށް ލޯ ހުޅުވަލާ ރާސިލް އަށް ބަލާލެވުނެވެ.

ރާސިލް އަށް އޭނާއަށް ބުނެވުނު އެތި ރޭކާލީ ދެނެވެ. އެ ވަގުތުންފެށިގެން އޭނާގެ އަނގައިން ބަސް ހުސްވެގެން ދިޔައެވެ. އިސްޖަހާލަމުން އޭނާ ލޯ މަރާލިއެވެ. ހީވީ ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް އެ ނުތަނަވަސްކަމުން ދުރަށް ދާން ބޭނުންވެފައި ހުރިހެންނެވެ.

އައިލީޝް މަޑުމަޑުން އެތަނުގެ އެއްފަރާތުގައި ހުރި ކަބަޑްމަތީގައި އޮތް ފޯން ނެގިއެވެ. އަދި މެސެޖެއް ލިޔަން ފެށިއެވެ. ބޭނުން ހުރިހާ ވާހަކަ އެއް ނުދެއްކޭތީ ހިތާމަތަށް އިތުރުވެފައިވާހެން ހީވިއެވެ.

“ރާސިލް އަށް އިހްސާސްވެސް ނުކުރެވޭނެ އަހަރެންނަށް ވަމުން މިދާ ގޮތް…. ބުނަން ބޭނުން ވާ އެތަކެތް ވާހަކަ އެއް ސިކުނޑީގައި ރޭވުމަށްފަހުވެސް އެއްވެސް ވާހަކަ އެއް ނުބުނެވި ހުރިހާ އެއްޗެއް ހިތުތެރޭގައި އޮއްބާލައިގެން ހުރުމަކީ ކިހާ ހިތްދަތި އިހްސާސް އެއްކަމެއް ރާސިލް އަކަށް ނޭނގޭނެ…” އައިލީޝް އެ މެސެޖް ލިޔެލާ އެއަށް ބަލަން އިރުކޮޅަކު އިނުމަށްފަހު ރާސިލް އާ ދިމާލަށް ފޯން ދިއްކޮއްލިއެވެ. އިސްއުފުލާލި ރާސިލް ފޯން ނަގާ އެ މެސެޖް ކިޔާލިއެވެ. އެ ހިނދު އޭގައި ވި ކޮންމެ ބަހެއް ވަކި ވަކިން އޭނާގެ ހިތަށް ހެރެމުން ދިޔައީ ހަންޖަރުތަކެއް ހެންނެވެ. ބުނެދޭން ނޭނގޭ ފަދަ ހިތްދަތިކަމެއް އެ މެސެޖް ގެ ކޮންމެ ލަފްޒަކުން އޭނާ އަށް ލިބެމުން ދިޔައެވެ.

ރާސިލް ފޯނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން އިންދާ ދެންވެސް އައިލީޝް ފޯން އަތުލާފައި އެހެން މެސެޖެއް ލިޔަން ފެށިއެވެ. “ރާސިލް އަހަރެންނަށް ކުރި ކޮންމެ މަލާމާތެއް މިހުތެރޭގައި އަދިވެސް ޒަހަމް ލަމުން ދޭ… އިތުރަށް ކެތެއް ނުކުރެވޭނެ… އަހަރެންނަށް ތިހެން އަނިޔާ ނުދީ” އައިލީޝް އަނެއްކާވެސް ފޯން ދިއްކޮއްލިއެވެ. ރާސިލް އައިލީޝް ގެ އެ ކަރުނުން ފުރިފައިވީ ދެލޮލަށް ބަލާލަމުން އަނެއްކާވެސް މެސެޖް ކިޔާލިއެވެ.

ފޯން މޭޒުމަތީ ބާއްވަމުން ރާސިލް އައިލީޝް ގެ ލޮލަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ.

“ޑޮންޓަރު ބުނީ ސްޓްރެސް އައިލީ އަށް އެހާ ރަނގަޅެއް ނޫން… ނުރޮއި… ހުއްޓާލާ” ރާސިލް އައިލީޝް ގެ އަތުގައު ހިފާލަމުން އިސްޖަހާލަމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

އައިލީޝް ރާސިލް އަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނެވެ.


އިޒިކް އާ ދެމީހުން ވާހަކަ ދައްކާލުމަށްފަހު ނުކުތީ ކޮފީއެއްވެސް ބޮއިގެންނެވެ. ދާނިޝް އިޒިކް އަތަށް ތަޅުދަނޑި ދީފައި އޭނާ ދާނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮތް އެކުވެރިއަކަށް ގޮވާލާފައި ކަމަށް ބުނުމުން އިޒިކް ވެސް އެކަން މާބޮޑުކަމަކަށް ނުހަދައެވެ.

ދާނިޝް ހޮސްޕިޓަލަށް ވަންނަން މިސްރާބުޖެހިއިރު ހޮސްޕިޓަލު ބޭރުގައި އެތާހުރި ގަހެއްގެ ދޮށުގައި މަޑުކޮއްލައިގެން ހުރި މާނިއު އޭނާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. މާނިއު ގާތުގައި މަޑުކޮއްލައިގެން ހުރި އަންހެން ކުއްޖާ ފެނުމާއެކު ހައިރާންކަމުން އޭނާ އަށް ދެލޯ ބޮޑުކޮއްލެވުނެވެ. އޭނާ ގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ހުއްޓުމެއް އައެވެ.

އޭނާ އެތާ ހުއްޓާ އެ އަންހެން ކުއްޖާ ގޮސް އެތަނުން ދިޔަ ޓެކްސީއެއް ހުއްޓުވާ އެއަށް އަރައިގެން ދިޔައެވެ. މާނިއު އެނބުރި ހޮސްޕިޓަލަށް ވަނުމުގެ ބަދަލްގައި ފޯނެއްގައި ހުރެ ތަންކޮޅެއް ދުރަށް ދިޔުމުން ދާނިޝް ނިންމީ ޒީޝާ އާ ހިސާބަށް ފޯރާށެވެ. އޭނާ މާނިއު އަށް ބަލާލަމުން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި އެމަރޖެންސީބަޔަށް ވަނެވެ.

އެމަރޖެންސީބައިގައި މީހުން ގިނައެވެ. ޑޮކްޓަރުންނާ ނަރުހުންނެވެ. ބަލި މީހުންނާ އެހީތެރިންނެވެ. އޭނާ ކައުންޓަރ ކައިރިއަށް ޖެހިލާ ޒީޝާގެ ނަން ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު އެ ކުއްޖާ ކޮންޕިއުޓަރުން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ބަލާލުމަށްފަހު ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

“ޒީޝާ ކިޔާ ޕޭޝެންޓް ވަނީ އެމަރޖެންސީ ބައިގައި ހުރި ޕްރައިވެޓް ރޫމް ނަމްބަރު ހަތަރެއްގައި… ގޯޅިން ލަނބަލާއިރު އެތަނަށް ދެވޭނެ” އެކުއްޖާ ގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ދާނިޝް އެ ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ހަތަރު ވަނަ ރޫމްއާ ހިސާބަށް އައުމަށްފަހު އޭނާ ތަޅުގައި ހިފާލިއެވެ.

އަދި އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އޭނާގެ ނަޒަރު ހުއްޓުނީ ނިދިފައި އޮތް ޒީޝާ އަށެވެ. އޭނާ މަޑުމަޑުން ޒީޝާ ކައިރިއަށް ޖެހިލިއެވެ.

ޒީޝާ އަށް ފުންކޮށް ބަލާލުމާއެކު އޭނާ އަށް ޒީޝާ އަށް ލިބިފައިވާ ޒަހަމް ތަށް ރީއްޗަށް ފެނުނެވެ. ޒީޝާ އަކީ ބުރުގާ އަޅައިގެން އުޅޭ ކުއްޖަކަށް ވިޔަސް މިހާރު އޮތީ ބުރުގާ ނާޅުވައެވެ. އެހެން ހިތަށް އެރުމާއެކު ދާނިޝް އަށް ފުރަގަހަތަށް އެނބުރެވުނެވެ. މާނިއު އަކީ ޒީޝާގެ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ފިރިމީހާ ހެއްޔެވެ؟. އެކަން ގާތްގަނޑަކަށް އޭނާއަށް ޔަގީންކުރެވުނެވެ.

“ނޫން… މާނިއު ނޫން” ދާނިޝް އަށް އެނބުރެވުނީ ޒީޝާ ވާހަކަ ދެއްކި އަޑަށެވެ. ނިދީގައި އޮވެ ޒީޝާ ބުނި ވާހަކަ ދާނިޝް އަށް އިވުމާއެކު އެއީ މާނިއު ގެ ކަމެއްކަން އޭނާ އަށް ޔަގީންވިއެވެ.

ފަންއިސްތަށިގަނޑު ގެ ސަބަބުން މޫނުމަތީގައި އެއްފަޅި ފޮރުވެފައި ވިއެވެ. އޭނާ އަވަސް އަވަހަކަށް އެނބުރިގެން ބޭރަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ.


އައިލީޝް އާއި ރާސިލް އެހެން ހިމޭންކަމުގަ ތިއްބާ ޑޮކްޓާރު އައެވެ.

“އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އަދިވެސް އޮބްޒަވޭޝަންގައި ބާއްވަން. ތަދު ނުވިޔަސް… ދެން ކޮންމެވެސް ލުއި ކާއެއްޗެއް މިގަޑީގަ ދީ… ލޭގެ ޓެސްޓް ތަކުގެ ބާކީ ރިޕޯޓް ތައްވެސް އައިސްސި. މައްސަލަ އެއްނެތް… ” ޑޮންޓަރު ހީލާފައި ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ރާސިލް އާއި އައިލީޝް އަށް ވެސް ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލެވުނެވެ.

ޑޮކްޓަރު ދިޔުމާއެކު  ރާސިލް އާއި އައިލީޝް އާ ދެމެދަށް އަނެއްކާ ވެރިވީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. އަނގައިން ބުނުމުގެ ހިޔާލް ނެތީކީނޫނެވެ. ރާސިލް ވެސް އިނީ ބުނަންވީ އެއްޗެއް ނޭނިގިފައެވެ. ދައްކަން ޖެހޭ ވާހަކަ ގިނަކަމުންނެވެ. ރާސިލް ކާއެއްޗެއް ގަންނަން ކަމަށް ބުނެ ރޫމުން ބޭރަށް ނުކުތެވެ. އެވަގުތު އެތަނުގައި ހުރި ނަރުސް ކުއްޖަކު ބުނި ވަހަކައެއް އޭނާއަށް އަޑު އިވުނެވެ.

“ގާލް އަކީ މިއުޓް ކުއްޖެއް… އެކަމަކު ހަޒްބެންޑް ވަރަށް ލޯބިވޭ އެ ގާރލް ދެކެ… ހަގީގަތުގަވެސް އެއީ އެ ކުއްޖާ ބާކީ ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއްނޫން ދޯ… އަސްލު އެހެން މީހުންގެ އެހީތެރިކަން ލިބެންޏާ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އެކަހަލަ ކޮންމެ ކުއްޖަކު ވެސް އުޅޭނީ ކިހާ އުފާވެރި ދިރި އުޅުމެއްދީ އައި އޭމް ހެޕީ ފޯރ ހާރ” އެ ކުއްޖާ ކައިރީގައި ހުރި ކުއްޖާ ގާތު ދެއްކި ވާހަކަ އިވި ރާސިލް ގެ ހިތަށް އަސަރުކުރިއެވެ. އެ މީހުންނަކީ ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި ނުހަނު ހަމަޖެހޭ ދެމަފިރިންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ހަގީގަތުގައި އެ ގުޅުން އޮތް ހިސާބު އިނގޭމީހަކު ނަމަ އައިލީޝް އަށް ހަމްދަރުދީވާނެއެވެ.

އޭނާ އަޅާނުލާ ކެންޓީނާ ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ގޮސް ކުޅިމަޑުކޮށް ހަދާފައިވާ ސޭންޑްވިޗް އަކާ އޮރެންޖެ ޖޫސްތައްޓެއް ގަނެގެން އެނބުރި ހޮސްޕިޓަލްގެ އެތެރެއަށް ވަންނަން ހިނގައިގަތެވެ.

އެވަގުތު އެމަރޖެންސީ ބައިގެ ދޮރުން ނުކުތް ދާނިޝް އަށް އެ ދިމާލުން ލާފައި ދިޔަ ރާސިލް އަޅައިގަތުމާއެކު އޭނާ އަށް ގޮވުމުގެ ބަދަލް ގައި އޭނާގެ ފަހަތުން ދިޔުމަށް މިސްރާބުޖެހިއވެ. ރާސިލް ވެސް ފަހަތް ބެލުމެއްނެތި ކުރިއަށް ހިނގަމުން ދިޔައީ ހަކުވި ކަމާއެކުގައެވެ. އެހެންކަމުން މީހަކު އޭނާ އަށް ފާރަލާކަން ވެސް އޭނާ އަށް ނޭގުނީއެވެ. ރާސިލް ދިޔައީ އަންހެނުންގެ ބަޔަށެވެ. ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ރާސިލް އެ ދިމާލަށް ދިޔައީތީ އޭނާގެ ހިތުގައި ހިނގައިގަތީ ނުބައި ޝައްކުތަކެކެވެ.

އަތުގައި އޮތް ކޮތަކަށް ދާނިޝް ގެ ނަޒަރު ހުއްޓުމާއެކު އޭގައި ހުރީ ކާއެއްޗެހިކަން އޭނާ އަށް ދެނެގަންނަން އުނދަގުލެއް ނުވިއެވެ.

ރާސިލް ދިޔައީ އެބައިގައި ހުރި ޕްރައިވެޓް ރޫމްތަކާ ދިމާލަށެވެ. އެހެންކަމުން ދާނިޝް އަށް އަދި އިތުރު ހައިރާންކަމެއް ލިބިގެން ދިޔައެވެ.

އޭނާ ރާސިލް ގެ ފަހަތުން ގޮސް މަޑު ކޮއްލީ ރާސިލް ވަތް ރޫމް ދޮރު މަތީގައެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއްވެސް ވަރިހަކަކަމަށް އަމިއްލަ ނަފްސަށް ބުނެފައި އޭނާ ދޮރު ހުޅުވާލީ އެތަނުގައި ވިސްނަން އިރުކޮޅަކު ހުރިފައެވެ. ވަނުމާއެކު އޭނާ ގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އައިލީޝް އާއި އޭނާ ގެ ބުރަކަށީގައި އަތް އަޅުވައިގެން އިށީނުމަށް އެހީތެރިވަމުން ދިޔަ ރާސިލް އެވެ. ރާސިލް އާއި އައިލީޝް އާ ދެމީހުންނަށް ވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލާލެވުނީ ދޮރުމަތީ ހުރި ދާނިޝް ފެނިފައެވެ.

ދާނިޝް މަޑުމަޑުން އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އޭރުވެސް އޭނާ ގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިހުރީ އެ ދެމީހުންނަށެވެ. އޭނާ މަޑު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ގޮސް އެ ދެމީހުންނާ ދާދި ގާތުގައި ހުއްޓުނެވެ. އޭރު އައިލީޝް ވެސް އިނީ ރާސިލް ގެ އެހީގައި ކުޑަކޮށް ތެދުވެލައިގެންނެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ދާނިޝް އެތަނުން ފެނިގެން ރާސިލް ގެ މޫނުމަތިންވެސް ނުތަނަވަސް ކަން ފެނިގެން ދިޔައެވެ.

ހަމަހިމޭންކަން އެތަނަށް ވެރިވެގަތް ދިޔައިރު އެ ހަމަހިމޭންކަން ފޫ އަޅުވައިލީ ނަރުސް ކުއްޖަކު އިންޖިކްޝަނެއް ޖަހަން އެތެރެއަށް ވަނުމުންނެވެ.

“ޑޮކްޓަރ ބުނި މިރޭ އޮބްޒަވޭޝަން ގަ ބާއްވާފަ އިތުރު ކަމެއް ނެއްތިއްޔާ ދޫކޮށްލާނަމޭ… ބޭބީވެސް ރަނގަޅެއްނު އިންޝާ ﷲ” ދާނިޝް އަށް ސިހިފައި އެ ނަރުސް ކުއްޖާ އާ ދިމާލަށް ބަލާލެވުނެވެ. ހައިރާންކަމުން އޭނާ އަށް ބުޏާނެ އެއްޗެއް ނޭގުނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ރާސިލް އަށް ވެސް ބެލެނީ ދާނިޝް އަށެވެ. ދާނިޝް ވެސް ރާސިލް އަށް ބަލާލާފައި އިތުރަށް އެއްޗެކޭ ނުބުނީ އައިލީޝް ކުރިމަތީގައި ތަޅާނުގަތުމަށެވެ.

ނަރުސް ކުއްޖާ ދިޔުމާއެކު ދާނިޝް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

“އައިލީ ދޮންބެ ކައިރީގަ ނުވެސް ބުނެ… އެހާ ވެސް ދުރު ވީތަ މިހާރު” ދާނިޝް ގެ އަޑުގައި ހިތާމަވެރިކަން ވިއެވެ. އޭނާ ސީދާ އައިލީޝް ގެ މޫނަށް ބަލަން ހުއްޓެވެ. އެއާއެކު އައިލީޝް އިޝާރާތުން އޭނާ އަށް ވެސް އިނގުނީ މިއަދުއޭ ބުނެލިއެވެ.

“އައި އެމް ހެޕީ ފޯ ޔޫ” ދާނިޝް އައިލީޝް ގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލިއެވެ. އަދި ރާސިލް އަށް އަނެއްކާވެސް ނަޒަރެއްދިނެވެ.

“މަންމަ އަށް އެނގޭތަ؟ ބައްޕަ އަށް އެނގޭތަ؟” ދާނިޝް އަނެއްކާވެސް ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. އެ އާއެކު އައިލީޝް ނުނެކޭ ބުނަން ވެގެން ބޯ ހޫރާލިއެވެ.

ދާނިޝް ފޯނުނަގާ ހިޝްމާ އަށް ގުޅާލިއެވެ. އޭރު ހިޝްމާ ގެ ފޯނު އޮތީ ނިވާލާފައެވެ.


އައިލީޝް ގެ ނުރުހުމާއެކުވެސް ދާނިޝް ހިޝްމާ އަށް އެ ހަބަރު ދިނެވެ. ހިޝްމާ ގެ މޫނުމަތިން އުފާވެރިކަން ފާޅުވަމުން ދިޔައެވެ. “ދެން ކީއްވެ ދަރިފުޅު ތިއައީ އައިލީ ކައިރީ ނުހުރެ” ހިޝްމާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އެއީ ފަތިހުގެ ވަގުތެވެ. ހޮސްޕިޓަލް ގައި ހުރެފައި ދާނިޝް ގެއަށް އައީ ދެންމެ ފަތިސްނަމާދުވެސްކޮށްލައިގެންނެވެ.

ހިޝްމާ އަށް އައިލީޝް ހޮސްޕިޓަލް ގައި ބޭއްވިކަންވެސް ނޭނގޭތީ އޭނާ ހުރި ދެރަވެފައެވެ. އައިލީޝް އޭނާ އެހާ ދުރުކޮއްލާތީ ހަދާނެގޮތް ހުސްވެފައި ވާ މީހަކު ފަދައިން ހިޝްމާ ސޯފާގައި އިށީނެވެ. ދާނިޝް އައިސް ހިޝްމާ ހިންހަމަޖައްސައިދިނުމަށްފަހު މައްޗަށް ދިޔައީ ފެންވަރާ ތާޒާވެލުމަށެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ރާސިލް އިނީ އައިލީޝް ގާތު ރޭ ހަތަރުދަމު ހޭލައެވެ.

ރާސިލް ނިދިފައި އޮތް އައިލީޝް މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. އަދި ގޮނޑިން ތެދުވެލާ ގައިމަތީ އޮތް ރަޖާ ރަނގަޅުކޮށްލުމަށްފަހު މަޑުމަޑުން ގުދުވެލާ އައިލީޝް ގެ ނިތުގައި ބޮސްދިނެވެ. އެ ގޮތަށް އިރުކޮޅަކު އޮވެލުމަށްފަހު އެނބުރި ގޮނޑީގައި އިށީނދެލާ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ. އައިލީޝް ގެ އެ އަތް ނަގާ ބޮސް ދިނުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް އޭނާ އައިލީޝް ގެ މޫނަށް ނަޒަރުހުއްޓާލިއެވެ.

އެ މޫނުމަތިން ފެނުނު މައުސޫމްކަމުން އޭނާ އަށް އަމިއްލަ ނަފްސު ކުށްވެރިކުރެވެމުން ދިޔައެވެ. އައިލީޝް ބޭނުންވާ އެއްޗެހި ނުބުނެވޭނެކަން އެނގިހުރެ އެއްފަހަރުވެސް އެ ފަދަ ފުރުސަތެއް އައިލީޝް އަށް އޭނާ ނުދެއެވެ. އެހެން ހިތަށް އެރުމާއެކު އެ ހިތުގައި ރިއްސާލިއެވެ. އައިލީޝް ރޭގައި ދައްކާލި މެސެޖުން ވެސް އޭނާ ގެ ހިތަށް ތަދުވިއެވެ. އާއެކެވެ. ފިރިމީހާގެ ގޮތުގައި ހުރި ކަމުގައި ވިނަމަވެސް އޭނާ އަށް އައިލީޝް އަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮއްދެވޭތާ އައިލީޝް ގެ އިހްސާސްތަށް ނޭނގޭތީ އެކަމާ ވިސްނާލެވުނެވެ. އައިލީޝް ދާނިޝް ދެކެ އެހާ ލޯބިވަނީ ކީއްވެކަން އޭނާ އަށް އެނގުނު ފަދައެވެ.

އޭނާ ދައްކާ ވާހަކަ އެނގެނީ ދާނިޝް އަށެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކަމާވެސް ރާސިލް އަށް ވިސްނާލެވުނެވެ. އޭނާ އަށް ސައިން ލޭންގުއޭޖުން ވަހަކަ ދެއްކޭނަމަ ހާދަ ފަސޭހަވާނެއެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ބަދަލް ގައި އެއަށްވުރެ ފޫހިވާކަމެއް ނެތްކަމަށް ބުނެ އޭނާ އައިލީޝް ގެ ހިތުގައި ޖެއްސީއެވެ. އޭނާއަށްޓަކައި އައިލީޝް އުފުލަމުން ދާ ބުރަ އާ ދޭތެރޭ އެއްފަހަރުވެސް އޭނާ އަށް ވިސްނައި ނުލެވުނީއެވެ.

އައިލީޝް ފުންނޭވާއެއްލަމުން މަޑުމަޑުން ލޯ ހުޅުވާލުމާއެކު ރާސިލް އައިލީޝް އަށް ގޮވާލިއެވެ. ދެމީހުން ގެ ހަތަރު ކަޅ ބައްދަލު ވުމާއެކު އައިލީޝް ދާދި އަވަހަށް ނަޒަރު ތިރިކޮއްލި ގޮތުން އޭނާ ގެ ހިތަށް ތަދުވިއެވެ.

އެވަގުތު ނަރުސް ކުއްޖަކު އެތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު އައިލީޝް ޑިސްޗާޖް ކުރަންވެގެން ބުނުމުން ބައެއްކަހަލަ ކަންތަށް ތައް ކޮއްލުމަށް ރާސިލް ނަރުސްކުއްޖާ އާއެކު ދިޔައެވެ. ރާސިލް ދިޔުމުން އައިލީޝް އެކަނިވިއެވެ.

އޭނާ އަށް ވިސްނާލެވުނެވެ. ރާސިލް ގެ ގޮތްނޭނގޭ މިޒާޖު އޭނާ މާނަ ކުރާނީ ކިހިނެތްހެއްޔެވެ؟. އޭނާ ގެ ހިތް ހަލާކުވުން ނޫންކަމެއް ނުވެއެވެ. ރާސިލް ގެ ފަރާތުން ފެންނަމުން ދާ އަމަލުތަކުން އޭނާ ނަގާނީ ކޮން މާނައެއްހެއްޔެވެ؟. ކައިވެނީގެ ފަހުން އެއްފަހަރަވެސް އެ ދުލުން އައިލީޝް ދެކެ ލޯބިވާ ވާހަކަ ނުބުނެއެވެ. އިއްޔެވެސް ދެއްކީ އައިލީޝް އާ ވަކިވާ ވަހަކައެވެ. އެހެން ހިތަށް އެރުމާއެކު އަނެއްކާ އެ ދެލޮލަށް ކަރުނަތަށް ޖަމާވިއެވެ. ދެ އަތުން ކަރުނަތަށް ފޮހެލި ތަނާ ދޮރު ހުޅުވާފައި ރާސިލް ވަނެވެ.

އޭނާ އަށް އައިލިޝް ރޮނީކަން ޔަގީންވުމާއެކު އެ ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ.

އަދި ކައިރިއަށް ހުއްޓި އައިލީޝް އަށް ގޮވާލިއެވެ. އޭނާ މަޑުމަޑުން އައިލީޝް ގެ އަތުގައި ހިފާލާފައި ގެނެސް ކުޑަކޮއް ބައްދާލިއެވެ. އިރުކޮޅަކު ރާސިލް އައިލީޝް ގޮވައިގެން އެހެން އިނުމަށްފަހު ދުރުކޮއްލިއެވެ. އަދި އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

“ކިއްވެ ރޮނީ… ބޭބީ އަކަށް ކަމެއް ނުވެއެއްނު” އެ ސުވާލު ކުރި އިރުވެސް ރާސިލް އަށް އޭގެ ޖަވާބު އިނގޭމޭވެސްމެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގަސްތުގައި އެނގޭކަމަށް ނެހެދީއެވެ. އައިލީޝް ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލިއެވެ. އެވަގުތު ރާސިލް އަށް ފޯނެއް އައުމާއެކު އޭނާ އައިލީޝް ގެ ދެލޮލަށް ބަލާލުމަށްފަހު ފޯން ނަގާ ކަންފަތުގައި ޖައްސާލިއެވެ.

“ނޫން މަންމާ… ދެން އަންނާނެކަމެއް ނެތް. މިހާރު ދޫކޮއްލަނީ މި. ގެއަށް މިދަނީ” ރާސިލް ވާހަކަ ދެއްކީ ހިޝްމާ އާއެވެ. ރާސިލް ގެ ވާހަކަ ތަކަށް ކަނުލާ އަޑު އަހަން އިން އައިލީޝް އިސްޖަހައިގެން އިނީއެވެ.

އެވަގުތު ނަރުސްކުއްޖަކު ވަދެފައި ހުރިހާ ޓެސްޓް ރިޕޯޓް އެއް ރާސިލް އަށް ދިއްކޮއްލަމުން ދެން ދިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅޭ ބުނެލިއެވެ. އައިލީޝް އެނދުން ފޭބުމަށްވެސް ރާސިލް އެހީ ތެރިވެދިނެވެ. ދެމަފިރިން ހިނގާލާފައި ހޮސްޕިޓަލުން ނުކުމެގެން ދިޔައިރުވެސް ރާސިލް ގެ އަތުން އައިލީޝް ގެ އަތުގައި ހިފައްޓާލާފާއިވެއެވެ.

ޓެކްސީއެއްހުއްޓުވާ އަރާ އެމީހުން ދާންވީ މަންޒިލް ބުނެލަދިނެވެ. ވައިލެޓް ފްލާވަރ ގޭގެ ގޭޓު ކައިރިއަށް ކާރު ހުއްޓާ ލުމާއެކު ދެމީހުންވެސް ފޭބިއެވެ.

ގޭތެރެއަށް ވަތް އިރު ހިޝްމާ ސިޓިން ރޫމްގައި އިނެވެ. އޭރު ގަޑިން ހަޔެއްޖަހަނީއެވެ. ހީވަނީ އެމީހުންގެ އިންތިޒާރުގައި އިންހެންނެވެ. އައިލީޝް އައުމުން ތެދުވެފައި ވެސް ހިޝްމާ ކުރިއަށް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ މަޑުކޮއްލިއެވެ.

ހިޝްމާ އާ ދިމާލަށް ބަލާލާފައި ރާސިލް ބޯ ޖަހާލުމުން ހިޝްމާ ހިނިތުންވެލިއެވެ. ރާސިލް އައިލީޝް ގެ އަތުގައި ހިފާލައިގެން ސިޑިން އަރައިގެން ގޮސް އޮބާލަންދެން ހިޝްމާ ބަލަން ހުއްޓެވެ.

ކޮޓަރިއަށް ވަދެފައި އައިލީޝް ހުރި ގޮތަށް ހުރީއެވެ. ރާސިލް ގޮސް ސޯފާގައި ޖައްސާލީ ވަރުބަލިވެފައި ހުރިވަރުންނެވެ. ރޭ ހަތަރު ދަމުވެސް ނުނިދާ އުޅުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ގެ ލޮލަށް ނިދި ސަވާރުވެފައި ވިއެވެ. ހުއްޓި ހުރި އައިލީޝް އަށް ނަޒަރު ހުއްޓުމާއެކު އޭނާ ތެދުވެގެން ގޮސް އައިލީޝް ގާތަށް މަޑުކޮއްލިއެވެ. ރާސިލް ހުއްޓުމާއެކު އައިލީޝް އޭނާގެ ގައިގައި ބައްދައިގަތީ ދުވަހަކު ދޫކޮށްނުލާށޭ ބުނާކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ރާސިލް އަށް ވެސް އައިލީޝް ދުރުކޮއްލަން ނުކެރިފައި ހުރެވުނީއެވެ.


ޒީޝާގެ އެއްފަރާތުގައި އިން މާނިއު އިނީ ޒީޝާ ހޭނާރައިގެންނެވެ. ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވަނީ ހޭއެރުމުން ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ރަނގަޅު ވާނޭކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހޭ އަރާނޭ ވަކި އިރެއް ކަނޑައެޅިގެން ބުނަން ނޭނގޭ ކަމުގައެވެ.

އޭނާ ފޯން ނަގާ ކަންފަތުގައި ޖައްސާލީ ފޯން ކޯލެއް އައުމުންނެވެ.

“ޔެސް ބޭބް… މި އަންހެނާ ހޭ އަރާކަށް ނޫޅޭ… މަށަކަށް ނުކެރޭނެ މަންމަ މެންނަށް ގުޅާކަށް ޒަރާ އަށް އިނގޭނެ އަހަރެންގެ ކަމެއްކަން… އެހެންވީމަ އޭނާ މަޑަކުން ނުހުންނާނެ. އޭނާ ޒީޝާ ހާ ފިނޑިއެއްނުވާނެ…” މާނިއު ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އެކޮޅުން ވެސް ތަފާތު ވާހަކަ ތައް ދައްކަމުން ދިޔައެވެ. މާނިއު ވެސް ބައެއް ފަހަރު އެކަމާ އެއްބަސް ވެލައެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރު ދެކޮޅު ހަދާލައެވެ.

އެހެން އިންދާ ޒީޝާ ދެފަހަރަކު ލޯ ތަޅުވާލިތަން އޭނާ އަށް ފެނުނެވެ.

‘ހޭ ފަހުން ގުޅާނަން އިނގޭ… މަށަށް ހީވަނީ ހޭ އަރަނީހެން” މާނިއު ފޯން ބޭއްވިއެވެ. އަދި ޒީޝާ އަށް ގޮވާލިއެވެ. ޒީޝާ މަޑު މަޑުން ޅޯ ހުޅުވާލިއެވެ.

އަދި ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

“ވަރިވާން އަހަރެން ކޯޓަށް ހުށައަޅާނަން” ޒީޝާ ގެ އަޑުގައި އަދިވެސް މަޑު މޮޅިކަމާ ވަރުބަލިކަން ވިއެވެ. ޒީޝާ ގެ އަނގައިން އެބަސް ނުކުތުމާއެކު މާނިއު އަތުން ޖަހަން އަތް މަޅާލިއެވެ. އެވަގުތު ނަރުސް ކުއްޖެއް ވަނުމުން އޭނާ ނޫންކަމަށް ހަދާފައި ޒީޝާގެ ކޮލުގައި ފިރުމާލިއެވެ. އެކަމަކު އެ ކުއްޖާގެ މޫނުމައްޗަށް އަރަމުން ދިޔަ ކުލަވަރުން ދެންމެ ވީ ކަންތައް އޭނާ އަށް އެނގުނު ކަން ހާމަވެއެވެ.


ހެދުނު ފެންވަރާ ހަދާލަން މާނިއު ގެއަށް ދިޔަވަގުތެވެ. ދާނިޝް ވެސް އޮފީހަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ކައިރިކޮއްލީ ޒީޝާ އާ ވާހަކަ ދައްކައިލަން ބޭނުންވެފައި ހުރި ވަރުންނެވެ. އޭނާގެ ނަސީބު ހުރިގޮތުން އައިސް މަޑުކޮއްލިއިރު މާނިއު ޓެކްސީއަކަށް އަރަނީއެވެ.

އޭނާ ޕާރކްކޮއްލުމަށްފަހު ހޮސްޕިޓަލް ތެރެއަށް ވަނެވެ. އަދި ޒީޝާ އޮތް ރޫމާ ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ.

އެނދުކުޑަކޮށް އުސްކޮއްފައި އިނުމުން ޒީޝާ އޭނާގެ ފޯނާ ކުޅެން އިށީނދެ އިން އިރުވެސް ތަންތަނުގައި ރިއްސަމުން ދިޔައެވެ. ސިހުނީ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ވަތް ދާނިޝް ފެނިފައެވެ. އޭނާ އަޅައިގެން އިން އާދައިގެ ކަޅު ބުރުގާ ރަނގަޅު ކޮއްލަމުން ދާނިޝް އަށް ބަލާލިއެވެ. އަދި ހިނިތުންވާން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ދާނިޝް މަޑުމަޑުން އައިސް އެތަނުގައި ހުރި ގޮނޑީގައި އިށީނެވެ.

“ކިހިނެތް އެނގުނީ މި… އަހަރެން މިތާ” ޒީޝާ އަށް ވާހަކަ ދައްކަން އުނދަގޫވިއެވެ. އޭނާ ދާނިޝް އަށް ފުން ނަޒަރެއް ދިނެވެ.

ތި އަނިޔާ ތަކަކީ މާނިއު ދިން އަނިޔާތަކެއް ކަން އަހަރެންނަށް އެނގޭ” ދާނިޝް ދައްކަން ފެށީ މުޅިން އެހެން ވާހަކަ އެކެވެ. ދާނިޝް އަށް އެނގުނީ ކިހިނެތްބާއޭ ޒީޝާ ހިތަށް އެރިއެވެ. އޭނާ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލައިގެން ބަލަން އިނެވެ.

“އަހަރެންނަށް ޔަގީން… މި އަދި އަލަށް ވީ ކަމެއް ނޫންކަން… އަންހެން ކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ލިބޭތަން ބަލަން އަހަރެން ނަކަށް ކެތެއް ނުވާނެ…. ” ދާނިޝް އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ޒީޝާ އިނީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ. ދާނިޝް އަށް އެނގެނީ ކިހާވަރަކަށް ކަން އޭނައަކަށް ނޭނގެއެވެ.

“ކިއްވެތަ ތިވަރަށް… ތިހެން އަނިޔާ ލިބޭއިރު މަޑުން ހުންނަނީ… ކެރިގެން ކުރިމަތިލާބަލަ. އެކަހަލަ ފިރިހެނުންގެ އަސްލު ސިފަ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެނުން ވަރަށް މުހިންމު….. ތިހެން މަޑުން ހުންނާތީ ހިތްވަރަކަށް ވަނީ… އެމީހުން ބޭނުންވާނީ އެމީހުންގެ ކުށް ފޮރުވަން. އަނިޔާ ބައެއްފަހަރު ލިބޭނީ މައުސޫމް މީހުންނަށް…. އެމީހުންނަށް އެއީ މާ ބޮޑުކަމެއް ނޫން….” ދާނިޝް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އޭނާ ގެ ޖުމްލަތަކުން ޒީޝާ އަށް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ވިސްނަދޭން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައެވެ.

“އެކަމަކު ދާނިޝް އަށް މާނިއު އާ ތިހާ”

“މިވަގުތު އަހަރެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނާކަށް އަދި ކިޔާދޭކަށް ބޭނުމެއްނޫން… އަހަރެންނަށް އެނގޭ ޒީޝާ ދެކޮޅު ހަދާނެކަން… މާނިއު އަނިޔާ ކުރާކަމަށް… އެކަމަކު ތިހެން މަޑުން ނުހުރެ ކުރިމަތިލާ….” ދާނިޝް ޒީޝާގެ ވާހަކަ މެދު ކަނޑާލާފައި ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އަދި ގިނަ އިރު މަޑުކުރެވޭކަށްނެތޭ ބުނެ ދިޔުމަށް ހިނގައިގަތީ ގަޑިއަށް ބަލާލަމުން އޮފީހަށް ދާން ގަޑި ޖެހޭތީއެވެ. އޭރު އަށެއްޖަހަން އިނީ މަދު ވަގުތުތުކޮޅެކެވެ.

ދާނިޝް ދިޔުމަށްފަހު ޒީޝާ އަށް ވިސްނެންފެށިއެވެ. ޒަރާ އާއި ދާނިޝް ގެ ބަސްތަށް އޭނާގެ ސިކުނޑީގައި ބުރުޖަހަން ފެށިއެވެ. އޭނާވެސް ބޭނުންވަނީ މާނިއު ގާތުން މިނިވަންވާށެވެ.


އޭގެގަޑިއިރެއްފަހުން މާނިއުއައެވެ.

އިތުރަށް ޑޮކްޓަރުން އައިސް ޒީޝާ ބަލާ ހަދާފައި ގެއަށް ދުކޮއްލިއެވެ.


މެންދުރުގެ ވަގުތެވެ. ޒީޝާ ބޭނުންވީ އޭނާ އަށް ލިބެމުން ދާ އަނިޔާއަށް އިންސާފް ހޯދަދޭށެވެ. ގެއަށް އައިސް ވެސް އޭނާ އަމިއްލައަށް ވަރިއަށް އެދޭނެކަމަށް ބުނެލިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މާނިއު ޒީޝާ އަށް ނުކެރޭނޭ ބުނެލިއެވެ. ފެންވަރާ ހަދައިގެން ޒީޝާ އޭނާ ކުރަން ހުރި މަސައްކަތް ކުރަން ބޭރަށް ދާން އަވަސްވެގަތެވެ. މާނިއު ގާތު އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ އޭނާ ގެއިން ބޭރަށް ދާން ވެގެން ނުކުންނަނށް ދިޔައެވެ. އޭނާގެ ފަހަތުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް މާނިއު ނުކުމެ ކޮންތާކަށް ތޯ އަހާ ސުވާލުވެސް ކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޒީޝާ އެކަމާ ފަރުވާ ނުބަހައްޓާ ގެއިން ނުކުތެވެ. މާނިއުވެސް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ޓީޝާޓެއް ގަޔަށް މަހާލަމުން ޒީޝާ ފަހަތުން ނުކުތްއިރު ލިފްޓަށް އަރައިގެން ޒީޝާ ތިރިއަށް ދަނީއެވެ. އޭނާ ލިފްޓަށް މަޑުނުކުރެ ސިޑިން ތިރިއަށް ފޭބިއެވެ.

“ޒީޝާ” މާނިއު ޒީޝާއަށް ގޮވާލަމުން ގޮސް އަތުގައި ހިފީ ގޭގެ ދޮރޯށި ދޮށުންނެވެ. ދޫކުރޭ… އަހަރެން މިއުޅެނީ ކަލޭ ކައިރިން ވަރިވާން” ޒީޝާ ބުނެލިއެވެ. އޭނާ ދަތްތަކަށް ބާރުލާފައި ހުރިގޮތުން އަޑު ބާރުވިޔަ ނުދޭން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ވަރު އިނގެއެވެ. މާނިއު އޭނާ ހިފައްޓާފައި އޮތް އަތަށް ބާރުކުރަމުން ދިޔައެވެ.

އެވަގުތު އޮފީސްނިމިގެން އެހެން ލާފައި ކާރުގައި ދިޔަ ދާނިޝް ގެ ލޮލުގައި އެދެމީހުން އަޅައިގަތުމާއެކު އެކީހެން ޒީޝާ ހުރި ގޮތުންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔަ ގޮތުން ކަމެއް ގޮސް ވެއްޖެ ކަމުގައި އޭނާގެ ހަވަނަ ހިއްސު ބުނެލިއެވެ. ޒީޝާ އަތަށް ދަމަމުން ދިޔަޔަސް މާނިއު ގެ އަތުން އޭނާ އުޅުނީ އަތް ނުނެއްޓިގެންނެވެ. އެއާއެކު އޭނަ ކާރުގައި ގޮސް ޕޭވްމެންޓާ ދިމާލުގައި ޕާރކުކޮއްލިއެވެ. ދާދި ގާތުގައި ޕާރކުކުރި ކާރަށް ދެމީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ބަލާލިއެވެ. އޭރުވެސް މާނިއު ހުރީ ޒީޝާގެ އަތުގައި ހިފައްޓާލައިގެންނެވެ.

ދާނިޝް ލޯ ގަނޑު ތިރިކޮއްލުމާއެކު މާނިއުއަށް ޒީޝާ ގެ އަތުން ދޫކޮއްލެވުނެވެ. މާނިއު އަށް އައި ކުއްލި ބަދަލް ޒީޝާ އަށް ނަގައިގަނެވުނެވެ.

ދާނިޝް ދޮރުފަތް ހުޅުވާލާފައި ނުކުތެވެ. އަދި ޒީޝާ ކައިރިއަށް ޖެހިލިއެވެ. އެއާއެކު މާނިއު އަނެއްކާވެސް ޒީޝާގެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ.

“އުހުމް… ދެން އަތް ނުލާ” ދާނިޗް މާނިއު ގެ އަތް ޒީޝާގެ އަތުން ނައްޓާލުމަށްފަހު ކުރިއަށް ޖެހިލިއެވެ. އަދި މާނިއު ގެ އަތުގައި އިން ލަފަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބަލާލިއެވެ. އަދި އެ އަތަށް ބާރުކުރަމުން ދިޔައެވެ. ކުއްލިއަކަށް މާނިއު އެ އަތް ފޮޅުވާލިއެވެ.

“ހަނދާން ކުރައްޗޭ… ކަލޭ އަށް ވުރެ ނިކަމެތި ކުދިންނަށް އަނިޔާ ކުރުމަކީ މޮޅުކަމެއް ނޫން. އޭން އެ ދައްކާ ދެނީ ކަލޭގެ ފިނޑިކަން…” ދާނިޝް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އަދި ޒީޝާގެ ގާތު ތި ދާ ތާކަށް ދިއުމަށް ބުނެލިއެވެ. ނޫނީ އޭނާ ގެންގޮސް ދޭނޭ ކަމަށް ބުނެލިއެވެ. ޒީޝާ މާނިއު އަށް ބަލާލަމުން ގޮސް ދާނިޝް ގެ ކާރުގެ ދޮރުފަތް ހުޅުވާލާފައި ވަނެވެ.

(ނުނިމޭ)

43

Hi Mi

Assalaamu Alaikum... Alhugandu ge vhk thakah hiyaal faalhukohlaa rangakhu kohlan jehey kanthah buneladhee binaakuranivi faafukiyumaki libey kuri erumeh. Ekan ufalaa eki balaigannan. Author of Vaanan ekugai, Hithaa furaanain and Aadheys kuraa hiyy vey romun. Thankyou... Email:- [email protected]

You may also like...

94 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Thanks unique. Unique ge comment akah hama varah inthixaar kurevey. ☺☺☺☺

   ⚠Report!
 1. Assalaam alaikum. Kobaa kihineh?. Miothy 17 th ep. Typing errows huredhaane. V avas avahah mi up kohli. Dhen pls dnt forget to comment on DHEN VAANI KIHINEHBAA???. btw v ufaavey hurihaa kudhin thidhey support ah. Zeesha is finally becoming strong. Kaarah ves araafi ey gos dw. Hehe. What do u think about raasil and ailee?. What will raasil di next?.
  Thankyou for ur patience love and care. Jazakallah Khairan. ❤❤❤

  ⚠Report!
 2. finally zeesha got some confidence dhw. alhey maniu gandu rattehi vegen ulheni kurin ifsha office ga ulhunu girl aa dhw. so eyna dhanish nulibunyma maniu lavva ifsha rape kuruvi hen heevani. varah reethi mi part ves. i really hope rasil ah ves hageegah ingeyne kamah. waiting for the nxt part

  ⚠Report!
  1. Hey annoying reader. Himi In Sha Allah madhan story fonuva dheynan. Sorry las vaathy. And vvv ufaavey thidhey support ah. Himi ge enme loabi eh reader thy. Thi gothuga abadhuves himi aa rki hureethy hama bodu koh thankyou ingey. Dhen lets see dw whats gonna hpn next. Himi vaan huri kanthha surprise akah baavvvani mi. Hehe. Thankyou so much. ☺☺☺

   ⚠Report!
  1. Thanks swety. Himi v ufaavehjje comment eh fenunima. Abadhuves feedback libeythy enme bodu hiyy varakah vani. Thanks and much loves. ☺☺☺

   ⚠Report!
  1. Hey any. Vvv ufaavehjje commeny kiyaalaafa. Himi ah thifhey support ah fah fashun shukuriyya. ☺☺☺☺☺

   ⚠Report!
 3. Wow himi
  .. varah salhi … maniu hykuranii dhn zeesha aa dhanish aa kamekey… and. Raasil ah visnigen ailii kairii maafah edheynii .. dh. Dhanish ves ok vaanii.. and zeesha ge help aa ehko maaniu aa raaidha bust kohlaanii 🤔😊

  ⚠Report!
  1. Hey luba. Vvv ufaavehjje. Thankyou so much ingey. Thi loabi comment kiyaalaafa himi mi huree hurihaa dhathrh fenna varah heelaigen hehe. Vaanegoi bunelaafa inima adhi maa happy. Lets see dw dhen vaane gotheh dear luba. Vvv ufaavehjje. Thankyou so much. Much loves. ☺☺☺

   ⚠Report!
 4. Oh naseebennu ailee ge baby ah kameh nuvikan.. raasil ah ailee dhookohlaakah nukereyne. Adhi raasil aily ah sirrun sign language ves dhaskuraane dhw HI MI .. v hama salhi ingey thi genesdhey goiy. Saabahey ingey dear.. love you.. waiting 4 next part

  ⚠Report!
  1. Aileesh ah vx vaane dhera goiy. Mom aa dheytherey ehaa goas koh kanthah kuranyaa dhera libeyny. Hus dhera dhy. Mom ah rangalhu vyma noony ufaleh nulibeyne

   ⚠Report!
  2. Hehe. Sheen dear. Vvv ufaavehjje comment kiyaalaafa ingey. Himi ah enne bodu eh hiyy vareh libejy thi fadha loabi commet thakun. Hehe. Umm. Lets see dw luba. Kuri ah ves baivaru surprise events thakeh eba huri. Keep waiting and do read the story nimendhen ingey. Vvv ufaavehjje. Thanks again. ☺☺☺

   ⚠Report!
  1. Alheyhhhh jenna haadha loabi comment ekey. Enme jumla akun buneli kamah viyad himi ah varah bodu ehchei thi bunedhevuniii… ingey. V ufaavehjje. Thankyou. ☺☺☺

   ⚠Report!
 5. Thnks sooo much himi thihaa avaha up kolleeme… alhey… rasil mi ulhey gothun haadha hitha thadhuveyey… adhi ekm haguraama mimeyka noolhe dhw.. dhen kihine kankan ragalhuvaanee… soo sad.. hama ragalhavx hithuga jehijje.. n so hapy for xeesha.. finaly she is fightin bek dhw.. saabahey thihodhi hivvarah!.. himi ah vx hama saabas.. v salhi mi prt genesdheema in goi.. v habeys😊😊😊.. waitin for the nxt prt

  ⚠Report!
  1. Alheyh. Lotus. Ine of my best reder. Vvv ufaavehjje. Hingaa dhen vaa gotheh balamaa. Kuda koh shock eh ves libidhaane ingey lotus kuri ah huri baithakun hehe. Thankyou so much fir ur love and care. Much loves from me. ☺

   ⚠Report!
  1. Thanks ziva. Much loves from me. V ufaavehjje thi kahala loabi comment eh kohlima. Hingaa wait kohlamaa dw dhen vaane gothakah. Hehe. 🤔🤔🤔

   ⚠Report!
 6. V V reethi 👍 👍 👍
  e kamu ves v dhera vey Aileesh ah mi vaa gothun 😯😯😯😯😯😯 maaniu ah rangalhu filaavalhey libeyne dhw 🌺🌺🌺🌺🌺🌹🌹🌹🌹

  ⚠Report!
  1. Hingaa balamaa. Kuri ah ves shocking kanthah thakeh eba huri. Konme part akun ves axy gr loabi comment eh fennaathy vvv ufaavey. Much loves from me dear. ☺☺☺

   ⚠Report!
  1. Awwwwwn afoo. Thankyou so much. 💓💓💓❤❤❤🖤🖤🖤🤗🤗🤗💓💓💓❤❤❤🤗🖤🖤

   ⚠Report!
 7. Wow hi mi v v rythi mibaives… Nasybehnu kid ah dheragotheh nuvikan dhw… Mihaaru anehbai kiyaahithun hurevenyky nun

  ⚠Report!
  1. Alheyh. Shann mi story kiywakan ingunima v happy. Still miss hithaa furaanain ah dhey loabi comments thah mathin. Much loves. ☺☺☺

   ⚠Report!
  1. Icy ge comments thah mathin himi v miss vey dear. Thankyou so much. V ufaavehjje. Much loves. ☺☺☺

   ⚠Report!
 8. Wow ❤️❤️❤️… AWESOME 👏👏👏… Mi part vx v v v reethi 🌹🌹🌹… Vaahaka kiyamun dhaairu hama heevany vaahakaige thereyga ulheveyhenn 😀😀😀… Hurihaa manzareh vx sifakohlevey 😊😊😊… Hi Mi haadha molhey Maasha Allah 👏👏👏🌹🌹🌹… Keep up the good work 👍👍👍… Finally zeesha ah hihvareh libihje dhw 👏👏👏… I’m happy for her 😀😀😀… N nasybehnu ailee ge baby ah gotheh nuvi kann 😀😀😀… I’m soooooo happy for her 😁😁😁🌹🌹🌹… Raasil kihineh baa dhn hadhaanee??? 🤔🤔🤔… Pinky akah hiyeh nuvey raasil ailee dhookohlaane heneh… Raasil gaboolu nukuriyas he loves her 😁😁😁… N pinky ah heevey raasil adhi sign language vx dhaskuraane henn 😊😊😊… N dhaanish ah maaniu aa eku e fenunu girl akee raaidhaa henn heevany… Pinky hama bunaanee ifsha rape kurumaky raaidhaa ge plan ekey n ekan kury maaniu ey… That’s what I think… Heheheh 😀😀😀… I hope with the help of dhaanish zeesha ah maaniu ge gaathun salaamai veveyne kamah 😊😊😊… N mi part vx v v emotional… Haadha asaru gadha ey 👍👍👍… Ailee ge ihusaas thah kiyaalaairu hama fenkalhi vefa innanee 😊😊😊… Comment maa bodah vx dhigu vehje dhw… Heheh… Curiously waiting for the next part 😀😀😀… Lots of love my favourite Hi Mi ❤️❤️❤️😍😍😍🌹🌹🌹😊😊😊😀😀😀😁😁😁… Hi Mi is the best 👍👍👍😘😘😘… N btw Hi Mi “furagahathun” eh noon ” fahathun” ingey… Pinky ah heevany ehen.. 😀😀😀

  ⚠Report!
  1. Alhyh. My dear pinky ge colourful loabi loqbi commet eh miothy. Himu mi ini ufalun b7naane ehchei neygifa. Ehaa happy vefa mini. Dear. Hehe. Huruhaa dhatheg ves eba feney viyya. Hehe. Pinky ge guess hamag rangalhy vey dw gina faharu. Mifaharuces balamaa raasil hadhaane gothakaa dhaanish hadhaane gothakaa. Pinky thi dhy support ah himi fafashun shukuriyyaa ey bunenalan beynun. Site ah furathama liyan feshi iruves himu ah enme bodu eh hiyy vari libey comment aki pinky ge thi loabi comments. Ekam mathy dhemi hureetht varah bodah shukuriyya. Thankyou so much for ur love and care. Himi ge ves fav pinkyyy… Thankyoy so much. Much loves from me. ☺☺☺🖤🖤🖤☺☺☺

   ⚠Report!
 9. Himi. Story v reethi. Yup v good. Waiting for next part… 💛
  As said before v inthizaaru kurevey zee ah ragalhu gotheh vaane dhuvahakah . I feel sad for her. I dnt knw what kind of twisted problem maaniu is having, just hope zee is free from that

  ⚠Report!
  1. Maroon ge new story eh up vaane irakah inthizaaruga mihuriii
   Plx avahah new story eh genesdheeba
   We missed yuh so much maroon ❤️❤️❤️

   ⚠Report!
  2. Alheyh. Maroon. V ufaa ehjje. Thankyou so much for ur support. Ingey. A very very very special thanks to u dear. Much loves. ☺☺☺☺☺

   ⚠Report!
  1. Thanks unique. She really is. V ufaavehjje comment fenifa thankyou so much for ur support ingy. Much loves. ☺☺☺

   ⚠Report!
 10. varah salhi mi part ves…waiting for next part…xee varah barabaru mihaaru thidhanee ragalhah…mifaharu vaanee freedom vaan…hi mi dhooni aileesh ah ehen nuhadhaa abadhu ronee dhw 😭😭😭keep it up 💚💙💛❤

  ⚠Report!
  1. Hehe. Zee kaary bunanaan ingey beauty bunu vaahaka. Eyrun faharehga ithuru hiyy vareh kibidhaane ehnu. Much loves dear. Thanks for ur love. Support and care. ☺☺☺

   ⚠Report!
 11. Dhooni …. Salhiey stry. Thanks himi baby ahh gothehh nu hedhyma.. Ehen noon nama anjel ruvunymus.. Hehe when next part….dhen heevany. Raasil dhaanish aa bodu fight hingaalaairu hunnaany aily dheke loabi vefa hen… Hehe varah salhi mi story masha allah 💙

  ⚠Report!
  1. Alheyhhhh dhoooonnniiiiii hehe. Bodu thanks eh ingye dear. Himi vvv ufaavehjje. Hehe. Hingaa balamaa dear thibuni hen ves vedhaane hama. Possible hama. So lets wait and see dw. Thankyou so much. Much loves. ☺☺☺

   ⚠Report!
  1. Alheyh unoo dear. In Sha Allah miahu geneshynan. Haveeruge vaguthee ga. V ufaavey thihaa inthuxaar kuraathy. ☺☺☺

   ⚠Report!
 12. Wowww…😱😱😱😱hey hi mi….😀😀😀😀😀😀😀😀after a long time dhw…sorry aslu mihaaru comment nukureveythi…😟😟😟😟.so much happened…..vaahaka haadha salhiey mihaaru….varah intresting aa eku kiyaalevey…kurin nuki huri part tha ves kiyaalaifin…varah reethi…..kurin story tha hen mistory ves hama awesome…. keep it up….i really appreciate your hard work…👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏.love u bodukoh himi😙😙😙😍😍😍❤❤❤❤❤❤❤miss u so soooo much….waitting

  ⚠Report!
  1. Click ge comment eh nufeni hunnathaa kon dhuvaheh. V inthixaar kurevijje thi comment ah. Vvv ufaavehjje mihaa huvas fahun ves comment eh fenunima v ufaavehjje. Lets see dw waht hpns click. Hehe. Much more loves from me. ☺☺☺

   ⚠Report!
  1. Miadhu kiyaalan libeyne dear. In Sha Allah. Sorry late v ma. Himi bixi v. ☺☺☺

   ⚠Report!
  1. Miadhu kiyaalan libeyne dear. In Sha Allah. Sorry late v ma. Himi bixi v ma. Lotus thidhey support ah bodu thanks eh. ☺☺☺

   ⚠Report!
 13. Salaam. Comment thakah reply nukyrecunima sorry. Ekam vagutgeh hoadhailaigen kohlaanan. In Sha Allah. Himi anehkaa kuhli akah rashu beyrah annan jehigen ais miulheny. Ehen namaves laptop hifaigen mi ayee mifaharu… ehen v ma liyefaala up kohlaanan. I am writing mi gadyga. So 8 nuny 10 pages liyevunima up kohlaanam. In Sha Allah. 🖤🖤🖤

  ⚠Report!
  1. thats okey….. we appreciate ur work… n we knw u always try to do ur best soo we will always support u n be with u….. waiting for nxt part

   ⚠Report!
  2. Thikahala reders thibeythy himi varah bodah ufaaveyyy. Thankd unique much loves.

   ⚠Report!
  1. Thanka ao lot luba for understanding… 💓💓🖤❤💓❤🖤❤💓💓💓

   ⚠Report!
 14. Aileesh ah vx vaane dhera goiy. Mom aa dheytherey ehaa goas koh kanthah kuranyaa dhera libeyny. Hus dhera dhy. Mom ah rangalhu vyma noony ufaleh nulibeyne

  ⚠Report!
  1. Alhyh . Oo. Hehe. Asluves dw. Ailee ves aslu ehen hadhaakah nuvaane ehnu dw. Dhen balamaa ki vethoa dw. Kuri ah huri bai thakun ekan ingigendhaane. In Sha Allah. Much loves from me. And thanks. ☺☺☺

   ⚠Report!
 15. Alheyyy … rythi story 😍😍😍 raasil alhe ailee dhera kuran nuvaanoa 😔😔 n dhaanish aa zeesha aa kanneynge dhw gulheyny dn😊 vvv rythi story. .. keep it up. ..😘 hama waiting waiting story ahh😍😘❤

  ⚠Report!
  1. Alheyh twin girl. Happy to see ur comment again. V ufaavehjje. Much loves from me. Dhen kets see what hpns dw. ☺☺☺

   ⚠Report!
  1. Alhey saifeena. So sweeeeeettttttt hehe. Much loves. Miadhu kiyaalan libeyne. In Sha Allah. ☺☺☺

   ⚠Report!
 16. Salaam. All. Himi huree aslu mirey up kohlan. Ekm miadhu bixi vumaa mirey furaathy hama time nuvi. In Sha Allah. Maadhamaa iru ossumuge kurim one long part kiyaalan libeyne kameh dhimaa nuvaanama. ☺☺☺

  ⚠Report!
  1. yeyyy……..Hi Mi always emme kuryga hunnany vaahaka liumun…….thanks for that

   ⚠Report!
  2. Thanks dear. Miadhu libryne. In Sha Allah. Malaa v ufaavehjje ingey himi. ☺☺☺

   ⚠Report!
  3. Alhey uniwur ge thi cimment thakuge fan akah himi vehjje. Much loves. ☺☺☺☺☺

   ⚠Report!
  1. Hehe. Age dw dear. Himi site ga hissaanukuran personal info. Himi ge mail ah mail eh kohlima himi aa talk kohleveyne. In Sha Allah. ☺

   ⚠Report!
 17. Salaam. Himi gaathu hithaa furaanain fonuvadheyn edgifa thibi kudhinnah mail kihlaafa innaane. Ehi kidhin thakuge therein nufonuvi in kujjeh nama mail eh kohlun edhen… ☺

  ⚠Report!
 18. Salaam. Himi gaathu hithaa furaanain fonuvadheyn edgifa thibi kudhinnah mail kihlaafa innaane. Ehi kidhin thakuge therein nufonuvi in kujjeh nama mail eh kohlun edhen… ☺ ☺

  ⚠Report!
 19. Salaam. Himi gaathu hithaa furaanain fonuvadheyn edhifa thibi kudhinnah mail kohlaafa innaane. Ehi kudhin thakuge therein nufonuvi in kujjeh nama mail kohlun edhen… ☺☺☺

  ⚠Report!
  1. thankyou himi. i got it.infact i am reading it again from the start 😂 best weather to read. much love. your the best

   ⚠Report!

Leave a Reply to Afy Cancel reply

Your email address will not be published.