ލޯ މެރޭ ހިނދު ހީވޭ ގާތުގާ ވާހެން (41)

- by - 6- May 31, 2017

ރެސްޓޯރެންޓުގައި ތިބި އަންހެންވެރިންގެ ނަޒަރު ދޮރާއި ދިމާލަށް ހުއްޓިގެން ދިޔައީ ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމެއްގައި ހަރުކޮށް ހިނގާލާފައި އާއި ފިރިހެން ޒުވާނާ ފެނުމުންނެވެ.ހަށިގަނޑާއި ގުޅޭވަރުގެ އިސްކޮޅެއް ލިބިފައިވާއިރު ހީވަނީ ބޭރު ފިރިހެން މޮޑެލެއް ހެންނެވެ.އެތާ ތިބި ޒުވާން އަންހެންވެރިންގެ ހިތްތަކަށް އެނގުން ވެލައިގެން ދިޔައިރު އެތާ ތިބި ގިނަ ފިރިހެނުންވެސް ބަލަމުން ދިޔައީ ހަސަދައިގެ ނަޒަރަކުނެވެ.އެފަދަ ރީތިކަމެއް ލިބުން ނަމައޭ ހިތަށް އެރި ފިރިހެނުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.ހުރިހާ ތަކެއްޗަކާއި އިންސާނުން އުފެއްދި ކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމެވެ.

އެތެރެއަށް ވަދެގެން އައި ފިރިހެނަކީ ދެވަނަ އެހެން މީހެއް ނޫނެވެ.އެއީ އަދުގެ ޒުވާން މަޝްހޫރު ބިޒްނަސް މޭން އަހުމަދު ޔުއާން ނާސިރެވެ.އެއީ ކާކުކަން ނޭނގޭ މީހަކު އެތާކު ނެތެވެ.އަންހެންވެރިންގެ ލޮލުގެ ވިދުން ގަދަވެގެން ދިޔައިރު ފިރިހެންވެރިންގެ ސަމާލުކަން އެހާ ބޮޑަށް އޭނާއަށް ހުއްޓިގެން ދިޔައީ އެހެންވެއެވެ.ހުދުކުލައިގެ ގަމީހެއް ލާފައި ހުރިއިރު މަތިން ކަޅުކަލުގައިގެ ސޫޓެއް ލާފައި ހުރިއިރު ރެބަން އަވިއައިނަކުން އެ ދެލޯ ވަނީ ފޮރުވާލާފައެވެ.އެއީ ވެސް އެތާ ތިބި ކުދިންގެ ނަސީބު ކަންނޭނގެއެވެ.އެ ތޫނު ދެލޯ ފެނި އެކުދިން އެހެން ނޫންނަމަ އިތުރަށް މޮޔަކުރުވީސްއެވެ.ނިއްކުރިމަތީ އިސްތަށިކޮޅު އެއްއަރިއަކަށް ވާގޮތަށް ޖެލްލާ ހަރުކޮށްލާފައި ވާއިރު ބޭރު ސުޕަރ މޮޑެލްއަކަށް ދޫކުރާނެ އެންމެ ތަންފުކެއްވެސް ނެތެވެ.

ރެޔާ ދުވާލު ދެކެން އުއްމީދުކުރާ މޫނެއްގެ ވެރިޔާ ފެނުމުން އެވެރިންނަށް ކިހާ ވަރެއް ވާނެ ހެއްޔެވެ؟ޔުއާން ރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރުވީއްސުރެން އޭނާއަށް ހިތްޖެހި ލައިކްވާ ކުދިން މަދެއް ނޫނެވެ.އޭނާ މިއަދު ދާ ކޮންމެ ތަނަކުންވެސް ވެފައިވަނީ ރަނގަޅަށްވެސް މަޝްހޫރު ސެލެބްރެޓީއަކަށެވެ.އެހާވެސް ބޮޑަށް ގުދުރަތުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ރީތިކަމާއި މުއްސަނދިކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ވަނީ މިއަދު ކުރިއަރާފައެވެ.އެތައްބަޔަކު މިއަދު މަށަށް މަށަށް ގޮވާލަ ގޮވާލަ އެތިބެނީ އެކަންތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.ވީއިރު އުއްމީދުވެސް ނުކޮށް ތިއްބާ އެފަދަ ގޮތަކަށް ޔުއާން ފެނުމުގެ ނަސީބު ލިބުނީތީ އެވެރިންނަށް ކިހާ ވަރެއް ވާނެހެއްޔެވެ؟ އުފާވެފައި ކައިރީ ތިބި ކުދިން ކައިރީ ވާހަކައެއް ބުނެލަނީ އުއްމީދީ ބެލުމަކުން ޔުއާން އާއި ދިމާލަށް ބަލައިލަމުންނެވެ.އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އެކުއްޖަކު އިންނަ ދިމާލަށް ބަލައިލާތޯ އުއްމީދުގައި ތިބި ކުދިންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.ދިވާނާވެެ އާވާރާވެފައިވާ ބައެއްހެން ޔުއާން ފެނުމާއި އެކު އުޅެން ފެށިއިރު ބަލާ ބެލުމަށް ހީވަނީ މޮޔަވެފަ ތިބި ބައެއްހެންނެވެ.

ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ އެކަމަށް ޔުއާންގެ ކުޑަވެސް ފަރުވާލެއް ނެތްތާ ކުޑަވެސް ސަމާލުކަމެއް އޭނާގެ ނެތް ކަމެވެ.ހަގީގަތުގައިވެސް ޔުއާންގެ ފަރުވާލެއް ކުޑަކޮށްވެސް ވަށައިގެންވާ މާހައުލުގައި ހިނގަމުން ދިޔަ ކަންކަމަކަށް ނެތެވެ.އެއީ އޭނާއަށް މިއަދު އާ ކަމެއް ނޫން ވިއްޔާއެވެ.އޭނާ ދާ ކޮންމެ ތަނަކުންވެސް އެއީ އޭނާއަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ.މިއަދު އޭނާ ވަނީ އެކަންކަމަށް މާ ބޮޑަށްވެސް ހޭނިފައެވެ.ވަށައިގެންވާ މާހައުލުގައި ކަމެއްވާކަން އެނގޭ ކަމަށްވެސް ހަދާނުލަން އޭނާ ވަރުގެ ކުޅަދާނަ މީހަކުވާނެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ.

ޔުއާން މީޓިން ނިންމާލިގޮތަށް އޮފީހަށް ނުވަދެ އެ ރެސްޓޯރެންޓަށް އައީ ދިޔާންއާއި ޝާރިމް ބުނި ބުނުމަކަށެވެ.އޭނާ ހަރުކޮށް ހިނގާލާފައި އައިސް އެދެމީހުން ތިބި މޭޒު ކައިރި އިށީންއިރު އެދެމީހުންގެވެސް މޫނުމަތިން ފެންނަން ހުރީ ލާނެއް ހިނިތުންވުމެކެވެ.

” ހޭ މޭން!ވަތްގޮތަށް މުޅިތަނޭނުން ތި ހަލަބޮލިކޮއްލީ.”

“އޭނާ ކީއްތަ ކުރާނީ..ދާ ކޮންމެ ތާކުން ހަމަ އޭނާ ފެންނައިރަށް މީހުންތައް ހޭލައިގަންނަނީޔޭ..ހާހާ!ކުރާ ކޮންމެ ދުޢާއެއްގަ ޔުއާން އެސްފީނައިން ސަލާމަތް ކޮށްދިނުމަށް މިއަދު އަހަރެމެންނަށް މިވަނީ ދުޢާ ކުރަން ޖެހިފަ.” ދިޔާން ބުނެލި ވާހަކައާއި އެއްބައިވެ ޝާރިމްވެސް މަޖާވެލާފައި ބުނެލި ވާހަކައިން ޔުއާންގެ ފަރާތުން އިވިގެން ދިޔައީ ލުއި ހީލުމެއްގެ އަޑެވެ.

” ހޭކަށް ނޫނޭ..ރެން އެބުނީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ހަމަ.. ބަލާބަލަ މިއޮތްބޮޑު ތާ ތިބި ފިރިހެނުންގެ ބެލުންތައް ހުރިގޮތް..ހީވަނީ ހަސަދައިގެ އަލިފާނުން އާން އަންދާލަން އުޅޭހެން..ނޫނީ ކާލަން ބޭނުންވެފައި ތިބިހެން.”

” އެހެންނޭނުން ވާނީ އެފިރިހެންވެރިންގެ އަންހެނުންތައް އާން ފެނުމާއިއެކު އެތިބީ މަށަށް މަށަށް ގޮވާލަ ގޮވާލަ ވިއްޔަ..ދެން ރުޅިގަދަނުވެ ތިބެވޭނެތަ.ނަސީބެއް އާންގެ ބޮލުގައި އައިސް ނު ލަޑާ ކަންވެސް.”

“މޭން މޭން..ރެންއަށް ތިހެން ބުނާއިރުވެސް އެނގޭނެ އަހަރެން ބޮލުގަ މިވަގުތު ޖެހުމަކީ އިމްޕޮސިބަލް ކަމެއްކަން.” އެދެމީހުންގެ ވާހަކައަށް ޔުއާން ރައްދުގައި އެހެން ބުނެ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއިރު އެދެމީހުންވެސް އެއްބައިވެ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ.

އެތިން އެކުވެރިންގެ އެގާތްކަމާއި އެމަޖާކަން ބަލާ މީހަކުވެސް ބަލަން ޝައުގުވެރި ކުރުވާނެކަން ޔަގީނެވެ.އެހާވެސް އެ އެކުވެރިކަން ބާރުގަދައިރު ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއަކަށް އެ ރަހުމަތްތަރިކަން ވާނެއެވެ.

” ހޫމް!ކީއްކުރަން އަންނާށޭ ތިބުނީ.”

” ހަމަ ފްރެންޑްސް ގެޓް ޓްގެދާރ އަކަށް..މިހެން ތިންމީހުން އެކަނި ހާލަކުން ފަހަރަކު ވިއްޔަ މި ދިމާވަނީ.”

” އެހެންތަ! ނޫނީ ދެމީހުންގެ ފިއުޗަރ ވައިފީތައް ސުކޫލުގަ ވީމަތަ.” ދިޔާން ބުނެލި ބަހުގެ ރައްދުގައި ޔުއާން އެހެން ބުނެލުމުން ދިޔާންއާއި ޝާރިމްގެ ހިނިތުންވުން ފުންވެގެން ދިޔައެވެ.

” ނޫނޭ މި ހަމަ ތިންމީހުން އެއްތަން ވެލަންވެގެން އެރި ކެއުމެއް.” ޝާރިމް ޔުއާންއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލުމަށްފަހު ޖަވާބުދިނެވެ.

އެއާއިއެކު ތިންމީހުންވެސް އަވަސްވެގަތީ ކާނެ އެއްޗަކަށް އޯޑަރު ދޭށެވެ.އިއްޒަތުގައި ކެވެން އޮތްއިރުވެސް އެމީހުން އެހެން މީހުން ފަދައިން އާދައިގެ އުޅުމެއް އުޅެން މަސައްކަތް ކުރާކަމުގެ ހެއްކަކަށް އެއޮތް އެންމެން ތިބި ތަނަކަށް ކާން އައުން ފުދެއެވެ.އޯޑަރު އެއްޗެހި ލިބެންދެން އެވީ ވަގުތު ކޮޅުގައިވެސް އެތިންމީހުން އެކި ކަންކަމަށް ވަރަށް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.އެހާ ދުވަސްކޮއްފައި ތިން މީހުން އެކަނި ދިމާވުމުން ދައްކާނެ ވާހަކަވެސް އޮންނާނެތާއެވެ.

” ސޯ ހައުސް ބޯތް އޮފް ޔުއާރ ލައިފް.” އެއީ ޔުއާން މިހާރު އެންމެ އެނގެން ބޭނުންވެފައިވާ އެއް ކަންތަކެވެ.އޭނާގެ އެންމެ ގާތް ދެއެކުވެރިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު އެނގެން އޭނާ އަބަދުވެސް ބޭނުންވެއެވެ.

” އޯވސަމް! ވިސްނަނީ ހަމަ އުޝް ކިޔަވާ ނިމޭތަނުން މެރީކުރަން.އަތުންފައިން ގޯހެއް ވުމުގެ ކުރިން އަވަހަށް މެރީކުރުން ބުއްދިވެރި ތާ ދޯ.”

” ޔާ!! މީ އެން ރީވެސް މިހާރު ލަސްކުރާކަށް ނުވިސްނަން..އެކަމު ރީ ގެ އެ އަންނަ ސިނގުރުޅިއަށް އަހަރެން ވަރަށް ހެނޭއް ޖެހޭނެ.” ދިޔާންއާއި އެއްބައިވެ ސާރިމްވެސް ހަޔާތުގެ މިހާރު އެންމެ މުހިއްމު ވާހަކަ ހިއްސާކޮއްލުމަށްފަހު ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއިރު އެ ހުނުމުގައި ޔުއާންއާއި ދިޔާންވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.

” ޑޯންޓްވޮރީ ބްރޯ..ހަމަަ ރެން ކަހަލަ ކުއްޖެއް ރެންއަށް ތި ލިބުނީ.”

” ވަޓް! ތިބުނީ އަހަރެންވެސް އެކަހަލަ ސިނގުރުޅި އާދެއޭތަ.” ދިޔާން ބުނެލި ބަސްތަކުން ގަބޫލުނުކުރެވިފައި އިންއިރު ޝާރިމް އިނީ ދެލޯ ވެސް ބޮޑުކޮއްލައިގެންނެވެ.ޝާރިމް އަށް ވީ ގޮތް ފެނި ދިޔާންއާއި ޔުއާން ޖަހާލީ ޓަޗެކެވެ.

” އޯކޭ އޯކޭ! ދިމާކޮއްބަލަ ދޯ..ބަޓް އަހަރެން ބުނީމޭނުން ރީ އާ ދިމާވި ފަސްޓް ޑޭ ވެސް އަހަރެން ރީ ކާމިޔާބު ކުރާނަމޭ..ސޯ ފައިނަލީ އައި ޕުރޫވްޑް އިޓް..” ޝާރިމް އޭނާގެ ތުންފަތަށް ވެރިކޮއްލީ ފަތަހައިގެ ހިނިތުންވުމެކެވެ.

” ރެންންންން…” ޔުއާންއާއި ދިޔާންއަށް ޝާރިމްއަށް ގޮވާލެވުނީ އެކުއެކީގައެވެ.

އެދެމީހުން ތިބީ ޝާރިމް އެފަދަ ވާހަކައެއް ދެއްކީތީ ގަބޫލުވެސް ނުކުރެވިފައެވެ.ޝާރިމް އެކަން އެކުރީ އަނެއްކާ އެދުވަހު އެހެން ބުނެވުނީތީ ބާއޭ އެދެމީހުންގެ ހިތަށްވެސް އެރިއެވެ.އެކަމަކު އެކަން ގަބޫލުކުރަން ދެމީހުންނަށްވެސް ދަތިވިއެވެ. އަނެއްކޮޅުން ރީމްއަށް ދެރަގޮތެއް ވާކަށް މިހާރު އެއީ އެމީހުންނަށް ރުހެވޭނެވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ.އެހާވަރަށް އެމީހުން ހިތުގައި އެ ކުއްޖާއަށް މިހާރު ވަނީ ކުލުނު ޖެހިފައެވެ.އެހާވެސް އެމީހުންގެ ގާތްކުއްޖަކަށް ރީމް ވަނީ ވެފައެވެ. ދެމީހުންނަށްވެސް މިއަދު ރީމް ދެކެވެނީ ކޮއްކޮއެއްގެ ނަޒަރުންނެވެ.ވީއިރު އެ ކުއްޖާއަށް ދެރަގޮތެއް ވާން އެމީހުންނަށް ރުހެވޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

” ސީރިއަސްލީ..އައި މީން އާ ޔޫ ސީރިއަސް ރެން.” ޔުއާންގެ އަޑު ބާރުވެގެން ދިޔައިރު އޭނާގެ ދެއަތްވެސް ދިޔައީ މުއްކެވިގެންނެވެ.

” ރިލޭކްސް ބްރޯ..ތި ނެގީ ގޯސްކޮންނޭ މާނަ..އަހަރެން ރީ ކާމިޔާބު ކުރެވުނީތީ ފަޙްރުވެރިވަން،ޕްލަސް އަހަރެން ރީ ދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވެސްވަން..އެން ހަގީގަތަކީ އެދުވަހުވެސް އަހަރެން އެހެން ބުނީ މީން ކޮއްފަކަން..ކޯޒް ފުރަތަމަ ރީ ފެނުނު ވަގުތުވެސް އަހަރެންނަށް ރީ ވަރަށް ހާއްސަވި..އެން ފައިނަލީ ރީ މިއަދު އަހަރެންގެ ހަޔާތުގަ ހުރިއިރު އަހަރެން މޮޔަވާވަރަށް އެ ފުރާނަދެކެ ލޯބިވަން. އަހަރެންނަށް ރަނގަޅަށްވެސް މިއަދު ހަގީގީ ލޯބިވެވިއްޖެ. އެން ތި ދެ ބްރޯއަށް އަހަރެން މިއަދު ޝުކުރުވެރިވަން.. އަހަރެންގެ ހަޔާތުގަ އަހަރެންނަށް ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދޭން އެއްބާރުލުން ދިނީތީ..ސީރިއަސްލީ އައި ލަވް ބޯތް އޮފް ޔޫ..ތީ ދުވަހަކުވެސް އަހަރެންގެ ހަޔާތުން އިންޝާ ﷲ ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ މައިގެ ޓޫ ބްރޯ.” އެއޮތް މަޖާ މީހާ މިފަހަރު ވާހަކަ ދެއްކީ ރަނގަޅަށްވެސް ސީރިއަސް މޫޑެއްގައި ހުރެއެވެ.

ޝާރިމްގެ ވާހަކަތައް އިވި ދިޔާންއާއި ޔުއާންގެ ތުންފަތަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވެގެން ދިޔައިރު އެދެމީހުންގެ މޫނުމަތިންވެސް ސީރިއަސްކަންވިއެވެ.އެއާއެކު އިތުރަށް ވާހަކަ ދެއްކުން މަޑުޖައްސާލަން ޖެހުނީ އޯޑަރު ކުރި އެއްޗެހި އައުމުންނެވެ.

” ދިމްރާގެ އަތަށް ކީއްކޮށްފަތަ އެއޮތީ.”
ކާންތިބި ތިންމީހުންގެ ހަރަކާތްތަކަށް ހުއްޓުމެއް އައީ ފަހަތުން ދިމްރާއޭ ކިޔާފައި މީހަކު ވާހަކަދެއްކުމުންނެވެ.ފުރަގަސް ދީގެން އިން ޔުއާން ކުޑަކޮށް ފަހަތަށް އެނބުރިލާ ބަލައިލިއިރު ކުރިމަތީ ތިބި ދިޔާންއާއި ޝާރިމްވެސް ބޯ އަރިކޮއްލާފަ ކޮންބައެއްތޯ ބަލައިލިއެވެ.ކަންދިމާކުރި ގޮތުން އެތާ ޖެހިގެން ތިބި މޭޒުގައި ތިބީ ޔުއާންގެ އޮފީސް ކުދިން ކޮޅެކެވެ.

” ކޮންމެ މީހަކު އެހިޔަސް ބުނަނީ ވެއްޓިފައޯ..އެކަމު އެވާނީ މުނާޒު އާއެކު އެނދުމަތިން އޮއްވަ ވެއްޓުނީ ކަމަށް..އެހެންނެއް ސީދާ ބުނާކަށް ނުކެރޭނެތާ ދޯ.” އެހެން ކުއްޖަކު ބުނެލި އަޑު އިވުނެވެ.

އޭރު ޔުއާންގެ އަތްހުރީ ރަނގަޅަށްވެސް މުއްކެރުވިފައެވެ.ދިމްރާއޭ ކިޔައިގެން އެފަދަ ވާހަކައެއް ކިޔުމުން ޔުއާންއަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަމަކު ނުދިޔައެވެ.ލޯ ހަނިކޮއްލައިގެން އިންއިރު ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރިވަރު ހާމަކޮށްދެއެވެ.އޭރު ޝާރިމް އާއި ދިޔާންގެ މޫނުގައިވެސް ވީ އެފަދަ އަސަރުތަކެކެވެ.

” ޔާ އޭނާ ފުރަތަމަ އާއި ދުވަހުވެސް އެންމެންނާއި ވާހަކަ އަޅުވާލާތީ އަހަރެން ހީކުރީ ވަރަށް ބިޓިން ގޮލައެއްކަމަށް.ހިތަށްއެރި ވަރަށް ފަސޭހަލަށް ސެޓް ވާނެޔޭ.”

” އެކަމުވެސް ކިހާ ދެރަ އަހަރެމެންނަކަށް އެންމެ ދެރަވެގެން އެމަލުގެ ފިޔައެއްގަވެސް ވަސް ބަލައިލަން ނުލިބުން.” ޔުއާންގެ ކެތްތެރިކަން އެހިސާބުން ކޮޅުންލިއެވެ.

ނަމަވެސް ރުޅި ގަދަވެފައި ޔުއާން ތެދުވަން ވާއިރަށް ދިޔާން ޔުއާންގެ އަތްމަތީ އޭނާގެ އަތް ބާއްވާލައިފިއެވެ.އަދި ޔުއާން ރުޅިއައިސްފައި ބަލައިލުމާއިއެކު ދެފަރާތަށް ދިޔާން ބޯ ހޫރުވާލީ ނުދާށޭ ބުނާ ފަދަޔަކުންނެވެ.އެ އައިސްފަ އެހުރި ރުޅީގައި ޔުއާން އެމީހުން ގައިގައި ޖަހަންވެސް ފަސްނުޖެހޭނެކަން ދިޔާންއަށް ވިސްނުނީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ.

” އެންމެފަހުން މުނާޒްއަށް މި ސެޓުވީ..ނޭނގޭ ކޮބާކަމެއް އުކުޅަކީ..ދިމްގެ އުކުޅެއް ކަމެއް ނޫނީ މުނާޒްގެ އުކުޅެއް ކަމެއް.”

” ދެޓްސް އިޓް..އިތުރަކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން އެންމެ ބަހެއްވެސް އަޑުއަހާކަށް.” އެހެން ބުނިއިރު ޔުއާން ހުރީ ކޮޅަށެވެ.އެއާއިއެކު ފަހަތުން ދިޔާން އާއި ޝާރިމްވެސް ތެދުވެއްޖެއެވެ.ޔުއާންގެ އަޑުއިވި އެމޭޒުގައި ތިބި ހަތަރު މީހުންވެސް ތިބީ ސިހުން ލިބިފައެވެ.ދެލޯ ބޮޑުކޮއްލައިގެން ފުރަގަސް ވާ ގޮތަށް ހުރި ޔުއާންއާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ތިބިއިރު އެވެރިން ތިބީ ހިތްވެސް ދިރުވާލަން ނުކެރިފައެވެ.ހީވީ ބިރެއް ފެނިފައި ތިބި ބައެއް ހެންނެވެ.

ޔުއާން ގޮސް އެމޭޒު ކައިރީ ހުއްޓުނުއިރު އެދެލޮލުގައިވީ އެހެންޏާ އެމީހުންނަށް ފެނިފައިނުވާހާ ގަދަ ރުޅިއެކެވެ.ޔުއާންގެ އެ ބެލުމުންވެސް މިފަހަރު އެމީހުންނަށް އެކަމުން ފަސޭހަލަކަށް މިންޖު ނުވޭވެނެކަން ވިސްނި އެ އެންމެންނަށް ބޮޑު ހާސްކަމެއް ލިބިގެން ދިޔައެވެ.

” އޮފީހުގެ ސްޓާފަކާ ބެހޭގޮތުން ބޭރުތެރޭ ތިފަދަ އެއްޗިސްތަކެއް ކިޔާއިރު ވިސްނޭތަ ތި ކިހާވަރުގެ ކަމެއްކަން..ނިމިގެން އޮފީހަށް އާދެ.” ޔުއާން އެހެންބުނެ އިތުރަށް މަޑުކުރަންވެސް ނުހަދާ ފެނުނީ ބޭރަށް ނިކުންނަން ހަރުކޮށް ހިނގައިގަތްތަނެވެ.ދިޔަ މަގުމަތީ ވޭޓަރެއް އަތަށް އޭނާ ދިޔައީ ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ ދީފައެވެ.އެވެސް ބާކީވެސް ބޭއްވުމަށް ބުނެފައެވެ.

އިތުރަށް މަޑުކުރަން ނުހަދާ އޭނާ ބޭރަށް ނުކުތީ އޭނާގެ އަތުންފައިން ގޯހެއް ހެދިދާނެކަމުގެ ބިރަށެވެ.އޭނާ ގޮސް ބޭރަށް ނުކުތްއިރުވެސް ދިޔާންއާއި ޝާރިމް ތިބީ ތިބި ތާނގައެވެ. އެދެމީހުންވެސް ނުކުންނަށް ހިނގައިގަތީ ޔުއާން ގޮސް ދޮރުން ނުކުތްތަން ފެނުމުންނެވެ.ނަމަވެސް އެނބުރި ދާން ގޮސްފައިވެސް ދިޔާންވެސް އެނބުރި އައިސް އެބައިމީހުން ތިބި މޭޒު ކައިރިއަށް ހުއްޓުނެވެ.

” އަންހެން ކުއްޖަކު ވާހަކަ ނުދައްކައިފިއްޔާ އެއީ ވަރަށް ފޮނި، ބޮޑާ އަންހެންކުއްޖެއް..ފެންނަ ކޮންމެ މީހަކާވެސް ވާހަކަ ދައްކަންޏާ އެއީ ބިޓިން ގޮލައެއް..ސޯ ތިމީހުން ބުނެބަ އަންހެންކުދިން ދެން އުޅެންވީގޮތެއް..އެޅި އަތަކަށް މަރެއްނު އެއޮތީ އެވެރިންނަށް..ސޮސައިޓީ ތިހެން ދެކޭތީ މިއަދު ގިނަ އަންހެންކުދިން ހަލާކު ވަނީވެސް.އެން ބައިދަވޭ އެއީ އަހަރެންގެ ކޮއްކޮ.ތިމީހުންނަށް ހިޔެއްނުވޭ އަހަރެން މީ ކާކުކަން އޮޅިފަ އޮންނާނެ ހެންނެއް.ސޯ ދިމްރާއޭ ކިޔައިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެއްޗެއް ބުނާއިރު ހާސް ފަހަރު ވިސްނާފަ ކިޔާ އެއްޗެއް ކިޔާތި..އެން ދިމްއަކީ ތިބުނާ ކަހަލަ ކުއްޖެއް ނޫން..އޭނާ އެހެން އެންމެނާ ވާހަކަ ދައްކާ އުޅެނީ ވަކި ޓީނޭޖަށް އެޅި ފަހަކުންނެއް ނޫން.ވާނުވާ އެނގެން ފެށީއްސުރެން އެކުއްޖާ އުޅޭގޮތް އެއީ.ތިމީީހުން ތިހެން ބުނާއިރުވެސް އެނގޭނެ އޭނާ ވަރުދައްކާފަ ފިރިހެނުންނާއި އެކަނި ނޫންކަން ވާހަކަ ދައްކަނީވެސް..ބުނެބަލަ މީ ދޮގެކޭ.ނުފެނެޔޭ އަންހެން ކުދިންނާ ވާހަކަ ދައްކާ އުޅޭތަނެއް.މިހެން ބުނާއިރުވެސް އެނގޭ ތި މީހުންނަކަށް އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެއްޗެއް ބުނެވެން ނޯންނާނެކަން.އަހަރެން ތި އޮފީހުގަ ނޫޅުނަސް ދިމްގެ ކަންތައްތަކަކީ އަހަރެންނަށް އެނގޭ ކަންތައް.” ދިޔާން މިހެންބުނެ ނިކުންނަށް ހިނގައިގަތުމުން ޝާރިމްވެސް ދިޔާންގެ ފަހަތުން ނިކުންނަށް ހިނގައިގަތީ އޭނާ ބުނަން ބޭނުންވި ބަސްތައް ބުނެފައެވެ.

” ބިޓިން ކުއްޖެއް ނަމަ ބިޓިން އަންހެންކުދިންހެން މޫނު ނުފެންނަވަރަށް ދިމް މޭކަޕް ނުކުރަނީ ކީއްވެބާއޭ އަހަރެން ހިތަށް އަރަނީ.”

އެތިންމީހުން ނިކުމެގެން ދިޔައީ ރަނގަޅަށްވެސް އެއެންމެންގެ އަނގަތައް ބަންދުކޮއްލާފައެވެ.އެ އެންމެންނަށް ވެފަތިބި ވަރު ފެންނަ މީހަކުވެސް މިވަގުތު ހިނި އަންނާނެއެވެ.ދެލޯ ބޮޑުކޮއްލައިގެން ދޮރާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ތިބިއިރު އެ އެންމެންގެ މޫނުގައިވެސް ހުރީ ބިރާއި ހާސްކަމެވެ.އެވާހަކަ ނުދެއްކުން ނަމަ ކޮންފަދަ ހެއްޔޭ އެ އެންމެންވެސް ތިބީ ހިތަށް އަރާފައެވެ.

ދިމްރާ އުއްމީދު ކޮށްގެން ހުރީ ހޮސްޕިޓަލުން ޔުއާންގެ ފަރާތުން އެލިބުނު ގާތްކަން ދެން އަބަދަށްވެސް ލިބިގެން ދާނެކަމަށްށެވެ.ނަމަވެސް އޭނާ ހީކުރި ހެންނެއް ނުވިއެވެ.އެ މީޓިންއަކުން އާއިފަހުން ޔުއާން އޭނާއާއި ރީއްޗަށް ވާހަކަ ދައްކާ ނުލާތާ ބަލާވެސް ނުލައެވެ.ބުނަނީވެސް ކޮންމެހެން ބުނަން ޖެހޭ އެއްޗެކެވެ.އެހާ ގާތުގައި އިންއިރު ޔުއާން އެ ބެހެއްޓި ދުރުކަމުން ދިމްރާގެ ހިތް މާޔޫސްވެގެން ދިޔައިރު އޭނާ އަމިއްލަ ނަފްސަށްވެސް އަޑުލިއެވެ.ޔުއާން އެންމެ ފަހަރަކު ރީއްޗަށް އަނގައިން ބުނެލި ކަމަށްޓަކައި އޭނާއަށް އެ ދިޔައީ އޭނާގެ ފެންވަރު އޮޅިގެންނެވެ. ބަދަލުވެފައިވާ ޔުއާންއެއް ކުރިއަށް އޮތްތާ ފެންނާނެކަމަށް ހީ ކުރެވުމަކީ ވެސް އޭނާގެ މޮޔަކަމެވެ.ނަމަވެސް ދެރައީ އުއްމީދު އާލާވެފައި އޮއްވައި އޭގެ ދިމާ އިދިކޮޅަށް ކަންތަން ވީތީއެވެ. އެހިތަށް ތަދުވާން ޖެހުނީ އެހެންވެއެވެ.

އަދި އަމުދުން ދިމްރާ އެންމެ ދެރަވީ އޮފީހުގެ ހަތަރު ސްޓާފުންނާއިއެކު ޔުއާން ބޭއްވި މީޓިންއަކަށް މުނާޒް ނުގެންދިޔަތާ ދިމްރާވެސް ނުގެންދިޔަތީއެވެ.އެހެންޏާ ހާއްސަކޮށް އޮފީހުގައި ބާއްވާ މީޓިންތަކަށް ދިމްރާ ގެންދާއިރު މިއަދު ނުގެންދިޔައީތީ ދިމްރާ ހައިރާންވިއިރު ދެރަވެސްވިއެވެ.އެކަމުންވެސް އޭނާއަށް އިހްސާސް ކޮއްދިނީ ޔުއާން އޭނާއާއި ދުރުގައި ހުންނަން ބޭނުންވާ ކަމެވެ.

ޔުއާންގެ ހާލަކީ ތޯއެވެ.ރެސްޓޯރެންޓުން އައީއްސުރެން އެތާގައި އެވީ ކަންތަކާއި އިވުނު ބަސްތައް އެހިތާ ސިކުނޑިން ފިލާދިޔަ އެންމެ ހިނދުކޮޅެއްވެސް ނާދެއެވެ.އޮފީހުގައި އިންއިރުވެސް އެކަމާހުރެ އެހިތުގެ ހައިޖާން އޮތީ ބޮޑުވެފައެވެ.ބޭރު ފުށުން އަސަރެއް ދައްކާ ނުލާ އިނަސް އެތެރެއިން އޭނާގެ ބޯ ދިޔައީ ހާސްވަމުންނެވެ.އެހާވެސް ބޮޑަށް އެހިތުގައި އެބަސްތައް ވަނީ ހަރުލާފައެވެ.ދިމްރާ މުނާޒްގެ ހައްގަކަށް ވިއްޔޭ އެމީހުން ބުނި ތަންކޮޅަކީ އޭނާގެ ސިކުނޑި ކަމުން ދިޔަ ތަންކޮޅެވެ.މީޓިންއަކަށް އެ ހަތަރުމީހުން ގެނެސްފައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ވީތީ މައާފް ދިނަސް ދެރައީ އެމީހުންގެ ބަސްތައް އަކުރުން އަކުރަށް އެ ސިކުނޑީގައި ހަރުލާފައިވާތީއެވެ.އެވާހަކަތައް އަޑު އިވުން ހިސާބުންސުރެން ޔުއާން ދިޔައީ ދިމްރާއާއި ދުރުގާ ހުންނަން ކުރެވުނު ހުރިހާކަމެއް ކުރަމުންނެވެ.ދިމްރާއާއި މުނާޒްގެ އެވާހަކައިން ޔުއާން ހުރީ އެހާވެސް ބޮޑަށް ހިތްދަތިވެފައެވެ. އެހިތުގައި އެވަގުތު ރުޅިވެސް އަށަގަންނަމުން ދިޔައިރު ގާތުގައި އިން ދިމްރާއާ ދިމާލަށް މުނާޒްގެ ހަޔާތަށް ދިޔައީތީ އޭނާ އެކަމާ ހަޅޭއްލަވަންވެސް ބޭނުންވިއެވެ.އެހިތް ދިޔައީ އެކަމަށް މަޖުބޫރުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް އެ ހައިޖާނުގަނޑު އެތެރޭގައި ރައްކާ ކޮއްލައިގެން އޭނާ އިނީ އޭނާއަށް ދިމްރާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް މިއަދު ކަންތައްކުރިޔަސް އެކަމަށް އެއްޗެއް ބުނަން ހައްޤެއް ނޯންނާނެތީއެވެ.ދިމްރާ ބުނާހެން އެއީ ދިމްރާގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމެވެ.ދިމްރާ ބޭނުން ކުއްޖެއް ހޯދުމަށް ދިމްރާއަށް ހައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.ވީއިރު އޭނާއަށް އެކަމާ ރުޅިއައިސްގެން ހަޅޭއްލެވި ދާނެހެއްޔެވެ؟ނަމަވެސް އޭނާ ދިމްރާއަށް ހަޅޭލަވަން ބޭނުމެވެ.އެފައިބުޑަށް ވެއްޓި އާދޭސްކުރަންވެސް ބޭނުމެވެ.އެ ލޯބި މުނާޒްއަށް ނުދީ އޭނާއަށް ދިނުމަށެވެ.އެ ލޯބިދީގެން އޭނާގެ މަރުވެފައިވާ ހިތަށް އަލުން ދިރުން ހޯދައިދިނުމަށެވެ.ނަމަވެސް ދެރައީ އޭނާއަށް މިއަދު އެވަރުވެސް ކޮއްލެވެން ނެތީތީއެވެ.ދިމްރާ އޭނާ އާދޭސްކޮށްގެންވެސް އޭނާގެ ހަޔާތަށް އަންނާނީ ދިމްރާގެ ހިތުގައި ކުޑަވެސް ޖާގައެއް އޭނާއަށް އޮތް ނަމަތާއެވެ.އެކަމަކު އެހިތުގައި މިއަދު ޔުއާންގެ ލޮއެތްބަކަށް ކުޑަވެސް ޖާގައެއް ނެތެވެ.މުނާޒްގެ ހައްގަކަށް ދިމްރާވެގެން އެދިޔައީ އެހެންވީމަތާއެވެ.މުނާޒްއަށް ދިމްރާގެ ލޯބި ކާމިޔާބުވެގެން އެ ދިޔައީ އެހެން ވީމަތާއެވެ. ދިމްރާގެ ހިތުގައި އޭނާއަށް ކުޑަވެސް މިންވަރަކަށް ލޯބި އޮވެދާނެކަމަށް ކުރި ކުޑަކުޑަ އުއްމީދުގެ އަލިކޮޅު ކަނިވެ ނިވިއްޖެއެވެ.ހަގީގަތަކީ މިއަދު މުނާޒްއާއި ދޭތެރޭވެސް އެހިތުގައ ހަސަދައެއް ހިނގާލައިފިކަމެވެ.

ދިމްރާއަށް އޭނާދެކެ ލޯބިނުވެވި މުނާޒްދެކެ ލޯބިވެވުނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟އޭނާގެ ގައިގައި ނެތް ކޮންސިފައެއް އެ މުނާޒްގެ ގައިގައި ހުރީމަ ހެއްޔެވެ؟ރީތީގެ ގޮތުން ބެލިޔަސް އޭނާ މުނާޒްއަށް ވުރެން ފުރިހަމައެވެ.މުއްސަނދިކަމުގެ ގޮތުން ބެލިޔަސްމެއެވެ.ދެން އަޅެ އެހެން ވީއިރު އިތުރު ކޮން ސަބަބެއް ބާއެވެ.ޔުއާންއަކަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުވިސްނުނެވެ.އޭނާ މި ހަނގުރާމައިގައި ރަނގަޅަށްވެސް ވާނީ މޮޔަ ކަންނޭނގެއެވެ.

ރޭގަނޑު އައްގަޑި ބަޔަށް ދިމްރާ ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭސް އަޅަން ދާން ބުނެފައި އޮތީތީ އެކަމަށްށެވެ.އޭނާ ޔުއާންއަށް ގުޅީ ތައްޔާރުވެގެން ސިޓިންރޫމަށް ނުކުމެފައެވެ. ދިމްރާއަށް ހައިރާންކަމެއް ލިބުނީ އޭނާ ގުޅި ދެފަހަރުވެސް ޔުއާން ފޯނު ބިޒީ ކޮއްލާތީއެވެ.ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތްއިރު ޔުއާން ވަނީ ދާންޖެހޭ ދެ ދުވަހުވެސް ދިމްރާއާއިއެކު އޭނާ ދާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.ދެމީހުންވަނީ އެދުވަހު ދާ ގަޑިވެސް ހަމަޖައްސާފައެވެ.ވީއިރު ޔުއާންއަށްވެސް ހަމަ ރަނގަޅަށް މިރޭ ދާން ޖެހޭނެކަން އެނގޭނެތާއެވެ.އޭނާ އެހެން މީހެއް ކައިރީވެސް ދާން ނުބުނީ ޔުއާން އޭނާއާއިއެކު ދާނެ ވާހަކަ ބުނީމައެވެ.އެހެންކަމުން ޔުއާން އެގޮތަށް ކޯލް ބިޒީކުރާތީ ދިމްރާ ހިތްހަމަވެސް ނުޖެހުނެވެ.ނަމަވެސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ޔުއާން ހަނދާން ނެތުނީކަމަށްވެސް ވެދާނޭ އޭނާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ.އެހެންކަމުން ދިމްރާ އެކަން ހަނދާން ކޮށްލައި ދޭން ޔުއާންއަށް މެސެޖެއް ފޮނުވިއެވެ.އެއާއެކު އިރުކޮޅެއްނުވެ ދިމްރާގެ ފޯނަށް ޔުއާންގެ ކޯލެއް އައެވެ.

“އަހަރެން ނުދިޔަޔަސް ދިމްރާގެ ލަވަރ ބޯއީ އެހުރީނުން ދިމްރާއާއެކު ދާން..ދިމްރާގެ އިންތިޒާރުގަ” ޔުއާން ކުރިމަތީ ފެންނަން ނެތަސް ޔުއާންގެ އަޑުގައިވާ މަލާމާތުގެ އަސަރު ދިމްރާއަކަށް ސިއްރެއްނުވިއެވެ.ނަމަވެސް ދެރައީ ޔުއާން އެކިޔާ އެއްޗެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް ދިމްރާއަށް ނުވިސްނުނީތީއެވެ.

“ކީކޭ ތިކިޔަނީ؟”

“މިކިޔަނީ ކީކޭކަން ދިމްރާއަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެހެން ހީވަނީ..ސޯ ބެސްޓް އޮފް ލަކް..އެން އައެމް ބިޒީ ރައިޓް ނައު..ސޯ ބާއި” ޔުއާން އެހެންބުނެ، ދިމްރާ ބުނާ އެއްޗެއް އަޑުއެހުމެއްވެސް ނެތި ވަގުތުން ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ.އޭރުވެސް ޔުއާންގެ ނަޒަރު ހުރީ ގޭ ކައިރީ ސައިކަލުގައި މަޑުކޮށްގެން އިން މުނާޒަށެވެ.ޔުއާން ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ހުރީތީ މުނާޒްއަކަށް ޔުއާން ފެނުން ހެންނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ.

ދިމްރާ ގަސްތުގައި އޭނާ ތަޅުވަން ކުރާ ކަންތައް ބާއެވެ؟އެހެންނޫނީ ދެން އޭނާ ބުނާނީ ކީކޭ ހެއްޔެވެ؟މުނާޒް އޭނާ ބަލާ އައިސްފައި ހުރިއިރުވެސް ދިމްރާ ޔުއާންއަށް ގުޅަން ޖެހުނު ސަބަބެއް އޭނާއަކަށް ނުވިސްނުނެވެ.ވިސްނުނަސް ވިސްނުނީ އެންމެ ގޮތަކަށެވެ.ދިމްރާ އޭނާ ތަޅުވަންވެގެން ގަސްތުގައި ކުރިކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެކަމަކު ދިމްރާ އޭނާދެކެ ލޯބި ނުވިޔަސް އޭނާ ދިމްރާދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވެއެވެ.ވީއިރު ދިމްރާގެ ހިތަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރިޔަސް އެވަރުގެ ކަމަކުންވެސް އޭނާގެ ހިތަށް އަސަރު ކޮށްފާނެކަން ވިސްނޭނޭ ނަމަ ކޮންފަދަ ހެއްޔެވެ؟

ދިމްރާ މިރޭ ބޭސް އަޅަން ދާން ޖެހޭނެކަން ޔުއާން ރަނގަޅަށް ހަނދާން އެބަ ހުއްޓެވެ.ބިޒްނަސް ޕާޓްނާސް ތަކަކާއިއެކު ކޮފީއެއްގައި އިނދެފައިވެސް އޭނާ އެވަރަކުން އައީ އެހެންވެއެވެ.ނަމަވެސް އެވަރަކުން އައީތީވެސް އޭނާއަށް ލިބުނު ހަދިޔާއަކީ އެއީއެވެ.މިރޭ ރަނގަޅަށްވެސް އޭނާ ދިމްރާދެކެ ރުޅިއައިސްފިއެވެ.އެހާވަރަށް އެހިތަށް ތަދުވެސް ވެއްޖެއެވެ.އިތުރަށް އެތާ މަޑުކުރަން ނުހަދާ ޔުއާން ސައިކަލް ދުއްވާލީ އިތުރަށް ދެން ފެންނާނެ މަންޒަރު ބަލަން އެހިތަށް ކުޅަދާާނަ ކަމަކަށް ނުވާނެތީއެވެ.ނަމަވެސް އެހިތުގައި އޭރު ދިމްރާއާއި ދޭތެރޭ ވަނީ ޝަކުވާ އުފެދިފައެވެ.އެލޮލުންވެސް ފެންނަމުން ދިޔައީ އެކަމުގެ އަސަރުތަކެވެ.

ޔުއާން ބުނަން ބޭނުންވާ ބަސްތައް ބުނެ ފޯނު ކަނޑާލިއިރުވެސް ދިމްރާއަށް ހުރިގޮތަށް ހުރެވުނީ ކަންފަތުން ފޯނުވެސް ދުރުކޮށްލަން ނޭނގިފައެވެ. ޔުއާން ބުނި ކޮންމެ ބަހެއް އައިސް ތޫނު ތީރުތަކެއް ފަދައިން ހެރުނީ އޭނާގެ ހިތަށްށެވެ.ޔުއާން އެހެންބުނެފާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައި ހުރިއިރު އެލޮލުން ކަރުނަ ތިއްކެއް ފައިބެގެން ދިޔައެވެ.

ޔުއާން އެބުނީ މުނާޒްގެ ވާހަކަކަން ދިމްރާއަށް ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ.އެހިތަށް އެހާ ތަދުވީ އެހެންވެއެވެ.ޔުއާންގެ ދުލުން އެފަދަ އެއްޗެއް ބުނުމުންނެވެ.އޭގެ މާނަ އޭނާއަށް ނެނގުނީވެސް ގޯސްކޮންނެވެ.އެއީ ޔުއާން ނާންނަންވެގެން މުނާޒް ކައިރީ އޭނާއާއިއެކު ދިއުމަށް އެދުނީ ކަމަށެވެ.އެކަމަކު ޔުއާން އަމިއްލައަށް ބޭނުންގޮތެއް ނިންމުމުގައި ޔުއާންއަށް އޮތީ ކޮން ހައްޤެއް ހެއްޔެވެ؟ޔުއާން އޭނާއާއިއެކު ދާން ބޭނުން ނުވަންޏާ މުނާޒް ކައިރީ ނުބުންޏަސް ރީއްޗަށް އޭނާ ކައިރީ ދާން ބޭނުން ނުވާ ވާހަކަ ބުނިނަމަ އެ ނިމުނީނުން ހެއްޔެވެ؟އެހެންނޫންނަމަ އޭނާ ޝަކުވާނުކޮށް ދިޔައީސް ވިއްޔާއެވެ.ދާނެ މީހެއް ނުވެއްޖެއްޔާ އޭނާއަށް އެކަނިވެސް ދެވޭނެ ވިއްޔާއެވެ.

ވަރުދޫވެގެން ސޯފާގައި އިށީންދެވުންއިރު ދިމްރާއަށް ރަނގަޅަށްވެސް ރޮވިއްޖެއެވެ.ޔުއާން ވާހަކަ ދެއްކި ގޮތުން އޭނާ ހިތުގައި ޖެހުނީ އެހާވެސް ބޮޑަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ކަރުނަތައް ގަދަކަމުންވެސް ހުއްޓުވަން ޖެހުނީ މުނާޒްގެ ކޯލެއް އެފޯނަށް އައުމުންނެވެ.އޭނާ ރޮނީކަން މުނާޒްއަށް އެނގޭކަށް އޭނާ ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ.ކުޑަކޮށް މީހާ ހަމައަކަށް އެޅީލާފައި އޭނާ ފޯނު ނެގީ އެހެންވެއެވެ.

“ހޭ!ކީއްކުރަނީ” ދިމްރާ ފޯނު ނެގުމާއިއެކު މުނާޒް ފުރަތަމަވެސް އިސްވެ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

“ކަމެއް ނުކުރަން”

“ކަމެއް އެބައޮތްތަ މިރޭ”

“ޔާ!ބޭސް އަޅަން ދާން މިއުޅެނީ”

“ކޮންބައެއް؟”

“ހާދަ ސުވާލު ގިނައޭ..އެކަނި ދަނީ” ދިމްރާއަށް އެހެން ބުނެލެވުނީ މުނާޒް މާ ދުރުދުރުން ސުވާލުތަށް ކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައީތީއެވެ.މުނާޒްއަށް ބުނަން ނުކެރުނަސް އޭނާއަށް މުނާޒް އޭނާ ބަލައި އަންނާނެކަން އެނގެއެވެ.

“ސީރިއަސްލީ..ގުލޭޑް ޓު ހިއަރ ދެޓް..ނާސިރުބެ ބުނެގެން ތިގެއަށް އައިސްފަ މިހުރީ..ދެން ކުރަން އާއި މަސައްކަތުން މިންޖުވެވުނީމަ ހިތަށް އެރީ ދިމް ގޮވައިގެން ދުއްވާލަން ދާންވީއްޔޭ..ސޯ ބޭސް އަޅަންށާ އެކީ ހިނގާބަ ދާން” މުނާޒް އެހެން ބުންޏަސް މުނާޒް އަސްލު އައިސްފައި އެހުރީ ކީއްވެކަން ދިމްރާއަށް ވިސްނެއެވެ.އަނެއްކޮޅުން އެ އަޑުގައިވި ޖޯޝް ދިމްރާއަކަށް ސިއްރެއް ނުވިއެވެ. އިންކާރު ކުރަން އެތައް ބަހަނާއެއް ދައްކަން ބޭނުންވެ ހުރެވެސް ދިމްރާއަށް އެއްޗެކޭ ބުނަން ނުކެރުނީ އެހެންވެއެވެ.އެހެންކަމުން އޭނާ ހިތާ ދެކޮޅަށް އެއްބަސްވީ ނޫނެކޭ ބުނަން ނުކެރިގެންނެވެ.އެހެނަސް ހަޤީގަތުގައި މިވަގުތު އޭނާ ބޭނުންވަނީ އެކަނި ވެލާށެވެ.

“ދިމް..އާރ ޔޫ ދެއާރ”

“ޔަ.ޔާ! ރެޑީވެގެން މިދަނީ ތިރިއަށް..ވެއިޓް އެނގޭ” ދިމްރާ ފޯނު ބޭއްވުމަށްފަހު އަވަހަށް ގޮސް ފާހާނާއަށްވަނީ މޫނު ދޮވެލާށެވެ.އަވަސް އަވަސް ކޮށްލައިގެން ތިރިއަށް ފޭބިއިރު މުނާޒް ނާސިރުމެނާއިއެކު ސިޓިންރޫމްގައި އިނެވެ.އިތުރަށް މަޑު ކުރަން ނުހަދާ ދެމީހުން ނާސިރުމެންގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބޭރަށް ނުކުތެވެ.

ބޭސް އަޅާލައިގެން ކުރިން ބުނިހެން މުނާޒް އަވަސްވެގަތީ ދިމްރާ ގޮވައިގެން ދުއްވާލަންދާށެވެ. ހަޤީބގަތަކީ ދުއްވާލުމުގެ ބަހަނާ ދެއްކިއަސް މުނާޒްގެ ބޭނުމަކީ ދިމްރާ ގޮވައިގެން އެކަނިވެރި މާޚައުލަކަށް ދިޔުންކަމެވެ.އޭނާ ގޮސް ސައިކަލް މަޑުކޮށްލީ ސުނާމީ ބިނާ ހުރި ދިމާލަށެވެ. ނަސީބަކުން މީހުންވެސް ވަރަށް މަދު ރެއެކެވެ.އެވަރުގެ ހަމަހިމޭންކޮން އެ މާޙައުލު ލިބުމުން މުނާޒް ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހުނެވެ.

މުނާޒް ސައިކަލް ޕާކް ކޮށްލުމުން ދިމްރާ ސައިކަލް ފަހަތުން ފައިބެގެން ގޮސް ސުނާމީ ބިނާ ކައިރިއަށް ގޮސް ހުއްޓިލިއެވެ.އަދި ވަށައިގެން ފެންނަން އޮތް ކަނޑަށް އޭނާ ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. އެއާއެކު މުނާޒްވެސް ދިމްރާއާއި އެއްހަމައެއްގައި އައިސް ހުއްޓިލައިފިއެވެ.އޭރު މުނާޒްގެ ނަޒަރު ދިމްރާއާއި ދިމާލަށް ހުރިއިރު ދިމްރާގެ ނަޒަރު އޭރުވެސް ހުރީ ހޮޅިލާފައި އަންނަ ބިޔަ ރާޅުތަކާއި ދިމާލަށެވެ.

އެ މޫދުގެ ހާލަތުވެސް ވަނީ މިރޭ އޭނާގެ ހާލު ހެންނެވެ.އެހިތުގެ ހައިޖާނުގަނޑުވެސް ވަނީ ހުދުފޮނު އަރުވާފައި އެއަންނަ ރާޅުތައް ފަދައިންނެވެ.މިވަގުތު އެ މޫދުގެ ހަމަހިމޭންކަން ގެއްލިފައިވާ ފަދައިން އެހިތުގެ ހަމަހިމޭންކަންވެސް ގެއްލި ބޮޑު ހައިޖާނުގަނޑެއް އެހިތުގައިވެސް ދިޔައީ އުފެދެމުންނެވެ.ނަމަވެސް ބޭރުފުށުން ދިމްރާ ހުރީ މުޅިން ހިމޭން ވެފައެވެ.

މުނާޒްއަށްވެސް ދިމްރާގެ އެ ހަމަހިމޭންކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.އެހެންޏާ ހުއްޓާނުލާ އަނގަތަޅާ ކުއްޖާ މިއަދު ހުރީ މުޅިން މަޑުމައިތިރިވެ ހަމަހިމޭންވެފައި ވިއްޔާއެވެ.ވީއިރު މުނާޒްއަށް އެކަން ފާހަގަނުވެ ދާނެ ހެއްޔެވެ؟

“ދިމް އަސްލު އަހަރެން ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް ދައްކަން ބޭނުންވެގެން ދިމް މި ގެނައީ”

“އަނެއްކާ ކޮން ވާހަކައެއް” މޫދަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެެން ހުރި ނަޒަރު މުނާޒްއާއި ދިމާލަށް އަމާޒުކޮށްލަމުން ދިމްރާ އަހާލިއެވެ.އޭރު އެ މޫނުގައި ހިނިތުންވުމެއްވިއެވެ.ޔުއާން އާއި ހެދި މޫޑް އޮފްވެފައި ހުއްޓަސް މުނާޒްއަށް އޭގެ ވަރު ބޭލުމުގެ ހައްޤެއް ނެތެވެ.ވާހަކަ ދެއްކިއިރު ދިމްރާ އެމޫނު މައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް ގެނައީ އެހެންވެއެވެ.

“އައްދެ!ހާދަ ނުތަނަވަސްވީ ތި ކުއްލިއަކަށް..ހަމަ އެހާ ބޮޑު ވާހަކައެއްތަ ބުނަން ބޭނުންވެގެން ތިއުޅެނީ” ދިމްރާގެ ހިނިތުންވުން ފުންވެގެން ދިޔައީ މުނާޒް ނުތަނަވަސްކަމާއިއެކު ކަރުގައި އަތް ހިންގާލިތަން ފެނުނީމައެވެ.މުނާޒްވެސް ކަންކަމާއި ހާސްވާކަން ދިމްރާއަށް މި އެނގުނީ އަދި ކިރިޔާއެވެ.އެ މައުސޫމްކަންފެނި ރަނގަޅަށްވެސް ދިމްރާގެ ގާތަށް ހިނިއައިސްފައެވެ.

“މި ދިމް…އައި…އައި…”

“އައި ވަޓް މުނާޒް..އަނެއްކާ ލޮލަށް އެއްޗެއް ވެއްޓުނީތަ” ދިމްރާ އެހެންބުނެލިއިރު ފެނުނީ މުނާޒްއާއި ކައިރިވެލާ މުނާޒްގެ ލޮލަށް ބަލައިލިތަނެވެ.އެލޮލުން އެއްޗެއް ފެނޭތޯ ބަލަންހުރި ދިމްރާއަށް މުނާޒްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ހުއްޓުން އެރިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނީ އިރުކޮޅެއްވީއިރުވެސް މުނާޒް އެހުރިގޮތަށް ހުއްޓުން އަރާފައި ހުރީމައެވެ. ދިމްރާ މުނާޒް ހަމަބިމަށް ގެނުވުމުގެ ނިޔަތުގައި މުނާޒްގެ ލޯ ކުރިމަތީ ހިންގާލި އަތުގައި މުނާޒް ހިފެހެއްޓީ ކުރިންވެސް ހުރިގޮތަށް ދިމްރާގެ މޫނަށް ބަލަން ހުރެއެވެ.ދިމްރާއަށްވެސް އެއާއެކު ނުތަނަވަސް ކަމެއް ލިބިގެން ދިޔައީ މުނާޒްގެ މޫނުމަތީގައިވާ ސީރިއަސް ކުލަވަރު ފާހަގަ ކުރެވުމުންނެވެ.

“ދިމް އަހަރެން ވަރަށް ދުވަސްވެއްޖެ މިވާހަކަ ބުނަން އުޅޭތާ..ދިމް!އައި ލައިކް ޔޫ..ދިމް އާ ފުރަތަމަ ދިމާވި ދުވަހުން ފެށިގެން ދިމް އަހަރެންނަށް ވަރަށް ސްޕެޝަލް ވެއްޖެ..ދިމްއާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރެވޭ ވަރަކަށް އިތުރަށް ވަގުތު ހޭދަ ކުރާ ހިތްވެ..ލައިކް ދުވަހަކު ކިތަންމެ ގިނަވަގުތު އުޅެންޖެހުނަސް ފޫއްސެއް ނުވޭ..އިތުރަށް އުޅޭ ހިތް ވަނީ..އަހަރެން ކުރާ ޓެކްސްޓްތަކުންވެސް ދިމްއަށް ފާހަގަ ވާނެ ކަންނޭނގެ، އަހަރެން ދިމްއަށް އެޓްރެކްޓްވެފަވާވަރު..ބަޓް އިތުރަކަށް ދެން ކެތެއް ނުވާނެ..މި ރަހުމަތްތެރިކަން މިއައްވުރެ ގާތްވާން އަހަރެން ބޭނުން..ސޯ ދިމް!ވިލް ޔޫ ބީ މައި ލައިފް ޕާޓްނާރ” މުނާޒްގެ އެ ބަސްތަކުން ދިމްރާ ހުރީ ރަނގަޅަށްވެސް ހުއްޓުން އަރާފައެވެ.

މުނާޒްގެ އަތް ދަށުން އަތް މިންޖުކޮށްލަންވެސް އޭނާ ހަނދާން ނުވިއިރު އިވުނު ބަސްތަށް ހުރީ ގަބޫލު ކުރަންވެސް ދަތިވެފައެވެ.އޭނާއަށް އެ އިވުނީ ހަމަ ރަނގަޅަށް ހެއްޔެވެ؟އިރުކޮޅަކު އެގޮތުގައި ހުރެފައި އޭނާ މޫނު މުދާވީ ފަރާތަށް އަނބުރާލިއިރު އެ ސިކުނޑީގައި ހިނގާލީ އަނެއްކާވެސް އިތުރު ހިޔާލުތަކެކެވެ.

ދިމްރާގެ އެ ހަމަހިމޭންކަން ފެނުމުން މުނާޒް ދިމްރާގެ އަތުން ދޫކޮށްލިއެވެ.އަދި ދެޖީބަށް އަތް ޖަހާލައިގެން ހުއްޓިލީ ދިމްރާގެ ސިކުނޑިގައި ހިނގަމުން ދިޔަ ހައިޖާނުގަނޑު އެނގެން ބޭނުންވެފައި ހުރެއެވެ.އޭނާ ދިމްރާއާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން އެހުރިގޮތަށް ހުރިތާނގައި ހުރީ ދިމްރާއަށް ވަގުތުކޮޅެއް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.އެއީ އޭނާއަށް އެފަދަ ވާހަކައެއް އެދެއްކުނީ ދިމްރާ ނުވެސް ވިސްނާ ހުއްޓައިކަން އޭނާއަށް ވިސްނޭތީއެެވެ.

މުނާޒް އެބުނީ ދިމްރާ ހުވަފެނެއްގައިވެސް މުނާޒް ބުނެފާނެކަމަށް ހީނުކުރާ ވަރުގެ ވާހަކައެކެވެ. ހަޤީގަތަކީ އޭނާއަށް އެފަދަ ނަޒަރަކުން މިވީހާތަނަށް މުނާޒްއާއި ދޭތެރޭ ދެކެވިފައި ނެއްތާ މުނާޒް އޭނާއާއި ދޭތެރޭ އެފަދަ ނަޒަރަކުން ދެކިދާނެކަމަށް ހީކުރެވިފައިވެސް ނެތްކަމެވެ.އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުއްސުރެ މިވީހާ ތަނަށް އޭނާ ދެކެމުން އައީ މުނާޒް އެއީ އޭނާގެ ވަރަށް ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.އޭނާއަށް ހީކުރެވިފައިވަނީ ޚުދު މުނާޒްވެސް އޭނާއާއި ދޭތެރޭ ދެކެނީ އެގޮތަށް ކަމަށެވެ.އެކަމަކު މިރޭ އޭނާއަށް ހީކުރެވުނު ގޮތް މުޅިން ގޯސްކަން އެނގިއްޖެއެވެ.

އެކަމަކު އެއީ ޔުއާންވެސް ބޭނުންވާ ގޮތެެވެ.ޔުއާންގެ ވާހަކަތަށް ހުރީ އެފަދަ ގޮތަކަށެވެ.ޔުއާންގެ ކޮންމެ ވާހަކައަކަށްވެސް އޭނާއާއި މުނާޒް ލަނީ އެހެންވީމަތާއެވެ.ޔުއާން މިހާރުވެސް އެ ހުންނަނީ ދިމްރާ ދުރަށް ދާނެ ދުވަހަކަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލަ ކޮށްލައެވެ.އެކަމަކު ސުވާލަކީ އެއީ ހަމަ ޔުއާން މިހާރު ބޭނުންވާ ގޮތް ބާއެވެ.ޔުއާން ހަމަ އޭނާއާއި މުނާޒް ގުޅެން ބޭނުންވޭ ބާއެވެ. އާއެކެވެ.އެހެންނޫންނަމަ އަބަދު ދިމްރާއާއި ދިމާލަށް މުނާޒްއޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ވީއިރު އެއީ ޔުއާން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ވީ ހިނދު އޭނާ ޔުއާންގެ ހައްޤުގައި އެކަން ކޮށްދެންވީބާއެވެ.

އެކަމަކު ޔުއާން އުފާކޮށްދޭން އޭނާ މުނާޒްއާއިއެކު ދިޔަނަމަވެސް ސުވާލަކީ އޭނާއަށް އުފަލުގައި އުޅެވޭނެ ބާއެވެ.އޭނާއަށް ދުވަހެއްގެ ކޮޅުންވެސް ޔުއާން ދެކެވީ ލޯބި ނުވަތަ ވާލޯބި މުނާޒް ދެކެ ވެވިދާނެ ބާއެވެ.މުނާޒްއާއިއެކު އާ ދިރިއުޅުމެއް ފެށުމުން އޭނާއަށް އުފަލުގައި އުޅެވިދާނެ ބާއެވެ.

އުފަލެއް އެދުވަހުން ނުލިބުނަސް އޭނާއަށް އޮތީ ކޮން ގެއްލުމެއް ހެއްޔެވެ؟މިއަދުވެސް އޭނާ އެ އުޅެނީ ވަކި އުފަލެއްގައެއް ނޫނެވެ.ވީއިރު އެދުވަހުން އުފަލެއް ނުލިބުނަސް އޭނާ ހަމަ އުޅޭނީ އެހެންތާއެވެ.މާބޮޑު ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.އެ ދުވަހުންވެސް އެހިތުގައި އަޅާނީ ހަމަ މިއަދު އަޅަމުން އެދާ ވޭނެވެ.އެދުވަހުންވެސް އޭނާ އުފުލަން ޖެހޭނީ މިއަދުވެސް އުފުލަމުން އެދާ ހިތާމައާއި ބާކީކަމެވެ.ވީއިރު ތަފާތު ވާނީ އެދުވަހުން ވަކި ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

“ދިމް އޯކޭއޭ މިރޭ އާންސް ނުދިނަސް..ވިސްނާލާފަ ދިނަސް..އައި ކެން ވެއިޓް”

“ޔެސް” މުނާޒް ބުނަން އުޅުން ވާހަކަތަށް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަ ނުވަނީސް ދިމްރާގެ ދުލުން މުނާޒްއަށް އިވިގެން ދިޔައީ އެބަހެވެ.

“ވަޓް؟”

“އައި ސެއިޑް ޔެސް” މުނާޒްއަށް އޭނާ ބުނި ބަސް ގަބޫލު ނުކުރެވުންކަން ވިސްނުމުން ދިމްރާ ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް އެބަސް ތަކުރާރުކޮށްލީ މުނާޒްއަށް އޭނާ އެބުނި ބަސް ޔަޤީން ކޮށްދޭށެވެ. ނަމަވެސް އޭރުވެސް ދިމްރާ ހުރީ މުނާޒްއާއި ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށްލަން ނުކުޅެދިފައެވެ.

“ވޯ!!ސީރިއަސްލީ..އައި ކާންޓް ބިލީވް ދިސް.. ތެންކިއު ސޯ މަޗް ދިމް..އައެމް ޖަސްޓް ސޯ ހެޕީ ދިމް..ރިއަލީ ތެންކްސް އަލޮޓް” މުނާޒް އެހެންބުނެ ހިނިތުންވެލިއިރު ހުރީ ދިމްރާގެ ދެއަތުގައި ހިފަހައްޓާލައިގެންނެވެ.ދިމްރާއަށް އެކަމުން އުނދަގޫވި ނަމަވެސް އަތް ދުރަށްލާކަށް ދިމްރާ މަސައްކަތެއް ނުކުރެއެވެ.އެއީ އޭނާ ކުރިއަށް އޮތްތާ ހޭނެންޖެހޭނެ ކަމެއްކަން ވިސްނުނީ ކަންނޭނގެއެވެ.

ނަމަވެސް ދެރައީ ރިލޭޝަންޝިޕަކަށް ދެވުން ނަމަވެސް އޭނާއަށް އުފާވެރިކަމެއް ނުލިބުންކަމެވެ. އޭނާ އެކަން އެކުރީ ހަމައެކަނި ޔުއާން ބޭނުންވާ ގޮތް އެއީ ކަމަށް ވީމައެވެ.ނަމަވެސް އެ ސިއްރު އޭނާ މުނާޒް ކީއްކުރަން އެހެންމީހުންނަށްވެސް ސިއްރު ކުރާނެއެވެ.އެއީ ހަމައެކަނި އޭނާއަށްށާއި އެފަރާތަށް އެނގޭނެ ސިއްރެކެވެ.ކުޑަމިނުން އޭނާ މޫވްއޮން އެކުރީ ޔުއާންއަށް ވިސްނާފައިކަން ޔުއާންއަށް އެނގޭކަށްވެސް އޭނާ ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ސުވާލަކީ އެ ނެގި އާ ޑެސިޝަންގެ ސަބަބުން ދިމްރާގެ ހަޔާތަށް ވާނީ ކިހިނެއް ބާއެވެ.

އެތާ އެހޭދަކުރި ވަގުތު ކޮޅުގައި ދިމްރާއަށް އެންމެ އުނދަގޫވި ކަމަކަށްވީ އެ ތުންފަތްމައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިކުރާށެވެ.ނަމަވެސް ގަދަކަމުންވެސް އޭނާ ތުންފަތްމައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިކޮށްގެން ހުރީ މުނާޒް މާޔޫސް ނުކުރަންވެގެންނެވެ.ނަސީބަކުން މުނާޒް ދިމްރާ ބޭނުންވާ ދުރުމިންވެސް ބަހައްޓައިދިނެވެ.ދިމްރާއަށް އަދި އުނދަގޫވާނެކަން މުނާޒްއަށްވެސް ވިސްނުނީ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.އެ ހިތްގައިމު މައިޒާން ދޫކޮށްފައި އެދެމީހުންނަށް އަންނަން ޖެހުނީ ޔުއާން ވަރަށް އަވަހަށް ގެއަށް އައިސްދިނުމަށް އެދިފައި އޮތީމައެވެ.

އެޕާޓްމަންޓަށް ދިމްރާ އައިސް ވަތްއިރު ޔުއާން ސިޓިންރޫމްގައި އިނެވެ.ދިމްރާ ފެނުމާއިއެކު ކޮޅަށް ތެދުވި ގޮތުން ހީވީ ދިމްރާގެ އިންތިޒާރުގައި އިންހެންނެވެ.

“މި އާލިކް ބޭބެ ގުޅާފަ ބުނީ އާލިކްބޭބެއާ ދޮންތަގެ އެނިވާރސަރީއޯ މިރޭ..ކުޑަކޮށް ސެލެބްރޭޓް ކުރަން ރާވާފައޯ އޮތީ..އެދެމީހުންގެ އިތުރުން އަހަރެމެން ހަމީހުން ބައިވެރިކުރަން ބޭނުމޯ..ސޯ ގިފްޓެއް ގަންނަން ދާން ވެގެން..ދެންތިބި މީހުން ގަނެފި މިހާރު..އައި ގެސް ދިމްރާވެސް ބޭނުންވާނެ ގިފްޓެއް ގަންނަން”

“ޔާ..ޔާ..ވަރަށް ބޭނުން” ދިމްރާ އަވަސް އަވަހަށް އެއްބަސްވެ ބޯ ޖަހާލިގޮތުން އޭނާ އެކަމަށް ބޭނުންވިވަރު ހާމަކޮށްދިނެވެ.ދިމްރާގެ ޖަވާބު ލިބުމުން ޔުއާން އިތުރަށް އެއްޗެއް ބުނުމެއްނެތި ބޭރަށް ނުކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ.ދިމްރާވެސް އެއާއެކު ޔުއާންގެ ފަހަތުން ނުކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ.

“ދިމްރާ ކޯއްޗެއް ގަންނަން ވިސްނަނީ” ޔުއާން ވާހަކަދެއްކީ ދިމްރާ އައިސް ސައިކަލު ފަހަތަށް އަރާ އިށީންނުމުންނެވެ.

“އަހަރެން ބޭނުމީ ކަޕްލް މަގް ގަންނަން” ދިމްރާ ޖަވާބުދިނީ ކުޑަކޮށް ގަންނަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ވިސްނާލުމަށްފަހުގައެވެ.އޭނާ ބޭނުންވީ އާލިކްއާއި ޔުޝްރާއަށްވެސް އެއްވައްތަރުން އެއްޗެއް ދިނުމަށެވެ.އެހެންކަމުން އޭނާ ސައިބޯ މަގެއް އެދެމީހުންނަށް އެއްވައްތަރުން ހަދިޔާ ކުރަން ބޭނުންވީއެވެ.އޭގެ އިތުރުން މިވަގުތު އޭނާގެ އަތުގައި ހުރި ރުފިޔާއިން ގަނެވޭނީވެސް އެކަހަލަ އެއްޗެއް ވިއްޔާއެވެ.

ވިސްނުމަކަށް ގެއްލިފައި އިނދެ ޖަވާބުދިން ދިމްރާއަށް ސިހިފައި ޔުއާންގެ ކޮނޑުގައި ހިފައިލެވުނީ އޭނާ ނުވިސްނާ އިންދާ ޔުއާން ސައިކަލް ދުއްވާލީމައެވެ.ނަމަވެސް ހަމަޖެހިލެވުމާއިއެކު އޭނާ އަވަސް އަވަހަށް އަތް ދަމައިގެންފިއެވެ.މިހާރު ރަނގަޅަށްވެސް ޔުއާން އިންނާނީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައޭވެސް ދިމްރާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ.

ޔުއާން ގިފްޓް ސޮޕެއް ކުރިމަތީ ސައިކަލް ޕާކް ކުރުމާއިއެކު ދިމްރާ ފައިބެގެން ގޮސް އެ ފިހާރަތެރެއަށް ވަނެވެ.އޭނާ ފުރަތަމަވެސް ވަތްގޮތަށް މިސްރާބުޖެހީ އޭނާ ބޭނުންވާފަދަ މަގް ތަކާއި ދިމާލަށެވެ.އޭނާއަށް އެންމެ ކަމުދިޔައީ ކުޑަކުޑަ ބޭބީ ބޯއީ އަކާއި ބޭބީ ގާލްއެއް އިން ކަޕްލް މަގް ސެޓެކެވެ.އެހެންކަމުން އޭނާ އެ ނަގައިގެން ގޮސް ކައުންޓަރުގައި އިން ކުއްޖާ ކައިރީ އެ ސެޓު ޕާރުސަލު ކޮށްލައި ދިނުމަށް އެދުނެވެ.އެ ނިމުމުން އަގު ދީފައި އޭނާ ނުކުތްއިރުވެސް ޔުއާން ސައިކަލް މަތީގައި އިނެވެ.

“ޔުއާން ކީއްވެ ނުވަނީ..މިހާރު ގިފްޓެއް ހޯދީތަ” ދިމްރާ ޔުއާންއާއި ސުވާލުކުރީ ސައިކަލް ފަހަތަށް އަރަމުންނެވެ.ނަމަވެސް ޔުއާން އެއާއެކު ސައިކަލް ކުރިއަށް ދުއްވާލީ ދިމްރާގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމެއް ނެތިއެވެ.ޔުއާންގެ އެ އަމަލުން ޔުއާން އެއިނީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައިކަން ދިމްރާއަށް ވިސްނުނެވެ.އިތުރަށް އެއްޗެއް ބުނަން ނުކެރި ދިމްރާ ހަމަހިމޭންވީ އެހެންވެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ޔުއާންއާއި އެހާ ގާތުގައި އިނދެވޭތީ އެކަމާވެސް އޭނާގެ ހިތް ދިޔައީ ތެޅެމުންނެވެ. މުނާޒްއަށް އާއެކޭ ބުނެވުމަކީ އޭނާއަށް ނިންމުނު ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ބާއޭވެސް އޭރު އެހިތަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ.ޔުއާންއާއި އެހާ ގާތުގައި އިނދެލަން ލިބުމުންވެސް އޭނާގެ ލޯބި ހޭލައްވާލައިފިއެވެ.އެވަރު ކުޑަކަމަކުންވެސް އެހިތުގެ ލޯބި ހޭލައިގެންދާއިރު ސުވާލަކީ މުނާޒްއަށް ދުވަހަކުވެސް ޔުއާންދެކެވާ ލޯބި ބަދަލުކުރެވިދާނެބާއެވެ. މުނާޒް ލޯބިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ދުވަހެއްގެ ކޮޅުންވެސް ބަލައިގަނެވިދާނެބާއެވެ.

އެ ހިޔާލުތަކުގައި އިން ދިމްރާއަށް ހަމަހޭވެރިކަންވީ ޔުއާން ސައިކަލް މަޑުކޮށްލުމުންނެވެ.އިސްއުފުލާ ކޮޅުކޮޅަށް ބަލައިލީ އާދެވުނީ ކޮންތާކަށްތޯ ބަލައިލާށެވެ.އެއާއެކު ކުރިމަތީ ހުރި ޖުވެލަރީ ސޮޕް ދިމްރާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ.ޔުއާން އޭނާ ކައިރީ ވަންނާށޭ ނުބުނި ނަމަވެސް ދިމްރާވެސް ފައިބެގެން ގޮސް ޔުއާންގެ ފަހަތުން ފިހާރަ ތެރެއަށް ވަނެވެ.

އެއާއެކު އެތާ ތިބި ސޭލްސް ގާލްސްތަކަށް ވެގެން ދިޔަ ގޮތް ދިމްރާއަށް ރަނގަޅަށް ފެނުނެވެ.ބޮލު އިސްތަށިގަނޑާއި ހެދުންވެސް އަވަސް އަަވަހަށް ރީތި ކޮށްލި ގޮތްވެސް އޭނާއަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެނުނެވެ.އަދި އެވެރިން ޔުއާންގެ ގާތަށް އައުމަށް އަވަސްވެގަތް މަންޒަރުވެސް ފެނުން އިރު ދިމްރާ ހުރީ ދެލޯ ބޮޑުވެފައެވެ.އަދިހަމައެހެންމެ ޔުއާންއާއި ހެދި އެވަރު ވީތީ އެ އަންހެންކުދިންދެކެ ދިމްރާ ފޫހިވިއިރު އޭނާއަށް އެކުދިންގެ އަމަލުތަށް ހުރިގޮތުން ހިތާހިތުން ކުދިވެސް ކިޔާ ލެވުނެވެ.އެހެންކަމުން އޭނާ އަވަހަށް އެހެން ދިމާލަކަށް ނަޒަރު ބަދަލުކޮށްލަން މަސައްކަތް ކުރީ އޭނާގެ އަނގައިން ބުނަން ނުވާވަރު ބަހެއް ބުނެވިދާނެތީއެވެ.އެއާއެކު އޭނާގެ ލޮލުގައި ފުރަތަމަވެސް އަޅައިގަތީ ދިމާ ކުރިމަތީ ހުރި ބިއްލޫރި ފޮށިތެރޭ އިން ހިމަ ރިހި ފަށެވެ. ފުރަތަމަ ފެނިލުމުންވެސް އޭނާއަށް އެފަށް ރީތި ވެއްޖެއެވެ.ވަގުތުން އެފޮށި ކައިރިއަށް އޭނާއަށް ދެވުނު ގޮތްވެސް ނޭނގުނެވެ.

އެއަށްފަހު އެހެން ދިމާލަކަށް ނަޒަރު ބަދަލުކޮށްލަންވެސް އޭނާ ނުވިސްނައެވެ.އޭނާއަށް އެފަށް ވަރަށް ރީތި ވެއްޖެއެވެ.ހިމަހިމަކޮށްހުރި އެފަށުގެ ފުލުގައި އިނީ އެސް ލާފައި ހުރި ތަރިއެކެވެ.އެތަރީގެ ވަށައިގެން އަނގޮއްޓިއެއް ކަހަލަ ވައްބޮޅެއް ހުރިއިރު އެ ވައްބޮޅުގެ ވަށައިގެންވެސް ހުރީ އުސް އެސް ލާފައެވެ.އޭނާއަށް އެފަށް އެންމެ ރީތިވީ އެ ފަށުފުލުގެ ސަބަބުންނެވެ.ނަމަވެސް ދިމްރާ މާޔޫސްވީ އެހާ ގަންނަން ބޭނުންވެފައި ހުއްޓާ އޭގެ އަގު ފެނުމުންނެވެ.އެ އަގަކީ އޭނާއަށް ދެއްކޭނެވަރު އަގެއް ނޫނެވެ.އޭނާގެ އަތުގައި އެވަގުތު އެވަރަކަށް ރުފިޔާއެއްނެތެވެ.

“ޔުއާން! ޔުޝްތައަށް މިފަށް ގަތްދޭން ވީނުން..ކިހާ ސަޅި މިފަށް” ދިމްރާ އެހުރިގޮތަށް ހުރެ ވާހަކަ ދެއްކިިއިރު އޭނާ އެ ފޮށީގައި އަތުން ފިރުމާވެސް ލައިފިއެވެ.އެފަށް ކައިރިއަށް ދިމްރާ ދިޔައީއްސުރެ ދިމްރާގެ ހަރަކާތްތަކަށް ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު ބަލަން ހުރި ޔުއާންއަށް ސިހުން ގެނުވީ އެ އަޑަށެވެ.

“ނޫން!!ތި ކުޑަކޮށްވެސް ރީއްޗެއް ނޫން” ޔުއާން މިހެންބުނެ އެތަނުން ސޭލްސް ގާލްއެއްކައިރީ އެދުނީ ކަޕްލްސް އަނގޮއްޓި ދެއްކުމަށްށެވެ.

ޔުއާން ފާޅުގައި އިންކާރުކޮށް އެފަށް ރީތި ނޫންކަމަށް ބުނުމުން މާޔޫސްވި ނަމަވެސް ދިމްރާ އެކަމަކަށް އިތުރަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އޭނާއަށް އެފަށް ނުލިބުންތާ ޔުޝްރާއަށް އެފަށް ލިބުމަށް ބޭނުންވީއެވެ.ޔުއާން ފާޅުގައި އެކަމަށް އިންކާރު ކުރުމުން ދިމްރާ ވަރަށް ދެރަވިއެވެ.އިތުރަށް މަޑުކުރަން ނުހަދާ ދިމްރާ އެ ފިހާރައިން ބޭރަށް ނުކުމީ އެހެންވެއެވެ.

ޔުއާން ފިހާރައިން ނިކުމެގެން އައިސް ސައިކަލް ފަހަތަށް އެރުމުން އިތުރު އެއްޗެއް ބުނުމެއްނެތި ސައިކަލް ފަހަތަށް ދިމްރާވެސް އެރިއެވެ.ސައިކަލް ސްޓާޓްކޮށް ކުރިއަށް ދުއްވާލިއިރުވެސް އެދެމެދުގައިވީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ.ވަކި ހިސާބަކަށް ދެވުންފަހުން ދެމީހުންނަށްވެސް އެއްފަަހަރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މައްޗަށް ބަލައިލެވުނީ ވާރޭތިކި ތަޅާހެން ހީވުމުންނެވެ.ހީވީ ރަނގަޅަށެވެ.މައްޗަށް ބަލައިލުމާއިއެކު ދެމީހުންގެ މޫނުގައިވެސް އައިސް ދެތިން ފެންތިކި ބީހިލައިފިއެވެ.

” ވާރެ” ދެމީހުންގެ ދުލުންވެސް އެބަސް ބޭރުވެގެން ދިޔައީ އެކުއެކީގައެވެ.އޭރު ދެހިތުގައިވެސް ދިޔައީ ފުން ހަނދާންތަކެއް އާލާވެ ތާޒާވަމުންނެވެ.

“ދިމްރާ އަހަރެން ގައިގަ ބާރަށް ހިފަހައްޓާ..ބާރަށް ދުއްވަން ވެއްޖެ” މިރޭ ޔުއާން ސައިކަލް ދުއްވީ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އާދައިގެ ވަރެއްގައެވެ.ދިމްރާ ބިރު ގަންނާނެކަން އޭނާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހަނދާން ހުރީތީއެވެ.އެހެންކަމުން ޔުއާން ދިމްރާގެ ގާތުގައި އޭނާގެ ގައިގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ބުނީ ސައިކަލް ސްޕީޑް ބާރުކުރުން ނޫން ގޮތެއް ދެން ނެތީތީއެވެ.އޭރު ކަންދިމާކުރިގޮތުން ތިބެވުނީވެސް ގެއާއި ތަންކޮޅެއް ދުރުގައެވެ.

ޔުއާން އެހެން ބުނެލުމުންވެސް ދިމްރާގެ ހިތް އަވަސްވެލައިގެން ދިޔައެވެ.ދިމްރާ، ޔުއާންގެ ކޮނޑުގައި އަތް ބާއްވަން ނުބާއްވަން ހުރި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިނދެފައި މަޑުމަޑުން ޔުއާންގެ ކޮނޑުގައި ހިފަހައްޓާލިއިރު ދިމްރާގެ ހިތް ދިޔައީ އޮބި ނޯންނަ ވަރަށް ތެޅެމުންނެވެ.ޔުއާންގެ ސަބަބުން އޭނާގެ މޮޔަ ހިތަށް ކުރާހާ ވަރެވެ.

ޔުއާން ސްޕީޑް ބާރު ކޮށްލާފައި ސައިކަލް ދުއްވާލުމާއިއެކު ދިމްރާއަށް ޔުއާންގެ ކޮނޑުގައި ހިފަހައްޓައިގެން އިނުން ކުޅަދާނަ ކަމަކަށް ނުވިއެވެ.ގަންނާ ކުރެއްވި ބިރުން ދިމްރާގެ އަނގައިން މަޑު ހަޅޭކެއްގެ އަޑު އިވިގެން ދިޔައިރު ދިމްރާއަށް ޔުއާންގެ ގައިގައި ބައްދައިވެސް ގަނެވިއްޖެއެވެ.ދިމްރާގެ އެ ކުއްލި އަމަލުން ޔުއާން ސިއްސައިގެން ނުދިޔައީ އޭނާއަށް މާ ކުރިންވެސް ދިމްރާއަށް ވާނީ އެކަހަލަ ގޮތެއްކަން އެނގޭތީ ކަންނޭނގެއެވެ.ނަމަވެސް ދިމްރާގެ އެެ ގާތްކަމުން އެހިތްވެސް އާދަޔާ ހިލާފަށް އަވަސްވެލިއިރު އެމޫނު މައްޗަށް ފަނޑު ހިނިތުންވުމެއްވެސް ވެރިވެގެން ދިޔައެވެ.ބިރުން ލޯ މަރައިގެން އޭނާގެ ބުރަކަށީގައި މޫނު ޖައްސާލައިގެން ދިމްރާ އިންގޮތުން ދިމްރާއަށް އޭނާގެ އެ ހިނިތުންވުން ރޭކާ ނުލާނެކަން އެނގެއެވެ.އޭރުވެސް ވާރޭގެ ތިކި ތަޅަމުން ދިޔައިރު ކުރިއަށްވުރެ ތިކި ތަޅާލެން އަވަސްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

 

 

6

You may also like...

234 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Alhey ithoo!! Keetha thi kuryy?? Hama aslah ves munaaz aai dhim gulhuvy tha?? Alheyyy!!! Yuaan haadha dhera vaane yey thihen hedhyma!! Vvvv dheravejje mi part kiyaafa! Dhen dhim ves adhi yes ey bunefi ey…. Alhey ithoo kon irakuntha dhen happy part eh annaany ingey kury ge part v happy kan, but mi haadha vara kashey thi dhera kohlee…. Vvvvvv dheravejje mi part kiyaafa…. kiyunu ves emme heart touching story kanneyge miee…. and dheravaa thankolhakee aslu dhim aai yuaan ge therein dhemeehunnavves dhemeehun ge aslu feelings evves varakah neygeythee….. but i understand story e vejjeyyya sad ves vaan jeheyne dho not always happy…. but story alhe hadhahaa ey reethee!! Hithah araa ithoo kihiney heyyey thihaa molhah vaahaka liyany… am also a story writer but i never share it with anyone because ithoo ge vaahaka haa furihama eh nuvaane hen heevaathy… and mi site ge witer akah ves vaan beynun but i dont know how to type dhivehi and i wont have much time ehenve…. btw this is yhe best story i ever read!!!Love ya ithooo!!!😉😉

   ⚠Report!
  2. Alhe thihen bunyma dear stry eh v v kiyaalaa hih vejje..n ithoo ge stry vx adhi ehaa furihama eh nooneynun dww dearr..ithoo ah hama negative cmntx eba libeythaa dww dearr..ekamu vx dear ah kiyunu best stry ah mi stry v ma aslu vx v v v v v happy vejje..thanxx my dearr so so so much..really thanxx a lot.n ly tooo my dearr😌😌💕💕💕💕💕

   ⚠Report!
  3. Alhey ithoo!! Keetha thi kuryy?? Hama aslah ves munaaz aai dhim gulhuvy tha?? Alheyyy!!! Yuaan haadha dhera vaane yey thihen hedhyma!! Vvvv dheravejje mi part kiyaafa! Dhen dhim ves adhi yes ey bunefi ey…. Alhey ithoo kon irakuntha dhen happy part eh annaany ingey kury ge part v happy kan, but mi haadha vara kashey thi dhera kohlee…. Vvvvvv dheravejje mi part kiyaafa…. kiyunu ves emme heart touching story kanneyge miee…. and dheravaa thankolhakee aslu dhim aai yuaan ge therein dhemeehunnavves dhemeehun ge aslu feelings evves varakah neygeythee….. but i understand story e vejjeyyya sad ves vaan jeheyne kan it would not always be happy…. but story alhe hadhahaa ey reethee!! Hithah araa ithoo kihiney heyyey thihaa molhah vaahaka liyany… am also a story writer but i never share it with anyone because ithoo ge vaahaka haa furihama eh nuvaane hen heevaathy… and mi site ge writer akah ves vaan beynun but i dont know how to type dhivehi and i wont have much time ehenve…. btw this is the best story i ever read!!!Love ya ithooo!!!😉😉

   ⚠Report!
 1. 3vana alah adhi milibuny… Ummewdhaky first libeyne dhuvaheh aun… Hehe … Adhi nus kian kiaafa cmnt kohlaanan

  ⚠Report!
 2. Ithoo vareh nethey hama bunaany. Me Ithoo ge kithah vana story tha? Mi vaahaka v inthixaaru kurevey. Love u Ithoo. Abadhu beleny up vey tho

  ⚠Report!
  1. Adhi hama frst stry dearr…thanxx ingeyy dearr..v v happy vejje aslu vx..thanxx a lot my dearr..ly too..n dhe dhuhun eh dhuhun ingey balaanee..a vx 9 ga..ingey dearr😌😌💕💕💕

   ⚠Report!
 3. alhe ithoo mifaharu heeve kuruhen kykuran dhimraa aanekey bunee pis pis munaaz aa hedi vaa kanthakey

  ⚠Report!
 4. V reethi mi part vs. Up veytho bala bala indha up v vs. Alhe dhen kithah part remaining? Anehka vs waiting ingey

  ⚠Report!
 5. wow…….v v v v salhi..😄😄next part v hmmmm hmmm vaane dhw 😍😍..thnxxx altx ithoo..😙😙

  ⚠Report!
 6. Ahchees dhn v foohi..mioh hurihaa dhuvahu ehaa haasaru gina kohfa kuri kanthah…mihaaru dhn v v vai kon mivaahaka mi dhany…ehvx progress eh nufene…srry to say bt mi vaahaka mathin v foohi vejje..n mi story dhn ithurah kiyaakah nethin…

  ⚠Report!
  1. Story eh vehjeyya haasaru ves Gina vaane! Abadhaku story GA happiness eh progress eh nufennane …miee adhi kii enme best n enme interesting story ! THANKS ITHOO😍❤❤❤❤

   ⚠Report!
  2. Awwhh..sry dissapoint kohlevunyma..bt stry ge fahah muhihmu kanthah thakeh v ma mibaai important vaane

   ⚠Report!
 7. alhey ithoo y are u separating yuan and dhim.. one person after another coming inbetween them. plz remove all the misunderstandings, and let them finally be with each other. its been longer since they fell apart,its unfair even they deserve to be with each other like the rest of them. ilove this story.. plz bring them together. And arjoo’s bf is still a mystery.. cant wait for the next part love it

  ⚠Report!
  1. Dhn maa dhuheh neih kamah balamaa dww dearr..thanxxx dearrr..thanxxx a lott😌💕💕💕

   ⚠Report!
 8. Noooo.. ehn nuhadhaa u aan ahh.. hama ranglhah vx rovijje..dhim vx vissnany idhikolhah viyya.. alhe maadhan adhi eh part up kohdhyba.. plxxx ithoooo..

  ⚠Report!
  1. Alhe nurohchey dear..sry dear hama bxy kamun vaan nethy..hope u will undersatand..once again thanxx my dearr😌😌💕💕

   ⚠Report!
 9. Keevetha Dhim yes ey buny Munaz propose kuryma? She loves Yuan a lot… Dhim e hurt kurany Dhim ge amilla nafsuge ithurun Yuan aa Munaz ah… Hope she would understand this vaguthu faaithu vumuge kurin… The story is superb as usual… Keep it up ithoo 😊❤

  ⚠Report!
 10. NOOOOOOOOOO!!!Dhim keykkuran munaz ah yes ey buny…..Yuan ge hih halaaku vedhaane..hehehhehehheh…BTW story was awsome…..

  ⚠Report!
  1. Munaz ah dhn kommes ehen kujjaku dhinnama…dhim n aan pls pls pls pls pls pls gulhuvadheebah…ithoo heyo nuvaane aan ah ehen hadhaakah…hahiheho….but story vvvvv nice ingey ithoo dhoony…

   ⚠Report!
 11. Vara reethi eigey nice keep it up mihaaru vaahaka dhaagoi vara salhi waiting for next part take care

  ⚠Report!
 12. Yayy story up vy dhw.. mifaharu thankolheh avahah kiyaa levijje 😀 Alhe haaaaaadha reehcheyyyyy mi vaahaka ❤️❤️ Ithoo alhe maadhan vaahaka up kohdheveykah nei tha 😔 Kiyaalaa hiy vany ey hama.. you’re the best 😁💕💕 ly. ❣️❣️

  ⚠Report!
  1. Adhi kiriyaa cmntah rply kohlevey varu vx mivee..thanxxx my dearr…thanxxx a lott..ly too💕💕💕💕

   ⚠Report!
 13. WHAAAAAAAAAAT???????😱😨😨😨😨😨I TOLD YA .MINAAZ JAHAAGANNAANEY DHIM.😒😒😒😏😏😏😏alhe ithoo kada ey theethi bro.asluves varah varah kada.yuan and dhim gulhen vejjennu dhen 😒btw i thought maadhan kamah vaahaka up vany neyngi indha vaahaka up vithan fenunyma so haaappy.dhen kihineh vaan e ulheny .munaz fonuvaalaa 😒😒😒

  ⚠Report!
  1. Yess vrh kada asluves. Fadakah olhalafa kiyuneeves munaz ah yes buni hisabun. Aan & Dhim ge scene eh nama akurun akurah repeatedly kiyey. 😭😭 DONT DO DIS. Dhim buney munaz kaires no ey

   ⚠Report!
  2. Ok wait ingey fonuvaalaanan..hehe.. Hee nukuraa gothah vx kanthah vaanethaa dww life ga hen..thanxxxx my dearr so so so much💕💕💕💕

   ⚠Report!
  1. Alhe dhera nuvey dear..fahun maa rangalhu gotheh vx vedhaaneynun dww dearr😌💕💕

   ⚠Report!
 14. Dhen alhe ehen nuhadhabala ithoo pls. E munaaz ah kiehvetha yes e buny. Anekka hadi vaan e eulheny. Ithoo pls mivaahaka ninman beynun nuviyas aan aa dhim aa gulhuvaafa indhegen dharin libey gothah hadhaaba. Pls pls pls varah beynun ehen vaan. Varah foohi vey dhen mihaaru edhemyhun nugulhi maa gina dhuvas vaathu. Pls mikamaa visnaalachey ithoo pls. Anekka hihhama nujehigenneh noon ingey mi buny. But pls visnaalaathi. Love you and your story

  ⚠Report!
  1. Awwhh.. A dhe kudhin gulhey hisaabah vejjehyaa ok eh nuvaanetha dearr..thanxx ingey my dear..thanxx a lot..ly tooo💕💕💕💕

   ⚠Report!
  1. Fahun rangalhu gotheh vaan othy kamah vz vedhaaneynun dww dearr💕💕💕

   ⚠Report!
 15. Chapter feshi iru maa dhigu vefa othy ey shifa kohdhinun..
  myhaku bunan ulhey vaahaka vex maa dhigu koh bunedheyn thiulheny ehn v ma interest gehleyne.. paragraph ge therey huss eh vaahaka eh dhehkyma kiyaa myhun ge saugu verikan gehleyne
  Mi chapter vex aslu reethi.. Mee me ah faahaga v kanthah
  dhen kuriah huri chapter thah ragalhu vaane kamah hykuran
  U can do better
  misss u alott❤❤

  ⚠Report!
  1. Awwhhh..thanxx thanxx thanxx..really happy to c ur cmnt.n rangalhu kohlan v kanthah bunela dhineema vx thanx ingey..miss u tooo😌😌💕💕💕💕💕💕

   ⚠Report!
 16. Wrong move Dhim. Wrong move. This is the reason why i dont like being in love and someone else loving me. Ehen meehun ufa koddhen amilla meeha sacrifice vaan mi jeheny. Also 3 meehegge life ruin vany. Anyways. I hope you’ll do something to this twist cause it already killed my hope by knowing dhim said yes to munaz. Pls Ithoo ithurah ehen meehunnah hurt nukure. Story rythi. Ekam thi twist kamaku nudhey. 👍🏻❤️

  ⚠Report!
  1. Twist varah baraabaru. Vaan jehey goi noon goithah ve hope kill kollevuneema vaahaka molhu vaahaka akah vaanee

   ⚠Report!
  2. Awwhh..ok..bt dhim abadhu dhn ithurah sacrifice vaan nujahsaifihyaa ok dww..thanxxx my dearr sadh..really thanxx a lot💕💕💕💕

   ⚠Report!
 17. Varah reethi mibai.. I really appreciate ur hard work.. Thank you for uploading the story inspite of being buxy.. specially roadha mahu buxy vaane kan igey..

  ⚠Report!
  1. Yaa aslu vx haadha bxy ey..kiriyaa manage vaakan..mihen bunyas gina kanthah dhany bohsun laigen..hehe..thanxxx my dearr..really thanxxx a lot..😌😌💕💕💕💕

   ⚠Report!
 18. Damn it dhimraa😣
  What the hell is wrong with you???
  Munaaz aa gulhen Hama necessary Tha???
  Ithoo plz avahah up koh dhiy bala
  Plz plz plz plz plz plz

  ⚠Report!
  1. Hey by the way this reminds me of a song -Heart attack- by Enrique Iglesias!
   You really got to listen to it!!
   I can already imagine youan listening to that song when he hears that dhim is in a relation with munaz!!

   ⚠Report!
  2. Awwhh…thivee gothun ithoo vx adu ahaalaanan ingey dearr..😌😌💕

   ⚠Report!
  3. Ebunaahen dww dearr… In sha Allah maadhen rey ingey..thanxxx yax💕💕💕

   ⚠Report!
 19. Aharen v rulhi aisi miharu dhimra aa yuan deke. Balaa bala ulhey goih. Hithuga onna eche faalhu ga bunan nukere ta huriha kame ga amilaya benun maana eh nagani. I am so unhappy about this. Dhimra ves kura kantha..!! Yuan lobiva thi enuntha jelous vani e. Ufff 😡😬😒 aneka dhimra aa munaz aa marry koffiyya??? V deravejje 😟😟

  ⚠Report!
  1. Alhe haadha bodakahshey thi visnaalee dearr.. Fahun rangalhu vaane o dww..dearr..thanxxx my dearr..thanxx a lot ingey😌😌💕💕💕💕

   ⚠Report!
 20. NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Alhe ithoo thi hedhy kihinaii? munax n dhim gulhuvy…
  BTW v salhi mi part ves❣

  ⚠Report!
  1. who am i genes dheyn buni vaahaka kon dhuvahakun up kuran fashany??? ithoo ge mi story v ves reethi…

   ⚠Report!
  2. Life ga vx beynun vaa gothakah kanthah nuveythaa dww dear…hehe..thanxxx my dearr so so much😌💕💕💕

   ⚠Report!
 21. Mihaaru kiyaa hiyy kendijje.. kuri kanthakeh dho… Dhn anekka meesthakunnah engigen munaz a dhimra ge kaiveni kuruvan kanneyge ulheyny.. foohin halaaku

  ⚠Report!
  1. Nooney..thi heekuraa gothah dhekolhah vx kanthah vedhaane dww dearr..

   ⚠Report!
 22. Dhen noon.. dhim keehthi kury.. keehve munaz ah yes buny.. yuaan kihaa dhera vaane.. maves v dhera vehje.. hama rovuny yuaan dheravaane varu hithah araafa.. ithoo next part thankolheh avahah up kohdhyba.. pls.. v v reethi mi part ves.. thanks ithoo.. love u

  ⚠Report!
  1. Dimra hama baraabaru. Firihenakah ve huri anhenakah e haalu jassan Yuaan ladheh nuganey tha?

   ⚠Report!
  2. In sha Allah maadhen rey kuraanan ingey.. Thanxxx my dearr so so much..n wc ingey hama dear..ly tooo💕💕💕💕

   ⚠Report!
 23. Ithoo no plz 😢😭😭😭 Munaaz keehkuran mi nimmy rulhi munaazu aa 😈😈😈💔💔 dheravefa meendhi.

  ⚠Report!
  1. Alhe dnt be sad dearr..fahun rangalhu vx vedhaaneynun dww hama..😌😌💕💕

   ⚠Report!
 24. alheyyy….. enme salhi hisaabun thi ninmaaly…. but i don’t want dhim to be with munaz….. dhim and yuan is the perfect couple…… alheyyy….. if dhim had a secret dairy and yuan find it, and read it, yuan will start trusting dhim and they will marry and omg… well… waiting for the next episode…. gdnyt… ly….

  ⚠Report!
  1. Hehehe..dwww…thanxxx chum..really thanxxx a lott..n gud nytt..ly tooo😌😌💕💕💕💕

   ⚠Report!
 25. ithoo dhooni kihine tha haalu… v reethi mi part ves… ekamu v dhera vehje dhim yuaan aa dhuru kuraathee .. ehen nuhadhaa 😍😍😍😍

  ⚠Report!
  1. In sha Allah gud.. AKI haalu kihinehtha??..n thanxxx dearr so so so nuch😌😌💕💕💕

   ⚠Report!
 26. ithoo keehtha thikury mio reethi vaahaka mulhin hadikohlaifi. thi munaaz ah office in ehen kuhjeh hoadhaidhy.

  ⚠Report!
 27. anehkkaa ves mi vaahaka hadi kuraane gotheh neyngi gen tha ithoo miulhenee. heyoa nuvaane dhen keehkuran e munaaz aa dhimra aa relationship akah thi fonuvee hadi mi baiga mi veegoiy. ummeedhu kuran kuriah oiy thaan ga vaahaka reethi vaane kamah

  ⚠Report!
  1. Ey vedhaaneynun dww hama fahah muhihmu kanthah thakeh kamah vx dww dearrr,,

   ⚠Report!
 28. Mivaahaka kiyaa hiy mulhin kendijje. Bye! Sorry to say. Mi part hama eggothakahves feel eh nuvi mivaahakaige baeh kameh. Sad

  ⚠Report!
  1. Awwhh..sry dear dissapoint kohlevuneema..ekamu mi part aky hama ipm bayeh mi stry ah dearr

   ⚠Report!
 29. Alhey kihineh mivee mifaharuves yuan ge theyo naashi kaalhu jahaigatheedho ehenneyy vaaneeves sirru kuraathee
  any ways next part ah ves inthizaaru kuran mi fashanee

  ⚠Report!
 30. Yageen adhi aan n dhim gulhayne kan. Ehen v ma k. Thanx c thoo for the lovely stry. Luv u lotx😘😘😘😘😘😙😙😙😙😙

  ⚠Report!
 31. Wow v v shalhi. Akm ithoo kihinetha thihedhy… V v dheraveje.. Dhn hama dhim aa yuaan liben nethyta… Mi hithavx v v thadhuveje.. Dhn dhim aa yuaan ge hitha hihaa thadhea vaanetha… Hama roveny.. Plx alhey dhn dhim aa yuaan gulhuvabaa plx plx.. Akm vx v v reethi Mashaa Allah… Keep it up ithoo… Nd thank you so much… Luv you..
  Unmydhu kuran dhn up kuraany part ga dhim aa yuaan gulheynekamah… Plx dhn she myhun hithugaa nujashaa gulhuvabaa.. Mi hithavx hadha tadheveye… Plx plx plx plx…
  Kon iraku next part up kuraany…

  ⚠Report!
  1. Dhera nuvaane ey dearr..n nuroane ingey dearr..n wc my dearr n thanxxx to u also my dearr..really thanxxx a lot..ly too💕💕💕💕

   ⚠Report!
 32. Dhen thi dhemeehun vejje ehnu vaahaka dhahkann… Mihaaru vaahakain interest gehllen fashaifi.. Ithoo plz dhn atleast misunderstanding thah dhuru kohba… Vaahaka v reethi ekam mi part v hadi..

  ⚠Report!
  1. Awwhh.ok..dhn kuriah oihthaa thiakamah masaihkaih kuraanee..bt kuda time kolheh adhi beynun vaane ingey dearr..n thanxx my dear..so much💕💕💕💕

   ⚠Report!
  1. Dhim said yes??😮
   Nt bad tho.cx aan vx maa stubborn ii.fylngs thah foruvaign always dhim n munaz ey kiyany viyya😂😒

   ⚠Report!
 33. ithoo kyhthikury munaaz n dhim gulhuvy .😨😨😲😲🤔. yuaan ehn nahdhabala alhe😶😶😶.. feel him..😭😭😭
  hehehheh whn next part ??

  ⚠Report!
  1. Awwhh.. In sha Allah maadhen rey ingey..n Thanxx my dearr💕💕💕💕

   ⚠Report!
 34. Masha allah.. Alhe ithoo dhoonyaa dhim aa aan aa ulhey gotheh dhw. Gou dhoo vx nukure a anehkaa.. ekaku anekakah dhoonukure dhw. BTW its nice.. Thankolheh happy and majaa part eh genesdheny knirakun..
  Anyway dhooyaa good nyt inge. Love you. Sweet dreams..☺☺☺💕💕💕💕💞💞💞

  ⚠Report!
  1. Yaa dww dearr…adhi time kolheh nagaane ingey..thanxxx my dearr so so much..really thanxx a lot..ly too😌😌💕💕💕💕💕

   ⚠Report!
 35. Alhe ithoo Vvv foohi gotheh thi hedhiii dhenn v foohi ehenn hedhiima ..ekamu vess aneh bayah inthizaar kureveniii hama☺☺☺

  ⚠Report!
  1. Awwhh..baeh faharu hih nedhey gothah v stry dhaanetha dww dearrr😌💕💕💕

   ⚠Report!
 36. mi part alun up kuranvynun yuaan n dhim gulhuvaafa ..
  e ulhey munaaz eh aisgn vaahaka hadikurany via mhr dhn ..
  munaaz beyru kuran feney mi vaahakain.. Hate you munaaz👿👿😈😈
  hhehehehheheh 😅😅😅😅
  love the story ❤❤❤
  keep on writing ithoo 🙂🙂

  ⚠Report!
  1. Hehehhe…ehentha dearr..hehe..thanxxx my dearr..thanxx a lot my dearr😌😌💕💕💕

   ⚠Report!
 37. V reethi. Ekm hama nujehey gotheh hyvey. Ehaa kudadhuvas kolheh therey yooaan ehaa molhu myhakah vun. Mi hama ninni ah feel v gotheh….
  Dhen dhim ai aan ai dhemihunge love story genesbala….

  ⚠Report!
  1. Awwhh..aslu ehnve ey yuan special course thakeh hadhan beyrah dhiya vaahaka buny..plus ameehun vx faahaga kuraa kamah bunymeynun yuan v intelligent n avaha dhas kuraa kujjeh gothuga…a meehunge parts thah hama kuriah onnaanee dearr💕💕💕

   ⚠Report!
 38. alhey ithoo sam ah ragalhah rovihjee.. kythikureeee!!!! dhim n yuan dhuru nukuaraaathii plx plx … ekm story v nice … plx up next part

  ⚠Report!
  1. Alhe ekmau nurohcey ingey..thanxxx sam .thanxx a lot..😌😌💕💕💕

   ⚠Report!
 39. Dhim ge moya kamah eve.. mirey dhim dheke vx kudakoh rulhi aisfi.. dhim vx nujehey dhw yuaan huhtaaa munaaxu gada yes bunaakah dhw ithoo.. varah foohi vey dhim egothah ekan kuriima… bt Mi part vx varah reethi. .I love this story a lot.. n now this story is my favourite story in esfiya… waiting for next part

  ⚠Report!
  1. Hehe..ehentha…thanxx my dearr..really happy to know that..aslu vx v v happy vejje ingey..thanxx a lott my dearr..😌😌💕💕💕

   ⚠Report!
 40. IthOo hurihaa part eh vx kian comment nukurias…. But story v habbu 😘😘😘
  Mirey mi kee baiga Munaaz dhim ah propose kuryma kada….
  Alhe yuan & dhim dhemyhunnah hurt kurany kyvegentha nangi namavx….
  Yuan plx dhim ah efah gane nudhy hama dhiaeetha haadha v kashey 💔 kurany….
  Konme vx ekaku isnagain loabivaa vaahaka buneba plx plx plx ithoo next part kon dhuhukun genes dheyny…. And dhim aa yuan aa gulhuvaba…. Dhim and yuan are cute couple❤❤❤❤❤

  ⚠Report!
  1. Awwh..ehentha dearr .ok..dhn balamaa dww kihineh tho vany..thanxxx my dearr …thanxx a lott😌💕💕💕💕

   ⚠Report!
 41. Maa hsasaru ginai….
  Adivas nula fara araka yuaanaka…
  Dhimara abaduvas dara gotha vafa sacrifice kuranjahani…huss haasaru…foli kiyan vas😈😈👺👺👹👹👹😠😠😠

  ⚠Report!
 42. Dhn vrh foohi vejje, kiyaa hiyy kendijje mihaaru, ehves kuri erumeh nufene, vrh reethivegen kiyaa vaahakaeh mee ekam mihaaru kada kuriah dhaa goii

  ⚠Report!
  1. Awwhh..sry dearr dissapoint kohlevuneema..bt nw hama muhihmu kanthah aee stry ah..

   ⚠Report!
 43. V nycc mi prt vx.. Ekm dhimra dhw.. Arrrrrrrhh..Dhimra munaaz ah yes buni gadee samee hithr eri dhimra ge anga mathee jeheyne nama ey…. Yaan menah ekn iguneema adhi foori hunnaa neevx.. Btw gud luck ithoo.. Lysm.. Gud nyt

  ⚠Report!
 44. Mihaaru story ge reethikah gehlen ulheyhen heeve, maahasaru ginaee, mihaaru story dhaagoh v foohi. Story kiyan mulhin foohi kohlaifi ithoo…

  ⚠Report!
  1. Alhe sry dear dissapoint kohlevuneema..bt sifa kurun gina vaahaka tha thibunedhenee dear

   ⚠Report!
 45. Alheeyy. Nooo. Ithooo. Adhi eh part genesdheeba. Idc tommorow viyas. Plsplspls. Emme reethi thankolhunney e nimunee. Nulaahiku gayaavegen kiyaala kiyaala indhaa eposide finish vee

  ⚠Report!
  1. Hehe..ehentha dear.. In sha Allah mirey up kohdheynan ingey my dearr..thanxxx nonns..thanxxx a lottt😌😌💕💕💕

   ⚠Report!
 46. Ithoo.. Kihinei thi hedhy.. Kivve Munaaz & Dhim gulhuvy.. Yuan aa Dhim gulhuvaa.. Ehen noony vaahaka hadivaane hen Navii ah heevany.. Story vvvvv nice & awesome.. But Yuan & Dhim gulhuvaaba.. Heyonuvaane.. Vvv sad vejje mi part kiyaafa.. Bye.. Goodnight Ithoo..

  ⚠Report!
  1. Adhi fahun rangalhu vaane dearr…so dnt be sad ingey..thanxxx my dearr..thanxxx a lott💕💕💕💕

   ⚠Report!
 47. Wowww!!😍 Varah reethi mi story n Hama next episode ah inthizaaru kurevey!!ithoo is the best story writer I have e ever seen !!

  ⚠Report!
  1. Awwwhh..happy to c this cmnt dearr..aslu vc v v v happy vejje.. Thanxxx a lot Huxam..😌💕💕

   ⚠Report!
 48. ithooooooooooooo.. kihineh thi hedhy yuaan n dhim ehaa loabi kohfa vx mi part ga like two strangers… alhee hn nadhabo…. dhimn yuaan gulhuva bo…… plxxplxx plxxxxplxxxxplxxx waiting fr the next part ingey.. anyways v nice mi part vx

  ⚠Report!
  1. Hehehe…dhn balamaa dww dearr vany kihineh tho..thanxxx my dearr so so so muchhh😌😌💕💕💕

   ⚠Report!
 49. Ithooooooooooooo……axeee baraabarah vaahaka kiyan ithoo ah comment eh nukohlevunas……mifaharu vaahaka kiyaafa hama nyndhevigen mi comment kohly….sorry ithoo sad kuraakah nun mihen mibunany…ekm axee like nuve story dhaagotheh mihaaru…..dhin yes bunymayaa dhim n yuan ge part ah (their relation) kuriekumeh naahnaathy….pls chanj dear ….

  ⚠Report!
  1. Awwhh…dhn fahun so hama heenukuraa gotheh vaan ulheny kamah vx vedhaane dww dearr…thanxxx ingeyy hama view bunela dheyn cmnt kohlyma..happy vejje.. So alhe adhi kuda koh wait kohlaanee dww ehen v ma..eyrun rangalhu gotheh vx hama vedhaane thaa dww my dearr😌😌💕💕💕

   ⚠Report!
 50. Mashaa Allah v loabi mi part ves,keep it up dear,next part soon plx,ithoo àlhe keethikuranee,I hate munaaz,loabi nuvaa meehakaa ekuga noolheyveyne,I want yuaan ,so plx give me yuaan,I love him

  ⚠Report!
  1. Hehehe..dww..hinga dhaan so yuaan hoadhan dhaan dww.. Thanxxx haw so so so much..thanxx a lott😌😌💕💕💕💕

   ⚠Report!
 51. Mihaaru mi varah hadi…haasaru dhemun ohnany …munaz aa dhim gulhu v ma Mihaaru ehkoh story hadivejje

  ⚠Report!
  1. Alhe dear hama hih edhey gotheh nuvedhaane thaa dww ..real life ga vx vaahen..dww

   ⚠Report!
  1. Awwhh..aslu tha my dearr…so so happy to know that my dearr..aslu vx v v happy vejje ingeyy..thanxxxx so so so much my dear..really thanxxx a lott😌😌💕💕💕

   ⚠Report!
 52. No ! No ! No ! Then noon i hoped mi baiga varah happiness ending eh kamah innaany but all the thing happened was un especte
  N dhim and munaaz no! I hope next part dhim hurihaa vaahaka eh munax ah kiyaadheyne kamah and argoo pls yuan ah kiyaidhy hurihaa vaahaka eh !!!!!!
  Heeheehaa lol but story varah reethi ingey unespected kanthah thah happened vias 😂😂😂😂😔😔😔

  ⚠Report!
  1. Hehehe..thanxxxx my dearr…thanxxx a lot..really happy to know that ingeyy😌😌💕💕

   ⚠Report!
 53. Whaaaat??
  Who is there ?? hhhh ge namuga mi ulheny kaaaku?? I never commented negetively????
  😰😰😰😰😰😰😰

  ⚠Report!
  1. Ehen kujjeh vx a name gengulheny kamah a vaanee..a ok vaane dearr..n thanxx once again hhhh💕💕💕💕

   ⚠Report!
 54. Whaaaat??
  Who is there ?? hhhh ge namuga mi ulheny kaaaku?? I never commented negetively????
  😰😰😰😰😰😰😰

  ⚠Report!
 55. yuaan aky play boy eh noon kah dhim ah ves ege ehnu.. dhim heylaa ovva dhw yuaan loabi kury.. dhen kyve dhim muaz ah yes bunan v

  ⚠Report!
  1. Yuan lobin tok kohlaafa vx dhn kulliakah dhuru kohlaathy eyy dhima ah hurt vany..n confuse vanyy..so dhim akah neyngeyneynun dww visnan v gotheh😌💕💕

   ⚠Report!
 56. mivaahakaige concept reethi viyas hindi series akah vure vaahaka mihaaru dhugu vejje dho…aslu kobaa me storyga ulhey villain …eyna vee dhuniye ehves neyge..kurin vee misunderstanding filaahaa dhuvaheh nuveytha….school life in feshi story office life ah badhalu vee…dhen goss mashah heevanee office life in ehen echchakah ves adhi badhaluvaane hen…mihaaru dhen mi genesdheny yuaan aa dhimra ge daily life….koneme meehehge daily life liyunas bodu story eh liyevevaru dhiguvaane…aneh hen bunanya is that important? dhen hama haasarey bunaairah ehen meehun govan fashaane vaahaka nukiyaashey…mi noon gotheh veytho adhives mi kiyanee…reethi gothakah yuaan aa dhim ge bai genesdheyne kamah…dhen maagina twiste genaumuge maanaeh neiy…edhemeehunge married life ves gennaathi ingey…eyrun adhi vaahaka miyahvure dhiguvaane without no meaning…

  ⚠Report!
  1. Sry dear dissapoint kohleveythy…ekamu ithoo ah v muhimu a liyefa oih knme baeh vx..yuan meehakah vaan eba jehey dww aamil plane fail vumah..n v avahah aamil annaane…n dhn maa gina partx eh vx neih..so dhn dhaanee kanthah thah engemun..sry once again dissapoint kohlevunyma..

   ⚠Report!
 57. alheyy vvv reethu masha allah. 🙂 you’re my favourite writer. keep it up..

  ⚠Report!
  1. Awwhh..happy to know that my dearr..aslu vx v v v happy vejje..thanxxx my dearr..thanxxx a lott😌😌💕💕💕💕

   ⚠Report!
  1. Awwhh..thanxxx my dearr..thanxx a lot..ly tooo💕💕💕💕😌💕💕

   ⚠Report!
 58. Varah duh as vehje comment eh kohnulaatha ……….buxy kamun …….sorrry for that ……….I love this part a lot ……avahah yuan aa shim gulhuvaba……..aamil part adhives nugenesdhe genaanamey kiyaafaves……next part ga genachey………next part when……waiting…..💖💛💙♥️💜💚

  ⚠Report!
  1. Yaa ithoo mihaaru hithah vx araifi dearr aa dhimaa nuvaathy kobaa baa ey.thanxxx my dearr so thihaa bxy koh ulhemun vx cmnteh kohleema…aamil part ahnaane adhi dhethin parteh fahun ingey dearr..once again thanxxx my dearr so so so much😌😌💕💕💕💕

   ⚠Report!
 59. omg ithuu kiineh thi hedhii 😵😵 noooooo! munax propose kurii kiikuran 🙁 🙁 dhim akii yuan ge haggeh,, 😞
  ehen baithakahvureh mibai maa reethi hen hivey,, ekam ehen baithah vx vrh reethi ingey ithuu 🤗 mibai kii iru inii neyvaa vx hifahattaalaigen heheh 😋
  dhn oi bai up kuraanii friday ga dhw? best of luck ithuu
  and ramadan mubarak once again 💜💙💚💛🖤❤

  ⚠Report!
  1. Hehehe..ehentha faxoo..happy to know that btw dearr..hehe..thanxxx my dearr so so much..n same to u..ramaxan mubaarik dearr😌💕💖💓💖💕💕

   ⚠Report!
 60. Alhey! Hama aslahves dhim and munaz gulhuvee tha? So sad 😢 And dhim ves yes ey buny keekuran! Varah dhera vejje 😩 Ekam story dhaa goi varah reethi ingey! Story eh vejjeyya dhaanee ves mihen thaa dhw 😊 By the way ithoo dear, mi part nimun thanuga I also remembered that moment of them. Ehkala varah kureege part ehga emeehun themuny ehnu dhw rain aa 😃 Anehkaa e hadhaan thah aa vaany. I am so excited to read next part 😄 Waiting for the next part 😚 Love you a lot ithoo dear ❤❤❤

  ⚠Report!
  1. Sorry ingey ithoo! Varah lahun dhw mi kiyuny! Aslu vee gothakee iyye vaahaka kiyan vegen esfiya ah vannan ulhunyma ves nuvadhevun. Kommes massala eh jehifa hen heevany iyye ga iny! But anyways kiyaifee mehnu dhw 😊 Once again story varah ingey ithoo 😍 Love a lot ithoo dear 😚😚😚

   ⚠Report!
  2. Hehe..itx ok dearr..kiyaalikan enguneema maa bodah vx happy vejje..thanxx a lot my dearr…thidhey support abadu vx handhaan vaane ingey my dearr😌💕💕💕💕💓💓💖

   ⚠Report!
 61. Alhey mivaahaka vaanee youan ah dhim liben plx varah salhi but munax ah dhim libeyaa varah kadah

  ⚠Report!
 62. Ithoo gaathu vaahakaeh ahaalantha…ithoo shinege boss vaahaka kiyan dho…boss vaahaka kiyaafa dho office bai ge idea aee…hama eyga vaahakala goiy goiy viyya vanee..eynaves aana themigen office ah dhiyaeema dhimara ves themigen..aanage cabin vakikohfa hureema dhimrage cabin vakin..dhen mihaaru anniversary faahaga kuraa vaahaka otheema ekan ves ebaoiy….dhen v gina than thankolhu ebahuri copykohfa…shine upkuraa fahun episode thah upkohfaves huree…ehenveema v gaboolu kurevey..evaahakain idea nagaafa hurikamah…thats nit fair ingey…shine mi sitega nuliyunas…shine fans mi site ga ulhey…shine ge vaahaka kiyan ves kiyaa…so please don’t do that

  ⚠Report!
  1. Nukiyameh bunefihyaa gaboolu kuraanantha dearr.. Bt aslu vx hama thedhah mibunany a stry eh adhi ithoo eh nukiyan..mi dhuvas kolhu bxy kamun ithoo ah stry eh kiyaalaane vagutheh nuve..stry write kuran n cmnt thakah rply kuran time libenee vx v undhagulun..n ithoo akah neynge shina stry liyuny kon iraku kameh vx..bt ithoo mi stry liyefin last year ga feshun kolhu dearr..

   ⚠Report!
 63. What the.. mi ithoo ah igeynyy abadhu haasaru gina kuran.. haggu thedheh.. dhn bunaanyy knmeves fotheh ga liyunu gothashey mi liyany ehnve badhaleh nukureveyney… badhalu kuraakah noon mi kiyany haasaru gadu madhu kuran.. anehkolhun dhimra aa munaaz aa gulhuvaifi.. mihaaru school nimi office ah dhiyaee.. adhi vx misunderstanding clear eh nuve… bodu varu dww.. vaahaka dhigukuran viyas dww dhn haasaru gadu.. dhn boduvaru.. knme dhuhaaku emyhun office ah goss msg koh file dhy hadhaafa geah aiss anehkaa office ah goss blaa blaa… haggu thedheh mihaa varah dhanyaa kiyaa hitheh nuvaane dww… readers beynunvaa gothah vx veythw balan jeheyne dww.. pis pis.. ithoo thee v reehchah vaahaka liyaa myheh… aslu vx v bst…. idea vx liyaa goiy vx.. ekm haasaru gina kohfa dhn maa ehgoiy kanthah vanyy.. gud luck..

  ⚠Report!
  1. Haasaru dhigu kamah thibunany kihineh kameh nuvisnun dearr..feelingx thah adhi vx bodah geneveythy tha..noonee munaaz aa dhimra ge part add v ma tha…mihaaru file thakuge vaahaka aneh hen nu vx dhahkameynun dearr.. ..aslu hama buneveynee konme bayakee vx ithoo ah mihaaru muhihmu hen heevaathy gehna baai thakekey..thanxx ingey dear view bunela dhineema..💕💕💕

   ⚠Report!
  1. Hehe..miulheny dearr..hama bxy kamun vaa varu mieee..kyhkuraanee.. Mirey up kohla dheynan In sha Allah..

   ⚠Report!
 64. Alhey ithoo yuaan aai dhim aai 2 kudhinn avahah gulhuvaafa kuriiiga gothah vaahaka majaa kohbala ☺

  ⚠Report!
 65. Ithoo v v. V v miss vey ithoo mathin….story kiyaalaa hithun…story hama habeyse…..thee liyun theirn nakee….

  ⚠Report!
  1. Awwhh.. In sha Allah mirey up kuraanan ingeyy dearr..n thanxxx iru💕💕💕💕

   ⚠Report!
 66. Ithuu… Ehen nuhadhaa.. Shama heekuri aan aa dhemyhun gulhen kamah ulhuni.. Ekm munaaaxx.. I cryy.. And aslu mi story thah mihaaru v nilukiyeyy.. Time nuvaathii.. But libun time ga mi kiyaali.. V reethi story 💓

  ⚠Report!
  1. Fahun rangalhu vaane kamah balamaa dww dearr..akamu nurohchey ingey..n thanxx thihaa bxy koh ulhemun vx stry kiyaalythy..thanxx my dearr..thanxx a lot..😌💕💕💕

   ⚠Report!
 67. Huriha kudhin alhugandu dheke kithamme rulhi ayas alhugandu eyothee dhim set koffa… bolheh huriha kudhinnah 😛

  ⚠Report!

Leave a Reply to annoying reader Cancel reply

Your email address will not be published.