މި ވާހަކައިގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި އެންމެހާ ކިޔުންތެރިންގެ އަރިހުން މައާފަށް އެދެން. އަޅުގަނޑަށް ވާހަކަ އަޕްލޯޑް ނުކުރެވި ލަސްވަނީ މިވަގުތު އަޅުގަނޑުގެ ގޭގައި ނެޓް މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވާތީކަމަށް ދަންނަވަން. މި މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވުނުހާ އަވަހަކަށް ވާހަކަ އަޕް ކޮށްލަދޭނަން. ސޮރީ. ?????

5

8 Comments

 1. Xee

  November 22, 2017 at 7:18 pm

  Its okay. We can wait. Take ur time.

 2. jjey ?

  November 22, 2017 at 7:26 pm

  Okay?

 3. Friends

  November 22, 2017 at 7:27 pm

  Its ok seyma….waiting ga ingey dear mihury…..
  Gud nyt…??????????????????????????

 4. zuvan A Z U

  November 22, 2017 at 7:30 pm

  seyma????????????

 5. Limsha

  November 22, 2017 at 7:39 pm

  Waiting

 6. Rsh

  November 22, 2017 at 7:55 pm

  It’s OK ………?
  Waiting…..For….Your…story

 7. SJK...KOREAN

  November 22, 2017 at 10:32 pm

  no pro ?
  waiting waiting ??????

 8. Anonymous

  December 1, 2017 at 10:48 pm

  okeyyyy

Comments are closed.