• 11650765_841102559308144_946112668_n

  ހިތް ވިންދާނުލައި… (8)

  އޭ.ޑީ.ކޭއަށް ވަންނަންދިޔަ އިނާރާގެ އަތުގައި މާކިން ހިފާލައިގެން ހުރިއިރު އެ ދެމީހުނަށް ބަލައިލާފައި...

  11650765_841102559308144_946112668_n

  ހިތް ވިންދާނުލައި… (7)

  ދަންވަރުގެ ހަމަހިމޭން ކަންމަތީ މާކިންއަށް ނިދިފައި އޮތްއިރު އިނާރާގެ މަޑު ގިސްލުން އިވެމުންދިޔައެވެ....

  inthixaar

  އިންތިޒާރު 34

  “ދަރިފުޅު އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް، ކޮންމެތާކު...