ފަނާ 3

ފަނާ 3

ވިސްނުންތަކަސް ގެއްލިފައިއޮތް އަހަރެން ސިހުނީ ކައިރީން ބަޔަކު ހީގަތްއަޑަށެވެ. އޮވެވުނުތަން ހަނދާންވެ އަވަސްއަވަހަށް ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ »

ފަނާ 2

ފަނާ 2

ލަތާ ގޮސް ދޮރުހުޅުވިއިރު ކުރިމަތީ ހުރި މީހާފެނި އަހަރެންގެ ހަތަރެސްފައި ގަނޑުވެގެން ދިޔަކަހަލައެވެ.ކުރިމަތީ ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ »

ލޯބި ހަމަ އެންމެ ލޯބީ ކަރުނައިގެތެރޭގައި….. (11 ވަނަ ބައި(

ލޯބި ހަމަ އެންމެ ލޯބީ ކަރުނައިގެތެރޭގައި….. (11 ވަނަ ބައި(

ހޮސްޕިޓަލްތެރެއަށް ވަދެގެންދިޔައިރު އަހަރެން ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހާސްވެފައެވެ. ޒައިކްގެ ކުރިމައްޗަށް މިދަނީ ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ »

1 2 3 4 5 6 148
ސަފްހާގެ އެންމެ މައްޗަށް ވަޑައިގަތުމަށް