• stock-photo-couple-of-soldiers-standing-back-to-back-72421123

  (2) Milkey thi magey

  ދެދުވަސް ވެގެން ދިޔައިރުވެސް ޔަސްމާގެ ހިތަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ހިތަހަމަ ޖެހުމެއް ނުލިބެއެވެ....

  އަސަރު

  އަސަރު 1

  “މަންމާ.. އަހަރެން ނުދާނަން އެތަނަކަށް..” އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ޝިކާ އޭނާގެ މަންމަގެ...

  baaky vymaa

  ބާކީވީމާ..!

  މިއީ އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިއަކަށް ދިމާވެފައިވާ ހާދިސާއެކެވެ. މިހާދިސާ ވާހަކައެއްގެ ސިފައިގައި ކިޔުންތެރިންނާ ހިއްސާކޮއްލީމެވެ....