ކެޓަގަރީ: ބިރުވެރި

ކަޅު ފިނިފެންމާ….. (އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ!)

ކަޅު ފިނިފެންމާ….. (އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ!)

އަނދިރިކަން ވެރިވެފައިވާ ކޮޓަރީގައި ހުރި އެނދުދަށުން ނުކުމެގެން ބިންމަތީ ދެމެމުން ދިޔަ ކަޅުކުލައިގެ ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ »

ނާޙް

ނާޙް

މަރުވެފައިވާ ކުއްޖާއާއި ދިމާލަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން ހަލީމާ ހުއްޓެވެ. ދެލޮލުން ކަރުނައިގެ އަސަރު ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ »

1 2 3 4 5 6 15
ސަފްހާގެ އެންމެ މައްޗަށް ވަޑައިގަތުމަށް