• KANDU FEN Cover Page

  KANDU FEN – ކަނޑުފެން

  ކަނޑުފެން މީ އަޅުގަނޑުގެ ދެވަނަ ވާހަކަ… ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންވެސް އިންތިޒާރުކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދު...

  sad-rose-titanic-3d-powerpoint-templates,1600x900,65389.jpg123

  ހިތަކުން ނުފިލާނެ 39

  ފުލެއިޓުގެ ދޮރުން ބޭރު ބަލާލުމާއެކު ޒެދީންގެ ދެލޯބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. ސިކުނޑިއަށް ބާރުވެގެން ދިޔައީ...

  އަރޫނީ

  އަރޫނީ 1

      ސީލިންގުގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި ހިތްގައިމު ފަންކާއަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން އޮތީ ފުންވިސްނުމެއްގައެވެ....

  download

  ޝައިން (ޕާޓް-16)

  ޝައިން ހުއްޓާނުލައި ހަޅެއްލަވަމުން ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ދޮރުލައްޕަން ކުރި މަސައްކަތް ވީ  ބޭކާރެވެ.....

 • sad-rose-titanic-3d-powerpoint-templates,1600x900,65389.jpg123

  ހިތަކުން ނުފިލާނެ 38

  ” ދަރިފުޅު މިވަގުތު ޖެހޭނެ ވަރަށް ހިތްވަރުކުރަން… ދަރިފުޅުގެ ބަނޑުގައި ތިއޮތީ ފާޒިންގެ...

  sad-rose-titanic-3d-powerpoint-templates,1600x900,65389.jpg123

  ހިތަކުން ނުފިލާނެ 37

  ދެދުވަސް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް ފާޒިންގެ އެއްވެސް ހަބަރެއް ނުލިބެއެވެ. އޭރު ގެއްލިފައިވާ ދެމީހުންވެސް...