• lObIge vAhaka

  ލޯބީގެ ވާހަކައެއް!

  ލޯބީގެ ހާސަރުގަނޑެއް ހަނދާންވެއްޖެއެވެ. ކުޑައިރެވެ. ވަރަށްވެސް ކުޑައިރެވެ. ދެންބުނަންޏާ ރަން ދޫންޏަށްވެ ނޫނީ ގުއި ދޫންޏަށްވެ މީސްމީހުންގެ ކޮށްޓަށް ގޮސްވަންނަހާވެސް ކުޑަ ކުޑައިރެވެ. އޭނާ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ގޭގެ ސިޓިން ރޫމުގައި ބޭބެ މެނާ އެކު ސަކަރާތްޖަހަން އިންދައެވެ. ދޮންރީތިމޫނެކެވެ. ނަޒަރުތޫނު ކުރަނގިދެލޮލެވެ. މަޑުފިޔާތޮށިކުލައިގެ ތުންފަތެކެވެ. އަންނާރު އޮށްތަކެއްފަދަ ދަތްތަކެކެވެ. ދިގުފަން އިސްތަށިގަނޑެކެވެ. ދެންހަމަ ލޯބީގެ ވާހަކަތަކުގައި ލިޔުންތެރިން ސިފަކޮށްދީފައި އެހުންނަ ޖާޒުބީ ރީތިކަން އޭނާގެ ކަނދުރާއިން ފެށިގެން މަތީގައިވާކަން ހަމަ ޔަގީނެވެ. ޖިސްމުގެ ވާހަކަ ނުދައްކަމާހެއްޔެވެ. އިސްވެ ފާހަގަކުރިގޮތަށް އަހަރެން އެއިރު އެހާވެސް “ކުޑަ”އެވެ. އެކަމަކު އޭނަޔަކީ ފުރާވަރުގެ ޖިންސުއްލަތީފެކެވެ.
  އަހަރެން ސިޓިންރޫމަށް ދިއުމުން ބޭބެ ފެށިއެވެ. “މަ ކޮށްޓަށް ވަންނާނީ ރަންދޫންޏެއްތަ ނޫނީ ގުއި ދޫންޏެއްތަ؟” ދުއްވައިގަތީމެވެ. ރަންދޫންޏަކަށްވެވޭތޯއެވެ. ނިކަން ވިސްނާލަބަލާށެވެ. ކުރިމަތީގައި އެފަދަ ރީތި މޫނެއްވާއިރު “ގުއި” ދޫންޏަކަށް ވާންބޭނުންވާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގައިގަ ބައްދާގަނެފަ، ދެލޯހުޅުވާލާފައި ބޭބެ އަނގަހުޅުވާލީ ރަންދޫންޏެކޭ ބުނާށެވެ. އެހެނަސް ލާނެތް ހިނިގަނޑެއްޖަހާލާފައި ގޮވީ މަންމައަށެވެ.
  “މަންމާ! ކޮއްކޮގެ ނެޕީ ބަދަލުކޮށްބަލަ. ކޮށްކޮ މިހިރީ ޕުއްޕު ލައިގެން”
  ގަތްލަދުން ދެފައި ކައިރިކޮށްލަންނުކެރުނެވެ. މަންމަ މައްޗަށްގޮސް ނެޕީއެއް ހިފައިގެން މިއަންނަނީއޭ، ކޮޓަރިން ނުނުކުމެ ހުންނައްޗޭ ބުނިކަންވެސް ހަނދާންވީ ހަމަ ދެނެވެ. އެއްކަލަ އޭނަވެސް އަހަންނަށް ބަލާފައި ލާނެތް ގޮތަކަށް ހޭންފެށިއެވެ.
  ސަހާދަތްފަދަތެދެކެވެ. އެއުމުރުގައި އެވަރަށް ލަދުގަތް އެއީ ފުރަތަމަދުވަހެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ސިޓިންރޫމުގެ އެއްފަރާތުގައި ހުރި ސިޑިން މައްޗަށް އަރަން ދުއްވާގަތީމެވެ. އަހަރެން ކުއްލިޔަކަށް ހުއްޓުންއެރީ އެއްކަލަ އޭނަ އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފީމައެވެ. އެއިރު މަންމަ ނެޕީއެއް ހިފައިގެން ސިޑިން ހުރެ ފައިބައެވެ.
  “ޒިޝާންގެ މަންމާ. ދީ އަހަރެން އަތަށް ކޮށްކޮގެ ނެޕީ ބަދަލުކޮށްލަދޭނަން”
  އޭނާ އެހެން ބުނުމާއެކު، އަހަރެންގެ ހިތަށް ހީވީ ހަމަ ވަރަށްފިނި ފެންއެއްޗެއްއަޅާލިހެން، ނޫންނަމަ އެންޓާރޓިކާގެ ގަނޑުފެންތަކުގެ “މަދުން” ނަގާފައި އެއްލި ގަނޑުފެންގަޑެއް ހިތުގަ ޖެހި ހިތް ފިތިގެން ދިޔަހެނެވެ. ލަދުގަތީ އިންތިހާ އަށެވެ. އެހެނަސް އެރީތި މޫނު އިތުރަށް ދެކިލަ ދެކިލާ ހުންނަން ބޭނުންވީތީ ލަދުވެތިކަން ނުދައްކާ ވަރަށް “ގަޓް” ވެލާފައި އޭނަ ގައި ކައިރިއަށް ޖެހިލީމެވެ.
  އަހަރެން ނަގާ ސޯފާމަތީގައި ބޭއްވީވެސް އޭނައެވެ. އަހަރެން ކަޅި ޖަހައެއްނުލަމެވެ. އޭނަގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން އޮތުމުން ލިބެމުންދިޔަ ހިތްހަމަޖެހުމުގެ މަސްތުގައި އަހަރެން މުޅި ޖާން އޭނާއާއި ހަވާލުކޮށްލައިގެން އޮތީއެވެ.
  އިސާހިތަކު، އޭނަ އަހަރެންގެ ނެޕީ ބަދަލުކޮށްލިއެވެ. އަހަރެންވެސް، މަންމަވެސް، ބޭބެވެސް، ގޭގަ ގެންގުޅޭ މަރީތާވެސް ، އަހަރެންގެ ބުޅާވެސް އޮތީ ހަމަހައިރާންވެފައެވެ. ބުޅާގެ މޫނަށް ބަލާލިއިރު ސިފަވެގެންދިޔައީ އަހަންނަށް ކުރެވެމުނދިޔަކަހަލަ އިހުސާސެއް އެއަށްވެސް ކުރާހެންނެވެ. މުޅި މޫނުގެ ހައިރާންކަމުގެ ކުރެހުން ހުރީ އެގޮތަށެވެ.
  މަރީތާ ގެ މޫނަށް ބަލާލިއިރު އޭނާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަށް ހުރީ ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް އޭނާގެ ބުރަ ދިރިއުޅުމަށް އަންނަން އުޅޭ ކަމުގެ އިހުސާސެއް އޭނާ ކުރަމުންދާކަމެވެ. މަންމަގެ މޫނަށް ބަލާލިއިރު މަންމަގެ މުޅި ދިރިއުޅުމުގައިވެސް ނުލިބިގެން އުޅުނު އަންހެން ދަރި ކުރިމަތީގައި އިންދަ ފެނުނުކަހަލަ އިހުސާސެއް ކުރާކަން އިނގެއެވެ. ( ނުނިމޭ)

 • Ahmed Majdhee

  I can be my self as long as you are your self

  98 Responses

  1. ޓާއީ says:

   ހަހަހާ… ހާދަ މަޖަލޭ… ކޮންއިރަކު އަނެއް ބައި ނިކިުންނާނީ

   Report comment

  2. admin says:

   ވަރަށް ފައްކާ.. ވަރަށް މަޖާ.. ދެވަނަ ބައި އަންނާނީ ކޮން ދުވަހަކުންބާ..؟؟

   Report comment

  3. ނަދޫ says:

   ވަރަށް ސަޅި.. ދެން އޮތްބައި އަވަހަށް އަޕްކޮށްދީބަ…

   Report comment

  4. Naash says:

   haadha majaley avahah up koh dheeba

   Report comment

  5. kaal says:

   hey krish o krishnaa

   Report comment

  6. kaal says:

   haadha majaa stry ekey mee hahaha , eyy manmy kobaa, manmy , edmit kurytha miadhuves , so sad ,

   Report comment

  7. kaal says:

   its me aana igey

   Report comment

  8. Krishna says:

   Kobaa dayaana i came back igea dhoony

   Report comment

  9. Krishna says:

   Aharennah veegothakee preg veema ziyaa mihaaru office ah dhanee ahannah nogovaa.. dhen miadhu vex ahannah thedhu vevuny 12:50 huga… fenvaraagen reethi vegen nikume xiyaanu gadah gulheema bunee miadhu tie elhy office kujjaku lavvayo.. hair style miadh huri goi v majaa.. Aharen eyna fonuvanee spike jassaafa.. miadhu e kjjaku huree reethi koh side akah funaa alhaafa. ahannah fennee office gandu thakeh balaa ge ah aeema

   Report comment

  10. kaal says:

   manmee , miadhu fathihutha , chat msg fonuvaafa , saabas manmy ah

   Report comment

  11. kaal says:

   eyy misdhu kuda koh buxy . miulheny kaal manma men tharaavess boan gennan

   Report comment

  12. Krishna says:

   dayaa dhiya ee tha

   Report comment

  13. Krishna says:

   fathih thedhuvee namaadhashey.. thedhu vefa fonuvee.. namaadhu kurintha? i mean fathis namaadhaa mendhru namaadhu

   Report comment

  14. kaal says:

   nudhamey , xiyaanu gandu v majaa koh dw hury ariah funaa alhaafa kuryma , hahaha , eyy kyn tha havaathif fahu prt , mashah hama rovuny , adhi magey name , ves laafa inyma , hyvany eyy hama mahen

   Report comment

  15. kaal says:

   yes , hurihaa namaadheh ves kurin , i mean , mendhuru , fathis

   Report comment

  16. kaal says:

   haadha varu bayyey , haah

   Report comment

  17. Krishna says:

   Kaal ah salaam bunaathi.. ahannah badhige ah nuvadhe vey thee foohi vegen milheny.. Meeraa vex miadhu band practice otheema naadhevey vaahaka buni.. sakaraai jahaane meehaku nei.. mithkaa gaathu annaashey buneema bnee annaany mireyo

   Report comment

  18. kaal says:

   , eyy dhiya eyytha

   Report comment

  19. kaal says:

   ehntha , aa salaam bunaanan

   Report comment

  20. Krishna says:

   ehentha.. good girl.. namaadh nukuranna i am not your mother.. kithah aharutha KAAL and youu

   Report comment

  21. kaal says:

   kaal , ves mihirynun vr molhu vaane kudhin hevvan , hahaha

   Report comment

  22. Krishna says:

   gega enmen vex namaadhu kuraane..aharen kuda ir vaaahaka kiyaa dhen tha? Ziyaa aai hood fennn goi

   Report comment

  23. Krishna says:

   aharen hevvabala.. aharen kiyaa dhentha

   Report comment

  24. kaal says:

   m 18 kaal 20 , u n xiyaa kithan aharu , rahtehivegen ulhey thaa kithah aharu hey tha thi ehy ? rahtehi vy miaharu

   Report comment

  25. Krishna says:

   belin tha KRISH three

   Report comment

  26. kaal says:

   hmm kiyaadhyba , varah adu ahaa hiy vejje, xiyaa aa dhimaavi goyy

   Report comment

  27. kaal says:

   nubalan, hmm kiyaa dhyba

   Report comment

  28. Krishna says:

   hmm.. iam 20 and ziyaa is 22..
   aharen dairy kiyaa meehaku roane kan kashavaru.. ehaa vex dhonmanma ey ru nubai.. Continiu dhen kuuraany buuneema.. Krish 3 salhi dw

   Report comment

  29. Krishna says:

   continu kuran vee tha

   Report comment

  30. kaal says:

   xiyaa aa dhimaa vy kihineh ?

   Report comment

  31. Krishna says:

   hmm.. continu mikranee igea

   Report comment

  32. kaal says:

   continue kura ga , vv adu ahaa hiy vay sad strys

   Report comment

  33. Krishna says:

   e’ee v v v v boakoh UK ah snow vehnu dhuvaheh.. Aharennakee ehaa gina in snow vehenna hn anna kujjeh.. dhonmanma ge ah ai fahun ahannakee gea ge norkarey bunnas dhoga kah nuvaane.. dhonmanma aharen lavva kuru vaa kanthah huttu vumah dhonthayaa dhonbe vex ulhnn.. but.. but how.. mamma akee kaaku kan ahannah neyge..

   Report comment

  34. kaal says:

   kaal ge dhonmanma , vr loabi vaane kaal dheke ves dhonbe dheke ves , ekam dhonmamma dharin rulhi annaane thuhtha dheke

   Report comment

  35. kaal says:

   oh no , adhives neyngey tha , my dear , kaal vr hiy balivaane , mihaaru ves rovijje

   Report comment

  36. Krishna says:

   anmme kuda minn foto eh vex nei.. ehenkamun fenunakas ahannakah neygeyne.. aharen eboakoh snow vehunu rey othee hun aiss halaaku vaa varu vefa.. dhonmanma ai gothah aiss aharenge kotari ah vadhe athuga hifaa dhamaa sittingroom ah nerunee.. hun gadhavegen aharen gaiga alhaafa oi fothigadu vex manma negy……………

   Report comment

  37. kaal says:

   kehkolaa manmy , adhi kommes dhuvahakun aslu manma fennaane , dad ge loa tha libifa thyn dhy , plz cont ……….

   Report comment

  38. kaal says:

   noon noon , dhen heyo mihaaru vaavaru vejje , alun thivaahaka dhah kaigen krish dheravun noon kameh nuvaane , plz stop , dhen kiyaadhy xiyaa aa dhimaa vi goy , mi hithakah ketheh nukurevun :-(

   Report comment

  39. Krishna says:

   ehaa boakoh snow vehi adhi e fura mendhamu dhonmanma e fothi gadu veedhaalee.. e varun nufudhunu.. aharen ge gameehuge goh thah nattafa beyrah lee.. eyr aharen fini vegen mulhi gai thuruthuru alhaa.. dhonbe ah mithan feni gen aharen nagan aima dhomanma dhonbe agamaatheegai dhadhi gadhakun jahaa e thufai falhaalee..

   Report comment

  40. Krishna says:

   aharen mihar dherra nuvey mi vaahayhah kiyaaa dheyn.. ufaa vey..

   Report comment

  41. kaal says:

   adhi ves e dhonman ma eba ulheytha , thyhama , cindrella eh ,

   Report comment

  42. Krishna says:

   aharen feshi goi v salhi dw… aslu thi varuu nuvebala.. don’t cry.. mee aharen vaguthu story eh.. mi vaguthu fotheh vex nubalaa liyaa vaahakaeh.. so don’t cry.. baby

   Report comment

  43. kaal says:

   noon non , ahannakah ketheh nukurevay , alhe ey insaaneh tha , kobaa mihaaru eana , eana dhaan jeheyny hama jalah , eana ah aahiray dhuvahun , allah azaab dheh vaane

   Report comment

  44. kaal says:

   ok , my hivvaru gadha manmee

   Report comment

  45. kaal says:

   vr salhi feshi goy , dhen kiyaa dhyba xiyaa aa dhimaa vigoy , earun kiyaa dheyny , kaal ge life

   Report comment

  46. kaal says:

   kihaa vareh earu , krish ge age

   Report comment

  47. kaal says:

   hmm , dhiya eyy tha

   Report comment

  48. kaal says:

   kaal ge life igea mikiyaa dheny dhen

   Report comment

  49. kaal says:

   kiyaa dheyn vy tha

   Report comment

  50. kaal says:

   ok mikiyaa dheny , eru ulhuny grade 6 ga , kaal inany vr madu madun , kudhin naa ehaa vaahaka eh nudhah kan , kiyavumah ves molhuvaane, abadhuves claahun 3rd hoadhan , earu class kudhin ves vr friendly koh ulheny , hus rashu kudhin , earu ulheyny 3 frnds , vr help vaane kameh goas vejeyyaa ves , nama ves , mikan thah huttuny , kurima thin faa lhuvi gandu vareh ge sababun ,………… cont kuraany bunyma

   Report comment

  51. kaal says:

   eyy bangi govyma dhaanan igea namaadh kuran

   Report comment

  52. kaal says:

   :-( , nubunan yaa nukiyaa dheynan

   Report comment

  53. kaal says:

   midhany namaadh kuran

   Report comment

  54. kaal says:

   u dhiy eyyaa , i dhany, baai , see u to night

   Report comment

  55. kaal says:

   dhany , baai , see u to night

   Report comment

  56. kaal says:

   neh dw , dhany igea

   Report comment

  57. kaal says:

   hey my manmy , adhives naan nantha , kaal ves eba in , hmm salaam buni u ah ves

   Report comment

  58. kaal says:

   alhe krish dhen naan nanytha

   Report comment

  59. Krishna says:

   sorry igea mi week ga naadhevunyma.. aharen v v v v massakai kurin chet kurre vey thoa… ekamaku vee gothakee lap formate nokoh gina dhuvass vaathee mi lap slow ve cmt nukure venee…. v dheravi thi cmt nkure vey thee…. sorry igea dhoonna.. aharen ge massala eh noon.. mi moya lap ge massala.. so happy ehaa avahah chet kurevuneema

   Report comment

  60. Krishna says:

   alhe shiaaaaaaaaaaaanaa dhoonnaaaaaaa..
   shiaa v vv v bodah sorry.. maadhan meet kuraanee.. ummm… eba bunan iru kolhakun

   Report comment

  61. Krishna says:

   umm.. tomorow we will meet in mussadhi kamaai, kaamiyaabaa loabi.. mee 154 ge vaahaka eh…. :) :) :) :)

   Report comment

  62. Krishna says:

   154 ga mi story innaanee…. meet me in that story tomorow…
   aharen vvvvvvv happy vejje lap OK veema.. v foohi dw aharen netheema.. mi dhuvass kolhu miulhey SHAWAN ge beybe SHAIN aa hedhi bodu hama nujehumeh office ga higeema mood kataafa huree mi lap hadhan.. now OK..

   Report comment

  63. Krishna says:

   baai.. maadhan aharen buni vaahaka in meet kurachey.. plz bambee.. meeeet meeeeeeeeee.. :( igea…… Adhi some thing… if Xiyaa mirey avahah geah aissiyya aharen Kaal i mean you shiaa aai meet kuraanan.. adhi aharen goodnight lava vex mirey kiyaa dheynan.. hope you will happy when your mommy come back.. Aharen foohi vegen goss halaaku vaa varu vi..

   Report comment

  64. Krishna says:

   ey maa gina in mihaaru mi story ah cmt kure vijje..aharen ayass ufaln halhey lavvanee mi buni story ga.. aharen maaandhan hedhunu 9 ga meet nuviyya mendhuru 2 noonee 3 ehaa iru meet kuraa nan.. mi xiyaa ahannaa massakai havaal nukuraa thee foohi vegen miulheny..enme kuda mi nun eyna bolu ga spike jassan ves nudhey.. aharen vee kuda kujjeh hen kulhey setun kulhen.. ey majaa vaahaka eh eba oi.. ekam if you said yes

   Report comment

  65. Krishna says:

   dhoonee… baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai..
   ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :)

   Report comment

  66. Krishna says:

   alhe dhooneeeeeeeeeee……… dhen nuvannanee tha????? pls pls pls aadheba…

   Report comment

  67. Krishna says:

   dhooni….. Kayaal kobaa????? plz pls :( :( aaaaaaaaaaaaaadheba

   Report comment

  68. Krishna says:

   dhooni rulheetha?????????? mommy ge hand ves v v v v bodah kadaa gen gossi dhooni rulhi aima.. hehehe :( :) :( :)

   Report comment

  69. Krishna says:

   kidyyyyyyyyyyy/…. baby dhen nanaa nan tha??????? :((((((((((((

   Report comment

  70. Krishna says:

   PRINCESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSS SSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSS

   Report comment

  71. Krishna says:

   nonnni gandoooooooo…. dhen pls…

   Report comment

  72. USHAALI says:

   hmmmm….. now this is my name…. i mean ZAA ge.. krish ge

   Report comment

  73. USHAALI says:

   thi thi nameh dw

   Report comment

  74. USHAALI says:

   alhe Kokkkkkkkkeeeeeeee

   Report comment

  75. Inaara says:

   hmmm.. mi nan OK….. Ushaalee akee story writter akah veema enan kada… dw kokki

   Report comment

  76. Inaara says:

   bambeeeeeee…… dhen naann naantha??? mee mi haaru Zaa ge name… Inaara

   Report comment

  77. Zaahee says:

   nonneeeeee.. dhen nonneeeeeee

   Report comment

  78. Zaahee says:

   neyge konmess meehaku halhey falhey eba lavaa.. balaaba hiy vindhaanulaa 19…. v foohi vey

   Report comment

  79. Zaahee says:

   alhe bambee akas nonni akas dhen aadhebaa…. ahannah dhen tomorow moring ga aadhevey nee….. pls shiaa

   Report comment

  80. Zaahee says:

   aadheys kuraakah adhu nethin. visnan mi dhuniyeagai nethin… vissnan alun beynun vanee veeraana noohey veeee…
   aharen ge hiy adhu moya vanee hiy heyo kuravaandhey.. Aharen kuri kamah dhen hama maafeh nei heyyea.. loabi vaavaru angadhee hithugaa alhaa veyn kiyaala dhee thiya arihugaa hure umru huskohlan beynumey…

   Mee meeraa ge Aharen ge hiy ah moyavanee mi lavaige raagah liyunu lava eh..
   – LOVE FROM KAIAA –

   Report comment

  81. maash says:

   eyy aadheys nukoh emme faharaku ves eh kala rich , loabi n kaa miyaab balaa bala , plz

   Report comment

  82. maash says:

   mee u ge shiaa eyy , m waiting there so long , naeyma mibely mithan , dhen ves avahah ethanah dhey , plz

   Report comment

  83. maash says:

   hey no , plz miadhu migadyga dhen aadhey , i cant wait 4 tmrw , plz come back :-(

   Report comment

  84. maash says:

   ammy , kahaa ho thum , jaldhy aa oh plz

   Report comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.

  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>