މަހުގެ ލިޔުންތައް: November 2012

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – ފުރަތަމަ ބައި –

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – ފުރަތަމަ ބައި –

“މަންމާ!………މަންމާ!……” ލަޔާލް ދުވަމުން ހަޅޭއްލަވަމުން ސަލާމަތަށް އެދި ގޮވަމުން ދިޔައެވެ. އެހެނަސް، މެންދަމުގެ ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ »

ސަފްހާގެ އެންމެ މައްޗަށް ވަޑައިގަތުމަށް