• Emergency_20150510_003045_20150727181158777

    އަލްމާޝް 7

    ރޮއެރޮއެ ކަރުނަ ހުސްވެއްޖެއެވެ. އެދެލޮލުން ފައިބާ ކަރުނަތަކުން ކޯތާފަތް ފިހޭހެން ހީވަނީ އެކަރުނަތައް...

    inthixaar

    އިންތިޒާރު 42

    “ޒަޔާން އަހަރެން މިތަނުން ގެންދޭ، މިހާރު މިވަގުތު އަހަރެން މިތަނުން ގެންދޭ ޕްލީޒް،...