ފިނިވައިރޯޅިތައް ސަރާގެ ކަރުނައިން ތެމިފައިވާ މޫނުގައި ބީހިލިއެވެ. ދުޅަވެފައިވާ ދެލޮލުން ހޫނުކަރުނަތަށް ހުއްޓުމެއްނެތި ފައިބަމުންދެއެވެ. ވައިރޯޅީގެ އޯގަތެރިބީހިލުންވެސް އޭނާއަށްވީ ބޮޑު އަނިޔާއަކަށެވެ. މާޒީގެ ލޯބި ލޯބި ދިރިއުޅުމުގެ ހަނދާންތަށް އާކޮށް ހިތްޒަޙަމް ކުރަމުން ދެއެވެ. ލިބިފައިވާ ކެހިވެރި މަކަރުވެރި ކަމުގެ ދިރިއުޅުމުގައި އޭނާއަށް ކުޑަވެސް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިފަ އެއް ނެތެވެ. ސަރާއަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރެވުނީ ބޭރުންފެންނަ ރީތިމާބަގީޗާއަށެވެ. އެރީތިމާތަކެވެ. އެއީ އޭނާ މިގެއަށް އައިސް އިންދިގަސްތަކެވެ. އޭނާއަށް އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ހަނދާންތަށް އާކޮށްދޭ ގަސްތަކެވެ. ވަކިންހާއްސަކޮށް އެގަސްތަކުގެ މެދުގައި ހުރި ރީތިރަތް ފިނިފެނަމާގަހެވެ. އެ ރީތިގަސްވަނީ ފޮޅިހެވިފައެވެ. އެ ބަގީޗާގެ ނޫރެވެ، އަދި ސަރާގެ ފިރިމީހާގެ އެންމެ ފަހުގެ ނިޝާން ވެސްމެއެވެ.

ސަރާގެ ފިރިމީހާ އިހްސާން އަކީ ރާއްޖޭގެ ފުންނާބުއުސް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ތެރޭއިން ހިމެނޭ ވަރަށް ގަދަރުވެރިމީހެކެވެ. ސަރާއާއި އިހްސާންގެ ކައިވެނިކުރެވުނީ ލޮއެއްބަކުންނޫނެވެ. އެއީ އެދެމީހުންގެ ބައްޕަގެ ވަޢުދެކެވެ. އެވަޢުދުގައިވާގޮތުން ސަރާގެ ބައްޕައަށް އަންހެން ކުއްޖަކުލިބިއްޖެނަމަ އެކުއްޖަކާ އިހްސާންގެ ކައިވެނިކޮށް ދިނުމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެވަޢުދުފުއްދުމުގެ ގޮތުން މި ކައިވެނިކުރެވުނެވެ. ކައިވެނީގެރޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސަރާ ރޯޒްވެލީއަށްދިޔައެވެ. އިހްސާން އެރޭހުރީ ކަޅުކުލައިގެ ސޫޓެއްގައި ރަތްކުލައިގެ ޓައިއެއް އަޅައިގެން ރީތި ރަތްފިނިފެންމަލެއް ކޯޓުގެ ޖީބަށްޖަހައިލައިގެންނެވެ. އެސޫޓުގައި އިހްސާން ފެންނަލެއް ވަރަށް ރީއްޗެވެ އެހާމެފުރިހަމަ އެވެ. ކާރަށް އެރުމަށް ފަހު އިހްސާން އަށްރީއްޗަށްބަލާލެވުނެވެ. އެއާއިއެކު ސަރާއަށް ހިތާހިތުން ތައުރީފްކޮށްލެވުނެވެ. ކާރުދުއްވަމުންދިޔަ އިރު ސަރާއަށްއިނދެވުނީ މުޅިނަވެސް ހިޔާލީދުނިޔެއެއްގައެވެ.

ރޯޒްވެލީގެ ގޭޓުގެ ކުރިމަށްޗަށް ކާރުހުއްޓުމާއިއެކު ސަރާއަށްހޭވެރިކަމެށްވިއެވެ. އެޙިޔާލީ ފޮލާއިންނިކުމެވުނެވެ. އެއާއިއެކު ބަލައިލެވުނެވެ. ވަރަށްރީއްޗެވެ. ހީވަނީ ބޮޑުގަނޑުވަރަކަށް އާދެވުނު ހެނެވެ. ގޭޓުހުޅުވުމާއިއެކު ކާރުއަނެއްކާ ދުއްވާލައިފިއެވެ. ކާރުގޮސް މަޑުކޮށްލީ ގޭގެ ދޮރާށިކުރިމަށްޗަށްވާގޮތަށެވެ. ކާރުންނިކުމެވުމާއެކު އިހްސާންބުނެލިއެވެ. “މިއީ ކަމަނާގެ ގެ…!!”، އެތެރެއަށްވަދެވުމާއިއެކު އިހްސާން އެގޭގެ ތަންތަން ކިޔައިދިނެވެ. އަދި ސަރާގެކޮޓަރިއަށް ސަރާގެންދިޔައެވެ. ސަރާކޮޓަރިއަށްލުމަށް ފަހުސަރާގެ އަތަށް ގޭގެ ތަޅުދަނޑިފައްޗެއްދިދިއަކޮށޮލަމުން އިހްސާން ބުނެލިއެވެ. “ކަމަނާ..!!..އެތެރެއަށް ވަދެދެން ނިދާލާ…!!..ކަމަނާހުންނާނީ ވަރަށް ވަރުބަލި ވެފަ..!!”މިހެންބުނުމަށް ފަހު އިހްސާންހިގައިގަތީ ބޭރުފެންޑާއަށްދިއުމަށެވެ. އެނބުރި ބަލައިވެސްނުލައެވެ. ސަރާބަލަހައްޓައިގެން ހުޓާގޮސް އެއަނދިރި ހޯލުގެ ތެރެއަށް ގެއްލުނެވެ.

ކޮޓަރިއަށްވަދެ ދޮރުލެއްޕުމަށްފަހު ކޮޓަރިއަށްނަޒަރުހިންގާލިއެވެ. ތަނަވަސް ކޮޓަރިއެކެވެ. ރީތި ފަރުނީޗަރުތަކެކެވެ. ރަށްކުލައިގެ ދޫލައެއް އަޅާފައިއޮތުމުން ފަޔަށްވަރަށް އަރާމެވެ. ހިނގާލަންފަސޭހައެވެ. ހެދުންތަށް ބަހައްޓާފައިވާ އަލަމާރީގެ ދޮރުހުޅުވާލިއެވެ. އޭގައިވަނީ އިހްސާންގެ ހެދުނަތަކެވެ. ވަރަށް ތަރުތީބެވެ. ސަރާ އޭނާގެ ފޮށިނަގައި އެހުޅުވައިލިތަނާ މީހަކު ދޮރުގައި ޓަކިދިނެވެ. އެއީ ނޯކަރެކެވެ. ސާހިބުކަމަނާގެގާތުން ހުއްދައަށް އެދުނެވެ. ސަރާ ހުއްދަދިނުމާއިއެކު އޭނާދޮރުހުޅުވައިލުމަށްފަހު އެތެރެއަށްވަނެވެ. އަތުގައި ތަބަކެއްހުއްޓެވެ. އޭގައިވަނީކާއެއްޗިއަސެވެ. އެއެއްޗިހި ކުޑަމޭޒުމަތީގައިބެހެއްޓުމަށްފަހު އެ ނޯކަރު ކާންދައުވަތުދިނެވެ. ބަނޑުހައި ވެފައިވާ ވަރުން ސަރާ ސޯފާގައި އިށީދެކާންފަށައިފިއެވެ. ކާއެއްޗިހިވަރަށްމީރެވެ. ސަރާކާންފެށުމާއިއެކު އެނޯކަރުމީހާސަރާގެ ސާމާނުތަށް އަތުރާލަދިނެވެ.

ސަރާއެތިކޮޅެއްކާލުމަށް ފަހުތެދުވެ ހެދުންތަށްބަހައްޓާފައިވާ އަލަމާރިހުޅުވާލުމަށްފަހު ނިދާހެދުމެއްނެގިއެވެ. ފެންކޮޓަރިއަށްވަދެ މޫނުދޮވެލުމަށްފަހު އެއްޗިހި ބަދަލުކޮށްލިއެވެ. ފެންކޮޓަރިން ނިކުތް އިރު ކޮޓަރީގެ ނިދާބޮކި ދިއްލާލެވިފައި އޮތެވެ. “ކަމަނާ އަދިވެސް ނިދާކަށް ނުވޭތަ؟؟…” އިހްސާން ސުވާލުކޮއްލިއެވެ. އިހްސާން އިނީ ނިދާހެދުމުގައެވެ. ސޯފާގައިއިށީދެގެން އިނީވަރަށްފިރިހެން ވަންތަގޮތަކަށެވެ. އޭނާގެ އަތުގައި ފޮތެއް އޮތެވެ. ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ފޮތްކިޔިމަށް ގެއްލިފައިހުރި އިރު އެމޫނުމަތިން ފެންނަނީ ތަޒާކަމެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު ސަރާއަށް ފާހަނގަ ކުރެވުނީ އިހްސާނު އައިނެއްއަޅައިގެން ހުރިކަމެވެ. އެ އަނުގެސަބަބުން އެރީތިކަން އެިތުރށްފުރިހަމަވެގެން ދެއެވެ. ސަރާއަށް ހިތާހިތުން ތައުރާފުކޮށްލެވެނެވެ. މި ފިރިހެނާފެނިފައި  ފރަތަމަ ނަޒަރުން އަންހެންކުދިންގެ ހިތްދެވިދާނެއެވެ. ސަރާއަށް އިހްސާންގެ މިސިފަ ވެސް ކަމުދެއެވެ. ސަރާ ޖަވާބެއްނުދިނުމުންް އިހްސާންގެ ސުވާލުތަކުރާރުކޮށްލިއެވެ.”އަ..އާން ނިދަން މިއުޅެނީ…!!.. އެ..އެކަމަކު މަނިކުފާނު ނިދަާކަށްނުވޭތޯ..؟؟..” ސަރާޖެހިލުންތެރި ގޮތަކަށް ސުވަލުކޮށްލިއެވެ. އިހްސާނު ޖަވާބެއް ދޭން އުޅުނެވެ ނަމަވެސް އެވަގުތު ފޯނުރިންގުވާން ފެށުމުން ސަރާގެ ގާތުގައި މާފަށް އެދުމަށްފަހުފޯނުނަގައިކަންފަތުގައި ޖެއްސިއެވެ. އިހްސާނު ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ގޮސް ކޮޓަރިން ބޭރަށްނިކުތެވެ. ސަރާ އެދުމަތީގައި އަށީނެވެ.

މެންދަމުން 12 ޖެހިއިރު ވެސް އިހްސާން ކޮޓަރިއަކަށް ނާދެއެވެ. އެހެން އިށީދެ އިނދެގެން ވަރުބަލިވުމުން އޮށޯވެއްޖެއެވެ.އަދި އިހްސާންގެ އިންތިޒާރުގައި މިހެން އޮތްވާ ނިދުނީ ކޮންއިރަކުކަމެއްވެސް ނޭގުނެވެ.

 

 

 

9

14 Comments

 1. ?Ňåjùüú?

  June 8, 2016 at 2:03 pm

  Feshun v reethi… Kuriyah huri bai thr vx v reethi vaane kamah heekuran.. Knirakun nxt part genes dheynee??

 2. greenish

  June 8, 2016 at 2:05 pm

  Varah salhi vaanehen heevanee

 3. pinky

  June 8, 2016 at 2:57 pm

  Reethi feshumeh. Heevany reethi vaaneheh. Kon irakun nxt prt. Avahah up kohdhechea

 4. mai

  June 8, 2016 at 5:00 pm

  Alhe nufeney fonteh keeve esfiya

 5. aff

  June 8, 2016 at 5:07 pm

  feshun reethi .. ummeedkuraan baraabarah up kuraanekamah..☺☺

 6. mary

  June 8, 2016 at 6:40 pm

  feshun salhi avasavahan up kondenvun edeh

 7. yash

  June 8, 2016 at 8:40 pm

  Feshun v reethi.. kiyaahuthun kiyaalevunu.. heevey reethivaanehen.. hiyygaimu gotheh hure vaahakaiga..

 8. loeeeef kujja

  June 9, 2016 at 4:08 am

  Nice story

 9. ainth

  June 9, 2016 at 7:18 pm

  v.reethi feshumeh

 10. Saroo

  June 12, 2016 at 11:35 am

  Besty thankxx for uploading a story by giving my name for the gurl…?
  Nice story…..??
  Insha Allah i hope you will be successful in your life….?
  And sorry for the late comment…

  • aya

   June 14, 2016 at 11:43 am

   its ok.. hope you’ll like it.. cux this ones 4 yuh.. 🙂

 11. Nifuu

  June 16, 2016 at 10:00 am

  feshun vrh vrh reethi

 12. meera

  June 18, 2016 at 3:41 am

  Aayoo story dhenmme kiyailevunee……sorry maa lahun kee ma……v reethi feshumeh……☺☺☺☺

 13. Shahee

  August 8, 2016 at 5:46 am

  Kurin liyefa huttafa oi eccheh dho mee

Comments are closed.