އެސްފިޔައަށް ވާހަކައެއް ހުށައެޅުއްވުމަށްމިފޯރމް ބޭނުންކުރައްވާ..!! ނޫނީ [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ..!!
ވޭން (ޕާޓް4)

ވޭން (ޕާޓް4)

އެއްވެސް ރަހުމެއްނެއް ގޮތުގައި ނިހާގެ ގައިގެ އެތަންމިތަން ޒަޚަމުކުރަމުންދިޔައިރު އެފަކީރު އަޅަމުންދާ ވޭނަށް ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ »

ކަސްތޮޅު

ކަސްތޮޅު

ރޭގަނޑުގެ ހިތްފަސޭހަ ވަގުތެވެ. ފެންނަމުން ދަނީ އެކިކުލަކުލައިގެ ނިވި ދިއްލޭބޮކިތަކެވެ. މަޑު އޮރެންޖް ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ »

ހިތު ލޯބި

ހިތު ލޯބި

ހެނދުނުއްސުރެ ވެހެމުން ދިޔަ ވާރޭ ތުނިކޮށްލީ މެންދުރުން އަނބުރާ ދޭއްޖަހަން އުޅެނިކޮންނެވެ. މޮޔައިން ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ »

އެ ފިނި މެންދަން 28

އެ ފިނި މެންދަން 28

“ފެނެއެއްނު ކަލޭގެ ނުބައިކަން….ކަލޭއައީމަ މުސީބާތް ޖެހުން ލަސްތަ؟….” ކާފަ އަނެއްކާވެސް އިމާދުއާދިމާއަށް އެތިވަރުގޮވައިގަތެވެ. ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ »

1 2 3 4 5 6 104
ސަފްހާގެ އެންމެ މައްޗަށް ވަޑައިގަތުމަށް